Undantagsläget på grund av corona-epidemin har utmanat skolor och läroanstalter att utveckla goda praxis

Meddelande Yrkesutbildning Förskoleundervisning och grundläggande utbildning Gymnasieutbildning

Även om corona-epidemin har medfört många utmaningar i utbildningen, har de avvikande undervisningsarrangemangen även skapat goda praxis och verksamhetsmodeller som utnyttjas i skolorna och läroanstalterna fortfarande. Inom den grundläggande utbildningen förstärktes de digitala kunskaperna, i gymnasierna utvecklades nya pedagogiska idéer och inom yrkesutbildningen fann man metoder för utbildning och handledning. Elevernas, studerandens och lärarnas digitala färdigheter har utvecklats. Skolorna och läroanstalterna har utvecklat praxis för distansmöten.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utvärderade under 2020 effekterna av avvikande undervisningsarrangemang. I samband med utvärderingen samlades in goda praxis och verksamhetsmodeller med vilka skolorna och läroanstalterna kan främja jämlikhet och likabehandling i utbildningen. I samband med enkäterna frågades om goda praxis under undantagsläget.

Webbenkäterna genomfördes våren 2020 och har besvarats av utbildningspersonalen: 199 anordnare av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, 70 rektorer i den grundläggande utbildningen, 44 gymnasierektorer, 185 lärare och handledningspersonal i den grundläggande utbildningen och 215 lärare och handledare i gymnasieutbildningen. I enkäten frågades om goda praxis och verksamhetsmodeller som uppkommit och tagits i bruk under undantagsläget. I presentationen har sådana goda praxis som förekommit ofta i svaren grupperats enligt tema.

Digitala färdigheterna utvecklades genom att pröva på nytt

I den grundläggande utbildningen tog man ett stort kliv i digitala färdigheter under distansundervisningsperioden. Skolorna kommer att fortsätta utnyttja de nya färdigheterna och olika nätprogram även när skolorna återgår till normal undervisning. En stor del av rektorerna och anordnarna upplevde att färdigheterna har utvecklats både hos personalen och eleverna och studerandena. Även personalen i gymnasiet och yrkesutbildningen upplevde att de lärt sig mycket om digitala redskap samt undervisning i digital miljö.

Många olika saker, allt från kommunikation mellan utbildningsanordnare-rektor-lärare till rena undervisningsarrangemang, applikationer och verktyg som fungerar bra på distans. (rektor i grundläggande utbildningen)

Många av de elektroniska arbetsmetoderna har känts så bra att deras användning kommer att fortsätta även i framtiden.  Det är lätt att följa med att uppgifterna är gjorda och studerandenas framsteg i elektroniska inlärningsplattformar. (gymnasierektor)

Nya tankar om undervisning och handledning har uppstått. Också god erfarenhet av teoretisk utbildning och feedback över nätet. (lärare i yrkesutbildningen)

Distansmöten i skolan och mellan skolan och hemmet fungerar bra

Distansundervisningsperioden medförde även att lärarmöten och andra möten hölls huvudsakligen online. En stor del av respondenterna upplevde att mötena online fungerar bra och berättade att de tänker fortsätta med dem. Online-möten hämtar flexibilitet för bland annat dem som har längre arbetsväg. Även möten med hemmen upplevdes fungera bra.

Man kunde öka distansmöten i arbetsgemenskapen; så bra har de fungerat och ger flexibilitet till arbetet. (gymnasielärare)

Man har kunnat ge råd till studerandena mer individuellt och en del har aktivt själv    bett om hjälp till sina uppgifter, de har helt tydligt varit vana att använda digitala plattformer. (yrkesutbildningen)

Videosamtal sparar tid. Elevernas inlärning blev mer synligt för lärare eftersom allt var skriftligt. Lärare hittade olika sätt att bedöma. (rektor i grundläggande utbildningen)

Undantagläget medförde goda verksamhetsmodeller i gymnasiet och yrkesutbildningen

Lärare och handledare i gymnasiet och yrkesutbildningen lyfte fram olika pedagogiska idéer och verksamhetsmodeller som de gärna fortsätter med även efter undantagsläget. De finns flera olika plattformer som lämpar sig bra för uppgifter och för att ge individuell respons som kan användas parallellt med närundervisningen.

Det är lätt att hitta material och använda det även senare för repetition då man laddar upp materialet på ett och samma ställe. Information (t.ex. bra länkar, material, idéer) samlas och de förblir synliga. (yrkesutbildningen)

Många av de elektroniska arbetsmetoderna har känts så bra att deras användning kommer att fortsätta även i framtiden.  Det är lätt att följa med att uppgifterna är gjorda och studerandenas framsteg i elektroniska inlärningsplattformar. (gymnasierektor)

Det var lätt att stöda elever och studerande via distansträffar

Framförallt andra stadiet fann nya lösningar för att stöda studerande individuellt. Det upplevdes vara lätt att ge stödundervisning och individuellt stöd online. Tröskeln att be om hjälp var lägre.

Jag tänker även i fortsättningen ha online-träffar med studerande och vårdnadshavare. Vi har studerande från hela Finland och tröskeln att hålla möten med vårdnadshavarna har blivit lägre när man kan hålla dem online. (lärare i gymnasiet)

Jag har kunnat ge råd till studerande mer individuellt och största delen av studerandena har aktivt bett om hjälp. De är helt tydligt vana att använda digitala redskap. (lärare i yrkesutbildningen)

Mera exempel på goda praxis hittar du här:

Goda praxis som uppkommit – Effekterna av exceptionella undervisningsarrangemang (16.11.2020)

Mer information om projektet (linkki päivittyy)