Uleåborgs universitet har en väletablerad position och nyckelroll i sin region – Uleåborgs universitet fick godkänt i NCU:s auditering

Meddelande Högre utbildning

Uleåborgs universitet fick godkänt i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Universitetet fick särskilt beröm av auditeringsgruppen för sin nyckelroll och väletablerade position i det regionala ekosystemet för kunskap, innovation och kompetensskapande. Universitetet visar ett starkt engagemang för att främja mångvetenskapligt lärande och mångvetenskapliga studier.

Uleåborgs universitet erbjuder möjligheter till mångvetenskapligt lärande och mångvetenskapliga studier och forskning

Uleåborgs universitet erbjuder möjligheter till mångvetenskapliga studier och andra mångvetenskapliga aktiviteter. Detta ger mervärde för de studerandes studieerfarenheter och stärker relationerna mellan examensprogrammen, universitetsgemenskapen och universitetets intressenter. Forskningen är också mångvetenskaplig som uppmuntras och möjliggörs genom forskningens tyngdpunktsområden samt nätverkande inom och utanför universitetet.

Universitetet uppmuntrar förutom mångvetenskaplighet också internationalisering via många olika initiativ. Auditeringsgruppen anser att universitetet borde stärka möjligheterna till internationalisering genom att införa i studierna fönster för internationell mobilitet, att förbättra synligheten av utbytesperioder och att öka internationaliseringen av studieplanerna.

Uleåborgs universitet förnyar och upprätthåller livskraften i regionen Norra Österbotten

Uleåborgs universitet har en nyckelroll och en väletablerad position i det regionala nätverket för kunskap, innovation och kompetensskapande. Universitetet bidrar avsevärt till att förnya och förbättra regionen Norra Österbotten.

Universitetets arktiska strategi främjar forskning om den arktiska regionen. Universitetets arktiska strategi och starka forskningsfokus på hållbar utveckling stärker också universitetets genomslag i samhället. Universitetet bör stärka synligheten för sin arktiska forskningsverksamhet och sin roll i de

internationella forskningsnätverken för att lyfta fram forskningspotentialen i den arktiska regionen.

Personal, studerande och externa partners är engagerade i kontinuerlig förbättring

Uleåborgs universitets kvalitetssystem har uppdaterats våren 2023, och det är kopplat till universitetets strategi. Personal, studerande och externa partner är engagerade i kvalitetssystemet och kontinuerlig förbättring enligt PDCA (Plan, Do, Check, Act) -cykeln. Universitetet skulle dock kunna samla in och analysera data på ett ännu mer systematiskt och kontinuerligt sätt för att säkerställa strategisk förbättring av verksamheten.

- För att stödja den proaktiva förbättringen av sin verksamhet bör universitetet förbättra identifieringen och användningen av intern och extern information, enligt ordförande för auditeringsgruppen, professor (emerita) Kerstin Norén från Sverige.

För att förbättra utbildningen bör Uleåborgs universitet öka användningen av studeranderespons, ge de studerande mer respons på sitt lärande och se till att de studerande får återkoppling på sin respons.

Uleåborgs universitet godkändes i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Universitet beviljades en kvalitetsstämpel som gäller i sex år. Den godkända auditeringen är att bevis på att universitetets verksamhet och kvalitetssystem uppfyller både de nationella kriterierna och de europeiska kriterierna för högskolornas kvalitetssäkring. Auditeringen gäller högskolans förfaringssätt, med vilka den upprätthåller och utvecklar kvaliteten på utbildningen, forskningen, utvecklingen och innovation samt samverkan med samhället och verksamhetens genomslag. De tillämpade auditeringskriterierna har publicerats i NCU:s auditeringshandbok för högskolor. Auditeringarna av högskolornas kvalitetssystem inleddes i Finland år 2005

Auditeringsrapporten kan läsas på NCU:s auditeringsplattform.

Mer information

Kerstin Norén, professor (emerita), ordförande för auditeringsgruppen, kerstin.noren(at)svenska.gu.se

Hilla Vuori, projektledare för auditeringen, +358 29 533 5538, hilla.vuori(at)karvi.fi