Julkaistavia koulutuksen arviointituloksia talvella 2023–2024

Tiedote Ammatillinen koulutus Esi- ja perusopetus Korkeakoulutus Lukiokoulutus Varhaiskasvatus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) julkaisee useita ajankohtaisia arviointituloksia talvella 2023–2024. Julkaisut koskevat muun muassa peruskoululaisten oppimistuloksia, oppivelvollisuuden laajentamisen myötä tulleita opinto-ohjauksen uusia muotoja ja ammatillisen koulutuksen tuottamaa osaamista suhteessa ammattikorkeakouluopintojen vaatimuksiin. 

Tässä tiedotteessa on ennakkotietoa tulevista julkistamisista ajalla marraskuu 2023 – tammikuu 2024. Koosteen tavoitteena on tukea arviointitiedon entistä parempaa hyödyntämistä. Seuraava kooste tulevista arviointien julkistamisista julkaistaan alkuvuodesta 2024. 

Koulutusrajat ylittävät julkaisut 

Opinto-ohjauksen uusia muotoja koskeva arviointi (OHJA) 2022–2024, väliraportti 

Arviointi kohdistuu oppivelvollisuuden laajentamisen mukanaan tuomiin uusiin tai vahvistettuihin opinto-ohjauksen muotoihin. Arviointi kattaa oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvän opinto-ohjauksen jatkumon perusopetuksesta aina toisen asteen tutkinnon suorittamisen jälkeiseen opinto-ohjaukseen. Arvioinnin piirissä ovat perusopetus, aikuisten perusopetus, valmentava koulutus, vapaa sivistystyö, ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus.

Nyt julkaistavassa ensimmäisen vaiheen raportissa tarkastellaan erityisesti opinto-ohjauksen kokonaisuuden sekä uusien ohjauksen muotojen toteutumista ja toimivuutta. Arvioinnin kohteina ovat opinto-ohjauksen riittävyys, ohjaustarpeiden tunnistaminen, resurssien näkyminen opinto-ohjauksen toteuttamisessa sekä opinto-ohjaukseen liittyvän yhteistyön toimivuus kouluissa ja oppilaitoksissa. Arviointitulokset koskevat perus- ja toisen asteen sekä vapaan sivistystyön henkilöstön ja opiskelijaryhmien näkemyksiä opinto-ohjauksen organisoinnista ja toteuttamisesta.

Väliraportti julkaistaan 16.11. ja samana päivänä järjestetään webinaari väliraportin tuloksista.   

Lisätietoja: 

Varhaiskasvatuksen koulutusten arviointi 

Varhaiskasvatuksen koulutusten arviointi on ajankohtainen ohjausjärjestelmään kohdistuneiden mittavien muutosten vuoksi. Arvioinnissa tarkastellaan yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, ammatillisten koulutusten järjestäjien ja Snellman-korkeakoulun järjestämää varhaiskasvatuksen koulutusta kutakin koulutusta koskevien tavoitteiden näkökulmasta.

Arviointi tuottaa tietoa varhaiskasvatuksen opetus-, johtamis-, kasvatus- ja hoitotehtäviin kelpoisuuden tuottavien koulutusten sisällöllisistä kehittämistarpeista. Lisäksi arvioinnilla selvitetään, onko varhaiskasvatuksen opettajien ja muun henkilöstön koulutus alueellisesti tasalaatuista.

Julkistustilaisuus järjestetään 16.1.2024. 

Lisätietoja: 

Perusopetus 

Matematiikan 9. luokan oppimistulosarviointi 

Matematiikan 9. luokan oppimistulosarviointi toteutettiin keväällä 2021, ja siihen osallistui yhteensä noin 12 500 yhdeksäsluokkalaista ympäri Suomen niin suomen- kuin ruotsinkielisistäkin kouluista. 

Arvioinnin tarkoituksena oli tuottaa tietoa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (POPS 2014) kirjattujen tavoitteiden saavuttamisesta peruskoulun päättövaiheessa ja kartoittaa, kuinka kansallinen tasa-arvo toteutuu koulujen, sukupuolten, maantieteellisten alueiden ja kieliryhmien välillä. Lisäksi pyrittiin selvittämään, mitkä taustatekijät vaikuttavat oppimistuloksiin ja kuinka osaaminen on muuttunut vuodesta 1998 lähtien, jolloin toteutettiin ensimmäinen matematiikan oppimistulosarviointi.

Arvioinnin ensituloksia julkaistiin joulukuussa 2021. Tämän jälkeen tehtiin tarkempia analyysejä muun muassa oppimisympäristön sekä oppilaan taustatekijöiden, kuten asenteiden ja emootioiden yhteydestä oppimistuloksiin. 

Uusimmat raportit julkaistaan marraskuussa 2023.

Lisätietoja: 

Katsomusaineiden tiedonkeruu 

Katsomusaineiden monimuotoisuus on edelleen kasvussa. Opetushallituksen kehitystyöryhmän tueksi Karvi keräsi tietoa eri katsomusaineiden oppilasmääristä perusopetuksessa sekä opetuksen tilasta ja opettajien näkemyksistä. 

Katsomusaineiden opiskelua koskeva tulosraportti julkaistaan loppuvuonna 2023.

Lisätietoja: 

Lukiokoulutus 

Välitodistus – LOPS 2019-uudistuksen eteneminen ensimmäisen kahden lukuvuoden aikana

Karvin lukiouudistuksen arvioinnissa seurataan uudistuksen toteutumisen vaiheita vuosina 2022–2024. Keväällä 2023 julkaisimme lukiouudistuksen toimeenpanoa tarkastelevan raportin. Tässä julkaisussa tarkastellaan LOPS-uudistuksen etenemistä ja uudistuksen keskeisten asioiden toteutumista toisen lukuvuoden päätteeksi. 

Raportti julkaistaan marraskuun puolivälissä. 

Lisätietoja: 

Erityisopetus ja muu oppimisen tuki lukiokoulutuksessa – LOPS 2019-uudistuksen arvioinnin tuloksia

Karvin lukiouudistuksen arvioinnissa seurataan uudistuksen toteutumisen vaiheita vuosina 2022–2024. Tässä raportissa arvioidaan erityisopetuksen ja muun oppimisen tuen tavoitteiden toteutumista lukuvuoden 2022–2023 päätteeksi, jolloin LOPS 2019 oli ollut käytössä kaksi lukuvuotta. Arvioinnissa tarkastellaan lukion erityisopettajien näkökulmista erityisopetuksen ja muun oppimisen tuen tilaa, toteuttamista ja toimintatapoja. Lisäksi erityisopettajat ja lukioiden rehtorit pohtivat erityisopetuksen ja muun oppimisen tuen toteuttamisen edistäviä ja vaikeuttavia tekijöitä.

Raportti julkaistaan tammi-helmikuussa. 

Lisätietoja: 

Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen tuottama osaaminen suhteessa ammattikorkeakouluopintojen vaatimuksiin 

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 -työssä ja Koulutuspoliittisessa selonteossa on asetettu tavoitteeksi korkeakoulutettujen nuorten aikuisten osuuden nouseminen 50 prosenttiin ikäluokasta. Arvioinnissa tarkastellaan, miten ammatillisen koulutuksen suorittaneiden opiskelijoiden osaaminen vastaa ammattikorkeakouluopintojen vaatimuksia. Samalla selvitetään, miten ammatillisen koulutuksen järjestäjät tukevat opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksien kehittymistä ja miten ammattikorkeakoulut tukevat ammatillisen tutkinnon suorittaneita opiskelijoitaan opinnoissa. Arvioinnin taustalla ovat myös muutokset ammattikorkeakoulujen valintamenettelyssä ja ammatillisen tutkintotodistuksen laajempi hyödyntäminen opiskelijavalinnoissa. 

Ensimmäisiä tuloksia arvioinnista julkaistiin lokakuussa 2023. Arvioinnin loppuraportti julkaistaan 25.1.2024 julkistuswebinaarissa

Lisätietoja: 

Korkeakoulutus

Korkeakoulujen auditoinnit 

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatkuvan kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät, eli koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Auditointiin sisältyy myös vertaisoppimisen menetelmä. 

Audit of the University of Ljubljana

Ljubljanan yliopisto on valinnut teeman QA of the Joint Educational Offer valinnaiseksi arviointialueekseen. Korkeakoulun valitsema vertaisoppimisen kumppani on EUTOPIA-verkosto ja vertaisoppimisen kohde on QA of the Joint Educational Offer.

Auditointiraportti julkaistaan 26.1.2024. 

Lisätietoja:

Yrkeshögsskolan Arcada 

Yrkeshögsskolan Arcadan valitsema valinnainen arviointialue on TKI-prosessien johtaminen ja ohjaus. Yliopiston valitsema vertaisoppimisen kumppani on Høyskolen Kristiania ja vertaisoppimisen kohde on TKI-kehitys.

Auditointiraportti julkaistaan 26.1.2024. 

Lisätietoja: