Korona-aika on haastanut kouluja ja oppilaitoksia kehittämään uusia hyviä käytänteitä

Tiedote Ammatillinen koulutus Esi- ja perusopetus Lukiokoulutus

Vaikka korona-epidemiasta on aiheutunut monia haasteita koulutukseen, poikkeukselliset opetusjärjestelyt ovat aikaansaaneet myös toimivia käytänteitä, joita kouluissa ja oppilaitoksissa hyödynnetään edelleen. Perusopetuksessa vahvistui digiosaaminen, lukioissa kehitettiin pedagogisia ideoita ja ammatillisessa koulutuksessa opetuksen ja ohjauksen menetelmiä. Oppijoiden ja henkilöstön digitaitojen kehittymisen ohella kehitettiin etäkokous- ja etäopetuskäytänteitä. Oppijoiden yksilölliseen tukemiseen löydettiin etäopetusaikana uusia toimintatapoja.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa kevään ja syksyn 2020 aikana koronaepidemiaan liittyvien poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutusten arvioinnin. Arvioinnissa selvitetään muiden kysymysten ohella toimintamalleja ja hyviä käytänteitä, joilla voidaan edistää koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttamista. Arviointi kattaa kaikki koulutusasteet.

Keväällä 2020 toteutettu kysely kohdistettiin koulutuksen parissa työskenteleville, ja siihen vastasi 199 perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjää, 70 perusopetuksen rehtoria, 44 lukiokoulutuksen rehtoria, 185 perusopetuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvaa ja 215 lukion opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajaa. Ammatillisen koulutuksen osalta kyselyyn vastasi 57 koulutuksen järjestäjää ja 2777 opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajaa. Kyselyssä vastaajilta tiedusteltiin hyviä käytänteitä, joiden käyttöönottoa poikkeukselliset opetusjärjestelyt vauhdittivat. Tässä tiedotteessa esitellään hyvien käytänteiden teemoja, jotka esiintyivät vastauksissa useimmin.

Kerro poikkeusolojen hyvistä käytänteistä teidän oppilaitoksessanne

Onko teidän koulussanne tai oppilaitoksessanne syntynyt poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana jokin toimiva käytänne, jonka haluatte jakaa muille? Voitte jakaa käytänteen tämän linkin kautta. Vastauksia tullaan hyödyntämään vuoden 2020 lopussa julkaistavassa raportissa ja 14.12. järjestettävässä arvioinnin tuloksia esittelevässä webinaarissa. 

Digitaitoja kehitettiin uutta kokeilemalla

Etäopetusjakso aikaansai ison digiloikan suuressa osassa perusopetusta, ja opittuja digitaitoja sekä erilaisten verkko-ohjelmien hyödyntämistä tullaan kouluissa jatkamaan etäopetusajan jälkeenkin. Perusopetuksen rehtoreista ja opetuksen järjestäjistä merkittävä osa koki, että digiosaamisen kehittyminen ja erilaisten verkko-ohjelmien osaaminen on lisääntynyt etäopetusaikana sekä henkilöstöllä että oppilailla ja tätä taitoa tulee ylläpitää myös jatkossa.  Myös lukioiden ja ammatillisen koulutuksen henkilöstö koki oppineensa paljon digitaalisista välineistä sekä opetuksesta ja ohjauksesta verkkoympäristöissä.

Työryhmäsovellusten tehokkaampi käyttö hallinnossa ja kouluissa. (opetuksen järjestäjä)

Tietotekniikan käyttö tulee varmasti lisääntymään. Sillä saralla koko Suomi otti aimo harppauksen eteenpäin. (opetuksen järjestäjä)

Många olika saker, allt från kommunikation mellan utbildningsannordnare-rektor-lärare till rena undervisningsarrangemang, applikationer och verktyg som fungerar bra på distans. (perusopetuksen rehtori)

TVT-taidot parantuneet ja yhtenäistyneet. Henkilökunnan oli pakko ottaa käyttöön oman mukavuusalueen ulkopuolisia menetelmiä. Samalla luotiin pohjaa sille, että monet näistä helpottavat työtä ja ovat jatkossa käytössä ilman suurta paneutumista. (perusopetuksen rehtori) 

On tehty iso digiloikka, olemme oppineet käyttämään, opettamaan ja ohjaamaan verkon välityksellä. Nyt tarvitaan tukea näiden laadun parantamiseen. (ammatillisen koulutuksen opettaja)

Etäkokoukset toimivat opettajien sekä kodin ja koulun välisessä yhteydenpidossa

Etäopetusjakso siirsi opettajankokoukset ja muut tapaamiset pääsääntöisesti verkkovälitteisiksi.  Eri vastaajaryhmät perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa kokivat etäkokousten olleen poikkeusolojen aikana toimivia, ja suurin osa vastaajista kertoi jatkavansa etäkokousten järjestämistä myös poikkeusolojen jälkeen. Etäkokouksien koettiin tuovan joustavuutta pitkämatkalaisten työntekoon sekä asioiden käsittelyyn. Koulujen ja oppilaitosten omien kokousten ohella etäkokouksia myös kotien kanssa pidettiin toimivina.

Hallinnon etäpalaverit, henkilöstön infot etäyhteyksillä, työterveyden infotilaisuudet etäyhteyksillä, etäyhteys osana erityisiä opetusjärjestelyitä (opetuksen järjestäjä)

Opittu käyttämään etäyhteyksiä ja huomattu, että opiskelu sujuu näinkin. Henkilökuntakin voisi välillä kokoontua etänä jatkossakin, kaikkien ei aina ole pakko olla paikalla (pitkät matkat työpaikan ja kotien välillä), sama koskee opiskelijoita (monilla todella pitkä koulumatka). (perusopetuksen opettaja)

Etäpalaverit ja -kokoukset henkilökunnan sisällä. Opetuksessa monimuotoisuuden lisääminen, eli tietyissä määrin etäopetusta voidaan hyödyntää lähiopetuksen rinnalla. (lukion rehtori)

Videopuheluiden ja verkkokokousten hyödyntäminen helpottaa monien eri toimijoiden yhteistyötä. Aikaa ei kulu matkustamiseen toimipaikasta tai kaupungista toiseen. (ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaaja)

Poikkeusolot poikivat toimivia opetuskäytänteitä lukioon ja ammatilliseen koulutukseen

Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen opettajat ja ohjaajat nostivat esille erilaiset pedagogiset ideat ja etäopetukseen liittyvät käytänteet, joita haluttiin jatkaa myös poikkeusolojen jälkeen. Erilaisten alustojen nähtiin toimivan hyvin tehtävien tekemisessä ja yksilöllisen palautteen antamisessa lähiopetuksen rinnalla. Etäyhteyksien käyttö mahdollistaisi myös esimerkiksi vierailijoiden hyödyntämisen tai oman oppilaitoksen tarjontaan kuulumattoman kurssin suorittamisen.

Monet sähköisistä työskentelymenetelmistä on koettu niin hyviksi, että niiden käyttöä jatketaan myös tulevaisuudessa. Tehtävien tekemistä ja edistymistä on helppo seurata sähköisissä oppimisalustoissa. Etäohjaaminen jää varmasti osaksi käytäntöä. (lukion rehtori)

Etäopetusyhteydet toimivat pääosin hyvin ja itselle verrattain vieraita alustoja tuli paremmin tutuksi (esimerkiksi Teams). Mietin, missä yhteydessä etäopetus voisi jatkossakin olla perusteltua. Opetuksessa voisi hyödyntää enemmän esim. vierailijoita etäyhteyksien avulla. Varmaan tässä saatiin kaiken kaikkiaan parempia valmiuksia siirtyä jatkossakin tarvittaessa etäopetukseen joustavammin. Etäkokouksia työyhteisöissä voisi mielestäni vaikka lisätäkin; sen verran hyvin ne toimivat ja tuovat joustavuutta työpäivän kulkuun. (lukion opettaja)

Nya tankar om undervisning och handledning har uppstått. Också god erfarenhet av teoretisk utbildning och feedback över nätet. (ammatillisen koulutuksen opettaja)

Etäyhteydet helpottavat myös oppijan yksilöllistä tukemista

Opiskelijoiden yksilölliseen tukemiseen löytyi uusia ratkaisuja erityisesti toisen asteen koulutuksessa. Esimerkiksi tukiopetusta ja yksilöllistä ohjausta koettiin olevan helppo antaa etäyhteyksien kautta. Tällöin myös kynnys avun pyytämiseen voi olla matalampi.

Etäopetus on sopinut osalla opiskelijoista todella hyvin. Monet opiskelijat eivät ole kokeneet sosiaalista painetta ja ovat voineet kysyä opettajalta vapaammin. Tukiopetusta voisi ehkä antaa osittain myös etäopetuksena tai paljon poissaolevia opiskelijoita voisi auttaa etäopetuksella suorittamaan opintoja. Myös opinto-ohjaaja tavoittaa etänä poissaolevia opiskelijoita paremmin keskusteluyhteyteen. (lukion opettaja)

Aion jatkossa pitää etäohjaustuokioita niin opiskelijoiden kuin huoltajienkin kanssa. Meidän opiskelijat tulevat ympäri Suomea ja siksi on hienoa, että kynnys kutsua huoltajat etäpalaveriin  on madaltunut. Samoin tekniikka, jota olemme saaneet käyttöön etäopetuksen aikana, mahdollistaa tämän. (lukion opettaja)

Oppilaita on voinut neuvoa yksilöllisemmin ja suurin osa on aktiivisesti itse pyytänyt apua tehtäviinsä, ollut selvästi sinut digitaalisten alustojen kanssa. (ammatillisen koulutuksen opettaja)

Digiloikka Teamsin käyttöön kuraattorityössä. Olen ollut oppilaisiin yhteydessä puhelimitse ja Teamsin avulla. Teamsilla saa henkilökohtaisemman keskusteluhetken oppilaan kanssa ja voi jakaa asioita livenä. (perusopetuksen kuraattori)

Katso seuraavista diaesityksistä tarkemmin, mitä hyviä käytänteitä kouluissa ja oppilaitoksissa syntyi etäopetuksen aikana:

Arviointi jatkuu syksyyn 2020, ja pidemmän aikavälin vaikutuksia seurataan jatkossa osana kansallista koulutuksen arviointisuunnitelmaa. Arvioinnin ensimmäiset tulokset julkaistiin 18.6.2020 ja synteesi ja tilannearvio aiempien arviointien pohjalta julkaistiin 11.5.2020. Arvioinnin tuloksia esitellään tarkemmin 14.12. järjestettävässä webinaarissa.