Barnens delaktighet i planeringen och utvärderingen av småbarnspedagogiken – Sammanfattning (2022)

Småbarnspedagogik

Publikation: Länk

År 2021 lät NCU utföra en systematisk forskningsöversikt i syfte att ta reda på vilken typ av metoder för stärkande av barns delaktighet som använts i studier om småbarnspedagogiken. Översikten togs fram av Marleena Mustola och Eija Sevón från Jyväskylä universitet och den kommer senare att publiceras som en vetenskaplig forskningsartikel (Sevón, Mustola, Siippainen & Vlasov, på kommande).

Denna sammanfattningspublikation baserar sig på en artikel som skrivits på basis av forskningsöversikten. Publikationen presenterar metoder som kan användas för att stärka barnens delaktighet i planeringen och utvärderingen av småbarnspedagogiken. I publikationen ges praktiska exempel på hur barn kan och har varit delaktiga i planeringen och utvärderingen av vardagsaktiviteter. Exemplen och tipsen har getts av medlemmar i nätverket för utvärdering av småbarnspedagogiken, ett nätverk som koordineras av NCU. Publikationen innehåller också reflektionsfrågor, vars syfte är att utmana personalen inom småbarnspedagogiken att fundera över hur barnens delaktighet i den egna barngruppens verksamhet förverkligas.

Ytterligare information:

Janniina Vlasov

Janniina Vlasov

Utvärderingsråd
Småbarnspedagogik
+358 29 533 5543 Helsingfors