Auditering av Yrkeshögskolan Arcada 2023

Högre utbildning

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en auditering av Yrkeshögskolan Arcada. Ett två dagar långt auditeringsbesök genomförs 24–25 oktober 2023. Auditeringsrapporten publiceras på NCU:s digitala auditeringsplattform i januari/februari 2024.

Auditeringen utförs av följande auditeringsgrupp:

  • Professor Eva Åkesson, Lunds universitet, Sverige (ordförande)
  • Prodekanus för utbildning Trine Bjerva, Högskolan i Innlandet, Norge
  • Studerande Jussi Laitinen, Helsingfors universitet och Hanken, Finland
  • Projektchef Janne Wikström, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Finland.

Auditeringens syfte är att:

  • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
  • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
  • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
  • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

I auditeringen granskas de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

I auditeringen ingår högskolans alla grundläggande uppgifter, dvs. utbildning, forskning/FUI-verksamhet och samverkan med samhället. Högskolans strategiska utveckling stöds av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. Arcada har valt FUI-processernas ledning och styrning som ett utvärderingsområde i auditeringen.

Kollegialt lärande används som en metod i auditeringen. Arcadas samarbetspartner i kollegialt lärande är Høyskolen Kristiania med temat FUI-processer, tema 1: Säkerställandet att ansökningar om extern FUI-finansiering är så goda som möjligt (finansieringskälla, konsortium, in-house processer och ansvar. Tema 2: Maxime-ring av FUI-projektens genomslagskraft (impact) i hemlandet och i Norden.

I NCU:s auditeringar betonas det främjande perspektivet. Syftet med utvecklande utvär­dering är att engagera högskolans personal, de studerande och intressenter i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet. Ett vidare syfte är att hjälpa högskolorna att nå sina mål och att därigenom skapa förutsättningar för en kontinuerlig förbättring av högskolorna.

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Mirella Nordblad

Mirella Nordblad

Ledande utvärderingsexpert
Kontaktperson för svenskspråkig utbildning, Högre utbildning
+358 29 533 5541 Helsingfors