Oulun yliopistolla on vakiintunut asema ja keskeinen rooli alueellaan – Oulun yliopisto läpäisi Karvin auditoinnin

Tiedote Korkeakoulutus

Oulun yliopisto läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman auditoinnin. Yliopisto sai auditointiryhmältä erityiskiitosta keskeisestä roolistaan ja vakiintuneesta asemastaan tiedon luomisen, innovaatiotoiminnan ja osaamisen kehittymisen alueellisessa ekosysteemissä. Yliopiston sitoutuminen monitieteisen oppimisen ja opiskelun edistämiseen on vahvaa.

Oulun yliopisto tarjoaa mahdollisuuksia monitieteiseen opiskeluun ja tutkimuksen tekemiseen

Oulun yliopistossa opiskelijoita kannustetaan eri tavoin monitieteisiin opintoihin ja muuhun monitieteiseen toimintaan, jota yliopisto tarjoaa. Monitieteisyys parantaa opiskelijoiden opiskelukokemusta ja vahvistaa tutkinto-ohjelmien, yliopistoyhteisön ja yliopiston sidosryhmien välisiä suhteita. Yliopistossa tehdään myös monitieteistä tutkimusta, ja sitä mahdollistetaan tutkimuksen painopistealueilla ja verkostoitumisella yliopiston sisällä ja sen ulkopuolelle.

Monitieteisyyden lisäksi Oulun yliopisto on vahvasti sitoutunut kansainvälistymisen edistämiseen. Yliopisto kehittää opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksia eri tavoin. Auditointiryhmän mukaan yliopiston tulisi jatkossa vahvistaa kansainvälistymismahdollisuuksia vielä nykyistä enemmän kansainvälisillä liikkuvuusikkunoilla, parantamalla liikkuvuusjaksojen näkyvyyttä ja tehostamalla opetussuunnitelmien kansainvälistämistä.

Oulun yliopisto uudistaa ja ylläpitää Pohjois-Pohjanmaan alueen elinvoimaisuutta

Oulun yliopistolla on keskeinen rooli ja alueellisesti vakiintunut asema tiedon luomisen, innovaatiotoiminnan ja osaamisen kehittymisen alueellisessa verkostossa. Yliopisto vaikuttaa merkittävästi Pohjois-Pohjanmaan alueen uudistumiseen ja vahvistumiseen.

Oulun yliopiston arktinen strategia edistää arktisen alueen tutkimusta. Arktinen strategia ja suuntautuminen kestävän kehityksen tutkimukseen vahvistavat myös yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Auditointiryhmän mukaan yliopiston tulee kuitenkin vielä entisestään vahvistaa arktisen tutkimustoimintansa näkyvyyttä ja yliopiston roolia kansainvälisissä tutkimusverkostoissa, jotta arktisen alueen tutkimusmahdollisuudet tulisivat nykyistä paremmin esille.

Henkilöstö, opiskelijat ja ulkoiset sidosryhmät osallistuvat jatkuvaan kehittämiseen

Yliopiston nykyinen laatujärjestelmä on päivitetty keväällä 2023, ja järjestelmä on yhteydessä yliopiston strategiaan. Henkilöstö, opiskelijat ja ulkoiset sidosryhmät osallistuvat laatujärjestelmään ja jatkuvaan kehittämiseen PDCA-syklin (Plan, Do, Check, Act) mukaisesti. Auditointiryhmä suosittelee, että yliopisto voisi kerätä ja analysoida laatujärjestelmän tuottamaa tietoa vielä nykyistä järjestelmällisemmin varmistaakseen toimintansa strategisen kehittämisen.

– Edistääkseen ennakoivaa kehittämistä yliopiston tulee nykyistä enemmän tunnistaa ja hyödyntää sisäistä ja ulkoista tietoa, sanoo auditointiryhmän puheenjohtaja, professori (emerita) Kerstin Norén Ruotsista.

Auditointiryhmä suosittelee, että Oulun yliopiston tulee koulutuksen kehittämiseksi lisätä keräämänsä opiskelijapalautteen hyödyntämistä. Opiskelijoille tulee antaa nykyistä enemmän palautetta oppimisesta ja vastapalautetta heidän antamastaan palautteesta.

Oulun yliopisto läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman auditoinnin hyväksytysti. Oulun yliopistolle myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta. Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, että Oulun yliopiston toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunvarmistusta koskevat kriteerit. Auditointi kohdistuu korkeakoulujen menettelytapoihin, joilla se ylläpitää ja kehittää koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laatua. Auditoinnissa käytetyt auditointikriteerit on julkaistu Karvin korkeakoulujen auditointikäsikirjassa. Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005. 

Auditointiraportti on saatavilla Karvin auditointialustalla.

Lisätietoja

Kerstin Norén, professori (emerita), auditointiryhmän puheenjohtaja, kerstin.noren(at)svenska.gu.se
Hilla Vuori, arviointiasiantuntija, auditoinnin projektipäällikkö, +358 29 533 5538, hilla.vuori(at)karvi.fi