Julkaistavia koulutuksen arviointituloksia keväällä 2024

Tiedote Ammatillinen koulutus Esi- ja perusopetus Korkeakoulutus Lukiokoulutus Vapaa sivistystyö Varhaiskasvatus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) julkaisee useita ajankohtaisia arviointituloksia keväällä 2024. Julkaisut koskevat muun muassa varhaiskasvatuksen koulutusten arviointia, oppivelvollisuuden laajentamisen myötä tulleita opinto-ohjauksen uusia muotoja ja katsausta ruotsinkielisten koulujen oppimistuloksiin. 

Tässä tiedotteessa on ennakkotietoa tulevista julkistamisista ajalla maaliskuu–toukokuu 2024. Koosteen tavoitteena on tukea arviointitiedon entistä parempaa hyödyntämistä. Seuraava kooste tulevista arviointien julkistamisista julkaistaan touko–kesäkuussa 2024. 

Koulutusrajat ylittävät julkaisut

Opinto-ohjauksen uusia muotoja koskeva arviointi (OHJA) 2022–2024: Näkökulmia kouluun ja opintoihin kiinnittymisen tukemiseen oppivelvollisuusikäisten koulutuksissa

Karvi arvioi vuosina 2022–2024 opinto-ohjauksen uusia ja vahvistettuja muotoja perusopetuksessa, toisella asteella sekä nivelvaihe- ja valmentavissa koulutuksissa oppivelvollisuuden laajentamisen jälkeen. Arvioinnissa tarkastellaan myös kouluun ja opintoihin kiinnittymiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen liittyviä näkökulmia. Arvioinnin laajaksi tavoitteeksi muodostuivat käytäntöjen tunnistaminen, jotka tukevat oppivelvollisuuden suorittamista ja edistävät opiskelijoiden hyvinvointia.

Raportti julkaistaan maaliskuussa 2024.

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen koulutusten arviointi

Varhaiskasvatuksen koulutusten arviointi on ajankohtainen ohjausjärjestelmään kohdistuneiden mittavien muutosten vuoksi. Arvioinnissa tarkastellaan yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, ammatillisten koulutusten järjestäjien ja Snellman-korkeakoulun järjestämää varhaiskasvatuksen koulutusta kutakin koulutusta koskevien tavoitteiden näkökulmasta.

Arviointi tuottaa tietoa varhaiskasvatuksen opetus-, johtamis-, kasvatus- ja hoitotehtäviin kelpoisuuden tuottavien koulutusten sisällöllisistä kehittämistarpeista. Lisäksi arvioinnilla selvitetään, onko varhaiskasvatuksen opettajien ja muun henkilöstön koulutus alueellisesti tasalaatuista.

Julkistustilaisuus järjestetään 13.3.2024. 

Lisätietoja: 

Varhaiskasvatus

Karvi toteuttaa vaikuttavuusarvioinnin Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnasta

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) on tilannut Karvilta ulkoisen arvioinnin kansallisesta Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnasta. Liikkuva varhaiskasvatus kuuluu valtioneuvoston politiikkatoimiin, joilla edistetään liikunnallista elämäntapaa. Liikkuvasta varhaiskasvatuksesta ei ole aikaisemmin tehty kattavaa ulkoista arviointia. Karvilta tilattu ulkoinen arviointi kattaa vuodet 2017–2023.

VLN julkistaa arvioinnin tulokset ja arviointiraportin kesäkuussa 2024 omassa julkaisusarjassaan.

Lisätietoja: 

Perusopetus

Ruotsinkielinen peruskoulu – katsaus oppimistuloksiin

Julkaisu kokoaa yhteen ajankohtaista tietoa ruotsinkielisten koulujen oppimistuloksista. Julkaisussa käsitellään oppilaiden osaamista ja osaamisen kehittymistä äidinkielessä ja kirjallisuudessa, matematiikassa, englannissa ja suomen kielessä. Esitettävät tulokset käsittävät alkuopetuksen sekä vuosiluokat 6 ja 9. Julkaisu sisältää muun muassa ruotsin- ja suomenkielisten koulujen eri oppiaineiden oppimistulosten vertailuja.

Raportti julkaistaan 18.4.2024 ruotsiksi.

Lisätietoja: 

OSAAMISEN HINTA ­– Perusopetuksen kustannusten ja oppimistulosten kehitys vuosina 1996–2021 matematiikan osaamisen näkökulmasta

Raportissa tarkastellaan perusopetuksen talouteen liittyviä seikkoja matematiikan osaamisen pitkäaikaisen muutoksen näkökulmasta. Tuottavuuteen, tehokkuuteen ja yksikkökustannuksiin liittyviä seikkoja tarkastellaan yhdistämällä taloustietoja keväällä 2021 tehdyn perusopetuksen päättövaiheen matematiikan oppimistulosarvioinnin tuloksiin ja osaamisen pitkäaikaiseen trenditietoon.

Raportti julkaistaan maaliskuussa 2024.

Lisätietoja:

Lukiokoulutus

Oppimisen tuen toteutuminen lukiokoulutuksessa – LOPS 2019-uudistuksen arvioinnin tuloksia

Karvin lukiouudistuksen arvioinnissa seurataan uudistuksen toteutumisen vaiheita vuosina 2022–2024. Tässä raportissa arvioidaan erityisopetuksen ja muun oppimisen tuen tavoitteiden toteutumista lukuvuoden 2022–2023 päätteeksi. Tuolloin lukion opetussuunnitelman perusteiden (LOPS 2019) mukaan laaditut opetussuunnitelmat olivat olleet käytössä lähes kaksi lukuvuotta. Arvioinnissa tarkastellaan lukion erityisopettajien ja rehtoreiden näkökulmista erityisopetuksen ja muun oppimisen tuen tilaa, toteuttamista ja toimintatapoja sekä tuen toteutumista edistäviä ja estäviä tekijöitä.

Raportti julkaistaan huhtikuussa. 

Lisätietoja: 

Korkeakoulutus

Korkeakoulujen auditoinnit

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatkuvan kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät, eli koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Auditointiin sisältyy myös vertaisoppimisen menetelmä.

Karelia-ammattikorkeakoulun auditointi

Karelia-ammattikorkeakoulu on valinnut valinnaiseksi arviointialueeksi koulutusperäisen maahanmuuton edistämisen.  Korkeakoulun vertaisoppimisen kumppani on Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja vertaisoppimisen kohde on laatujärjestelmä ja erityisesti laatujärjestelmän hyödyntäminen strategisessa johtamisessa sekä laatujärjestelmän toimivuus ja kehittäminen.

Auditointiraportti julkaistaan 1.3.2024.

Lisätietoja:

Poliisiammattikorkeakoulun auditointi

Poliisiammattikorkeakoulun valitsema valinnainen arviointialue on Ennakoiva toimintaympäristön seuranta. Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. Poliisiammattikorkeakoulun vertaisoppimisen kumppani on Hämeen ammattikorkeakoulu ja vertaisoppimisen kohteena Yhteisopettajuus.

Auditointiraportti julkaistaan 1.3.2024.

Lisätietoja:

Oulun yliopiston auditointi

Oulun yliopiston valitsema valinnainen arviointialue on tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmien ja opiskelijakokemuksen kansainvälisyys. Yliopiston valitsema vertaisoppimisen kumppani on Erasmus University Rotterdam, ja vertaisoppimisen kohde on laatukulttuurin parantaminen tohtorikouluissa.

Auditointiraportti julkaistaan 22.3.2024.

Lisätietoja: