Utvärderingsresultat som publiceras vintern 2023–2024

Meddelande Yrkesutbildning Förskoleundervisning och grundläggande utbildning Högre utbildning Gymnasieutbildning Småbarnspedagogik

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) publicerar vintern 2023–2024 igen aktuella resultat från olika utvärderingar. Publikationerna gäller bland annat lärresultat i grundskolan, nya former av studiehandledning som uppkommit i och med att läroplikten utvidgats och den kompetens som yrkesutbildningen ger i förhållande till kraven för yrkeshögskolestudier.

I detta meddelande finns förhandsinformation om kommande publiceringar under perioden november 2023 – januari 2024. Syftet med sammanställningen är att stöda ett bättre utnyttjande av utvärderingsinformationen. Nästa sammanställning av kommande offentliggöranden publiceras i början av 2024. 

Publikationer som överskrider utbildningsgränserna 

Utvärdering av nya former av studiehandledning 2022–2024, mellanrapport

Utvärderingen gäller sådana nya eller fastställda former av studiehandledning som utvidgningen av läroplikten medför. Utvärderingen omfattar hela det kontinuum som uppstod genom utvidgningen av läroplikten – allt från elevhandledning inom den grundläggande utbildningen till studiehandledning efter examen på andra stadiet. Utvärderingen omfattar grundläggande utbildning, grundläggande utbildning för vuxna, förberedande utbildning, fritt bildningsarbete, yrkesutbildning och gymnasieutbildning.

I den första rapporten som nu har publicerats granskas i synnerhet hur studiehandledningen fungerar och genomförs som helhet. Också de nya handledningsformerna tas upp i publikationen. Utvärderingen gäller hur studiehandledningen räcker till, hur handledningsbehov identifieras, hur resurserna syns i genomförandet av studiehandledningen samt hur samarbetet i anslutning till studiehandledningen fungerar i skolor och läroanstalter. Utvärderingsresultaten tar fasta på uppfattningar om organiseringen och genomförandet av studiehandledningen hos personalen och studerandegrupperna.  Fokus ligger både på det grundläggande och andra stadiet samt det fria bildningsarbetet.

Mellanrapporten publicerades den 16 november och samma dag ordnades ett webbinarium om resultaten i mellanrapporten.

Ytterligare information: 

Utvärdering av utbildningar inom småbarnspedagogik

Utvärderingen av utbildningarna inom småbarnspedagogiken är aktuell på grund av de omfattande förändringarna i styrsystemet. I utvärderingen granskas utbildningar inom småbarnspedagogik med tyngdpunkt på målen för varje utbildning. Utbildning inom småbarnspedagogik ordnas vid universitet, yrkeshögskolor, anordnare av yrkesutbildning och Snellman-högskolan.

Den här utvärderingen ger information om behoven av att utveckla innehållet i utbildningar som ger behörighet för undervisnings-, ledar-, fostrings- och vårduppgifter inom småbarnspedagogiken. Dessutom utreds om utbildningen av lärare och övrig personal inom småbarnspedagogiken håller en jämn regional kvalitet.

Resultatpresentationen  ordnas den 16 januari 2024. 

Ytterligare information: 

Grundläggande utbildning 

Utvärdering av lärresultaten i matematik i årskurs 9

Utvärderingen av lärresultaten i matematik i årskurs 9 genomfördes våren 2021. I utvärderingen deltog sammanlagt cirka 12 500 niondeklassare från såväl finsk- som svenskspråkiga skolor runt om i Finland. 

Syftet med utvärderingen var att ta fram information om hur målen i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (GLP 2014) har uppnåtts i slutet av grundskolan. Utvärderingen kartlägger också hur den nationella jämlikheten förverkligas mellan skolor, kön, regioner och språkgrupper. Dessutom har en strävan varit att utreda vilka bakgrundsfaktorer som påverkar lärresultaten och hur matematikkunskaperna har förändrats sedan 1998, då den första utvärderingen av lärresultaten i matematik genomfördes.

De första resultaten av utvärderingen publicerades i december 2021. Därefter gjordes noggrannare analyser bland annat av sambandet mellan matematikkunskaperna, lärmiljön och elevens bakgrundsfaktorer (till exempel attityder och känslor). 

Rapporterna publiceras den 14 december 2023: information om webbinariet

Ytterligare information: 

Insamling av information om åskådningsämnen

Åskådningsämnena präglas av en ökande mångfald. Som stöd för en utvecklingsgrupp vid Utbildningsstyrelsen har NCU samlat in information om olika åskådningsämnen i den grundläggande utbildningen.  I rapporten finns också färsk information om undervisningens tillstånd och lärarnas synpunkter. 

Rapporten om studierna i åskådningsämnen publiceras i slutet av år 2023.

Ytterligare information: 

Gymnasieutbildning 

Mellanbetyg – Hur har GLP 2019-reformens framskridit under de två första läsåren?

NCU:s utvärdering av gymnasiereformen följer med hur GLP-reformen framskrider under perioden 2022–2024. Våren 2023 publicerade vi en rapport om genomförandet av gymnasiereformen. 

I den nya kortpublikationen beskrivs reformprocessens framskridande i gymnasierna under de två första läsåren. Läs mer i Mellanbetyg som publicerades i november 2023. 

Ytterligare information: 

Specialundervisning och annat stöd för lärande i gymnasieutbildningen – resultat från utvärderingen av GLP 2019-reformen

NCU:s utvärdering av gymnasiereformen tar fasta på olika faser i genomförandet av reformen under perioden 2022–2024. Den här rapporten handlar om genomförandet av målen för specialundervisningen och det övriga stödet för lärandet i slutet av läsåret 2022–2023, då GLP 2019 hade varit i bruk i två läsår. I utvärderingen granskas läget, genomförandet och verksamhetssätten i fråga om specialundervisning och annat stöd för lärande ur speciallärarnas perspektiv. Dessutom diskuterar speciallärarna och gymnasiernas rektorer faktorer som främjar och försvårar genomförandet av specialundervisningen och annat stöd för lärandet.

Rapporten publiceras i januari–februari 2024. 

Ytterligare information: 

Yrkesutbildning

Förhållandet mellan yrkesutbildningens kunnande och yrkeshögskolestudiernas krav

I visionen för högskoleutbildningen och forskningen 2030 och i den utbildningspolitiska redogörelsen har man ställt upp som mål att andelen högskoleutbildade unga vuxna ska stiga till 50 procent av åldersklassen. I utvärderingen granskas hur kompetensen hos studerande som avlagt yrkesutbildning motsvarar kraven för yrkeshögskolestudier. Samtidigt utreds hur anordnarna av yrkesutbildning stöder utvecklingen av studerandenas färdigheter för fortsatta studier och hur yrkeshögskolorna stöder studerande som avlagt yrkesexamen i studierna. Bakgrunden till utvärderingen är också ändringarna i yrkeshögskolornas urvalsförfarande och ett mer omfattande utnyttjande av yrkesexamensbetyg vid antagningen av studerande.

De första resultaten av utvärderingen publicerades i oktober 2023. Utvärderingens slutrapport publiceras den 25 januari 2024 under ett webbinarium.

Ytterligare information:

Högskoleutbildning

Auditeringar av högskolor

Auditeringens syfte är att

  • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
  • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
  • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
  • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

Auditeringen omfattar högskolans grundläggande uppgifter, d.v.s. utbildning, forskning och samhällelig växelverkan. I auditeringsmodellen stöds högskolans strategiska utveckling av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. Kollegialt lärande används också som en metod i auditeringen.

Audit of the University of Ljubljana

Ljubljana universitet har valt temat QA of the Joint Educational Offer som valfritt utvärderingsområde. EUTOPIA-nätverket är den partner för kollegialt lärande som högskolan valt och temat för kollegialt lärande är QA of the Joint Educational Offer.

Auditeringsrapporten publiceras den 26 januari 2024. 

Ytterligare information:

Yrkeshögskolan Arcada 

Det valfria utvärderingsområde som Yrkeshögskolan Arcada har valt är ledning och styrning av FUI-processer.  Som partner för kollegialt lärande valde universitetet Høyskolen Kristiania och temat för kollegialt lärande är FUI-utveckling.

Auditeringsrapporten publiceras den 26 januari 2024. 

Ytterligare information: