Utvärdering av genomförandet av antimobbning aktiviteter och metoder mot mobbning och metoder som stöder socioemotionella färdigheter hos barn inom småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogik

I projektet utvärderas metoder som förebygger mobbning och stöder socioemotionella färdigheter hos barn inom småbarnspedagogiken. Med metoder mot mobbning avses i den här utvärderingen sådana metoder som riktar sig till småbarnspedagogiken och vars målsättning är att förebygga, ingripa i eller följa upp mobbning, dvs. ordna behövligt stöd efter en mobbningssituation. Dessutom producerar utvärderingen information om hur metoderna mot mobbning och metoderna för att stödja socioemotionella färdigheter används inom småbarnspedagogiken.

Syftet med utvärderingen är att producera information om olika metoder, hur de fungerar och vilka resultat de har gett. Utvärderingen ger information om hur användbara olika metoder är, så att anordnare av småbarnspedagogik och daghem kan välja den metod som lämpar sig bäst för dem. Syftet med utvärderingen är inte att ställa olika metoder mot varandra eller jämföra dem sinsemellan, utan att sprida information om god praxis för olika metoder och att lyfta fram utvecklingsbehoven.

Dessutom är målet att ta fram information om hur antimobbningsarbetet förverkligas inom småbarnspedagogiken. Arbetet mot mobbning omfattar den rådande verksamhetskulturen på daghemmet samt hur personalen i grupperna agerar, bl.a. växelverkan och gemensamt överenskommen praxis. 

I projektets första skede utvärderades de metoder mot mobbning som används inom den grundläggande utbildningen. Mer information om utvärderingen finns på projektets webbplats. Länk till webbplatsen.

Ansökningstiden för metoderna var 2 oktober till 3 november 2023. Läs mer om sökningen genom att klicka på denna länk.

Följande antimobbningsmetoder valdes ut för nästa fas av utvärderingen:

 • Ihmeelliset vuodet - TCM ryhmänhallintamenetelmä
 • MiniVerso
 • Huomaa hyvä!
 • Pisarapuuttuminen
 • SAGA
 • PIKI-toimintamalli

Utvärderingens dataskyddsbeskrivning finns på denna länk.

Utvärderingsenkäterna finns i länkarna nedan.

Enkät för personalen (PDF) öppnar från denna länk (svarstid fram till 24 mars 2024)
Enkät för personalen (Word) öppnas från denna länk
Enkät för daghemmets chef (PDF) öppnas från denna länk (svarstid till 10 mars 2024).
Enkät för daghemmets chef (Word) öppnas från denna länk.

Enkät för vårdnadshavare (Word) öppnas från denna länk. (svarstid till 1 april 2024)

Enkät för vårdnadshavare (PDF) öppnas från denna länk. 

Det finskspråkiga materialet från de utvärderingskliniker som anordnades i februari finns på denna länk.

Utvärderingsgrupp:

 • Niina Junttila, professor, Åbo universitet
 • Mikko Tiihonen, speciallärare inom småbarnspedagogik, Joensuu
 • Maria Stoor-Grenner, sakkunnig, Folkhälsan
 • Miia Sainio, universitetslektor, Jyväskylä universitet

Mer information:

Sivi_Harkoma
Utvärderingsexpert

Med utvärderingen produceras information för tyngdpunkterna:

 • Främjande av ett välfungerande utbildningssystem
 • Stöd för kontinuerlig utveckling
 • Främjande av likvärdighet