Utvärderingsresultat som publiceras våren 2024

Meddelande Yrkesutbildning Förskoleundervisning och grundläggande utbildning Högre utbildning Gymnasieutbildning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) publicerar flera aktuella utvärderingsresultat våren 2024. Publikationerna gäller bland annat utvärderingen av utbildningarna inom småbarnspedagogik, nya former av studiehandledning som den utvidgade läroplikten fört med sig samt en översikt över de svenskspråkiga skolornas lärresultat.

I det här meddelandet ger vi förhandsinformation om kommande publiceringar i mars–maj 2024. Målet med sammanfattningen är att stödja ett bättre utnyttjande av informationen från utvärderingarna. Nästa sammanfattning av kommande publiceringar av utvärderingar ges ut i maj eller juni 2024.

Sektoröverskridande publikationer

Utvärdering av de nya formerna av studiehandledning 2022–2024: Perspektiv på stöd för engagemang för skolan och studierna i utbildningar för unga i läropliktsåldern

NCU utvärderar åren 2022–2024 nya och förstärkta former av studiehandledning efter utvidgningen av läroplikten. Utvärderingen gäller den grundläggande utbildningen, andra stadiet samt utbildningar i övergångsskedet och handledande utbildning. I utvärderingen granskas också faktorer som hänför sig till engagemang för skolan och studierna samt stärkande av gemenskapen. Ett brett mål med utvärderingen blev att identifiera rutiner som stöder att läroplikten uppfylls och främjar de studerandes välbefinnande.

Rapporten publiceras i mars 2024.

Mer information:

 

Utvärdering av utbildningar inom småbarnspedagogik 

En utvärdering av utbildningen inom småbarnspedagogik är aktuell på grund av betydande förändringar i systemet för styrning. I utvärderingen granskas universitetens, yrkesskolornas, yrkesutbildningsanordnarnas och Snellman-högskolans utbildningar i småbarnspedagogik utifrån målsättningarna för respektive utbildning.

Utvärderingen ger information om vilka behov det finns för att utveckla innehållet i utbildningar som ger behörighet för undervisnings-, lednings-, fostrings- och vårduppgifter inom småbarnspedagogiken. Genom utvärderingen utreds också om utbildningen för lärare och annan personal inom småbarnspedagogiken håller jämn kvalitet i olika regioner.

Ett publiceringswebbinarium ordnas 13.3.2024.

Mer information:

Småbarnspedagogik

NCU utvärderar effekterna av Småbarnspedagogiken i rörelse

Statens idrottsråd har beställt en extern utvärdering av den nationella verksamheten Småbarnspedagogiken i rörelse av NCU. Småbarnspedagogiken i rörelse hör till statsrådets politiska åtgärder för att främja en aktiv livsstil. Det har inte tidigare gjorts någon omfattande extern utvärdering av Småbarnspedagogiken i rörelse. Den externa utvärdering som har beställts av NCU omfattar åren 2017–2023.

Statens idrottsråd publicerar utvärderingens resultat och en utvärderingsrapport i sin egen publikationsserie i juni 2024.

Mer information: 

Grundläggande utbildning

Den svenskspråkiga grundskolan – en resultatöversikt

Publikationen sammanfattar aktuell information om de svenskspråkiga skolornas lärresultat. Publikationen behandlar elevernas kunskaper och kunskapsutvecklingen i modersmål och litteratur, matematik, engelska och finska. De resultat som presenteras gäller nybörjarundervisningen samt årskurs 6 och 9. I publikationen ingår bland annat jämförelser mellan lärresultat i olika ämnen i svensk- och finskspråkiga skolor.

Rapporten ges ut den 18 april 2024 på svenska.

Mer information:

KUNSKAPENS PRIS –­­­­­­­­­­­­­ Utvecklingen av den grundläggande utbildningens kostnader och lärresultaten åren 1996–2021 ur matematikkunskapernas perspektiv

I rapporten granskas faktorer som har anknytning till den grundläggande utbildningens ekonomi i förhållande till kunskapsförändringen i matematik under en längre tid. Information som gäller produktivitet, effektivitet och enhetskostnader kombineras med information om elevernas lärresultat i matematikutvärderingen i årskurs 9 våren 2021. Dessutom kombineras informationen med trendinformation om elevernas kunskaper över en längre tid.

Rapporten publiceras i mars 2024.

Mer information:

Gymnasieutbildning

Stöd för lärande i gymnasieutbildningen – resultat av utvärderingen av läroplansreformen GLP 2019

NCU:s utvärdering av gymnasiereformen följer upp hur grunderna för gymnasiets läroplan (GLP 2019) implementeras i gymnasierna åren 2022–2024. I den här rapporten utvärderas hur målen för specialundervisningen och det övriga stödet för lärandet har förverkligats fram till slutet av läsåret 2022–2023. Då hade de läroplaner som utarbetats i enlighet med GLP 2019 använts i nästan två läsår. Utvärderingen granskar hur speciallärare och rektorer i gymnasierna ser på situationen i fråga om specialundervisning och annat stöd för lärandet, samt på dess genomförande, praxis och faktorer som främjar eller förhindrar stödet.

Rapporten, som innehåller ett separat kapitel om de svenskspråkiga gymnasierna, publiceras i april.

Mer information:

 

Högre utbildning

Auditeringar av högskolor

Syftena med auditeringen är att

  • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering,
  • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin och kontinuerlig förbättring av verksamheten samt om det leder till effektiva utvecklingsåtgärder,
  • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
  • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

Auditeringen omfattar högskolans grundläggande uppgifter, det vill säga utbildning, forskning, utvecklings- och innovationsverksamhet och samverkan med samhället. Högskolans verksamhetsutveckling stöds av att den har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. I auditeringen ingår också kollegialt lärande som metod.

Auditering av Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu har valt främjande av utbildningsinvandring som ett valbart utvärderingsområde. Högskolans partner för kollegialt lärande är Seinäjoen ammattikorkeakoulu och temat för det kollegiala lärandet är kvalitetssystemet, särskilt användningen av kvalitetssystemet i den strategiska ledningen samt kvalitetssystemets funktion och utveckling.

Auditeringsrapporten publiceras den 1 mars 2024.

Mer information:

Auditering av Polisyrkeshögskolan

Polisyrkeshögskolan har valt proaktiv uppföljning av verksamhetsmiljön som ett valbart utvärderingsområde. Polisyrkeshögskolans partner för kollegialt lärande är Hämeen ammattikorkeakoulu och temat för det kollegiala lärandet är samlärarverksamhet.

Auditeringsrapporten publiceras den 1 mars 2024.

Mer information:

Auditering av Uleåborgs universitet

Uleåborgs universitet har valt internationalisering av examensprogrammens kursplaner och studenternas erfarenheter som ett valbart utvärderingsområde. Universitetet har valt Erasmus University Rotterdam som partner för kollegialt lärande. Temat för det kollegiala lärandet är förbättrad kvalitetskultur i forskarskolor.

Auditeringsrapporten publiceras den 22 mars 2024.

Mer information: