Den nationella planen för utbildningsutvärderingar tar fasta på viktiga samhälleliga teman under den kommande utvärderingsperioden

Meddelande Yrkesutbildning Förskoleundervisning och grundläggande utbildning Högre utbildning Gymnasieutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik

Planen för utbildningsutvärderingar 2024–2027 och NCU:s nya strategi har publicerats. NCU:s strategiska mål är att höja kompetensnivån och utbildningsnivån, att främja en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling samt att kontinuerligt utveckla kvaliteten på utbildningen och småbarnspedagogiken.

Den nationella utvärderingen stöder utvecklingen på alla utbildningsstadier

Genom den nya utvärderingsplanen bemöter NCU den allmänna oron över sjunkande lärresultat och välbefinnande i skolan. Utvärderingarna av lärresultat inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ger information om jämlikheten inom utbildningen och om kunskapsnivåerna i förhållande till målen i läroplanerna.  Inom yrkesutbildningens utvärderingar av lärresultat granskas i sin tur hur de studerande uppnår kompetensmålen och kraven på yrkesskicklighet i examensgrunderna. Utvärderingarna av olika utbildningsområden inom den högre utbildningen ger information om högskolornas förmåga att svara mot föränderliga kompetenskrav och framtida verksamhetsmiljöer. Dessutom genomför NCU ett mer omfattande stadieöverskridande utvärderingsprojekt om undervisning, lärarskap och pedagogiskt ledarskap.

Ett annat aktuellt tema i utvärderingsplanen är hållbarhetskompetensen. NCU främjar en social, ekologisk och hållbar utveckling genom tematiska utvärderingar på olika utbildningsstadier ända från småbarnspedagogiken till den högre utbildningen. Hållbarhetsomställningen kräver kompetens som stöder omställningen, etisk reflektion och förmåga att tänka framtidsorienterat. Under den kommande fyraårsperioden genomför NCU också följande temautvärderingar: ”Utvärdering av småbarnspedagogiken för barn under tre år”, ”Möjligheter och begränsningar för anordnandet av gymnasieutbildning”, ”Sysselsättningen efter yrkesutbildning” och ”Det fria bildningsarbetets genomslag och tillgänglighet i samhället”. 

Ett tredje viktigt tema i utvärderingsplanen är den kontinuerliga utvecklingen av utbildningens och småbarnspedagogikens kvalitet. NCU har en särskild roll i kvalitetshanteringen på olika utbildningsstadier eftersom ingen annan nationell aktör stöder utbildningsanordnarnas kvalitetsarbete. Ett exempel är NCU:s kvalitetsutvärderingssystem Valssi som stöder kvalitetshanteringen inom småbarnspedagogiken. Inom yrkesutbildningen kommer NCU under den kommande perioden att följa upp utvecklingsrekommendationerna för utvärderingen av kvalitetshanteringen och inom den högre utbildningen påbörjar NCU planeringen av en ny utvärderingsmodell. 

NCU:s utvärderingar betonar utveckling och förändringskraft

"NCU:s strategiska mål har i allt högre grad kopplats till målen för utvärderingsverksamheten. Utgångspunkten för utvärderingarna är en systemisk syn på olika fenomen inom utbildning och småbarnspedagogik, på sambanden mellan olika frågor och den föränderliga verksamhetsmiljön. Detta förutsätter ett holistiskt synsätt. Med hjälp av den nya strategin kan vi nu genomföra betydelsefulla och oberoende utvärderingar som stöder målen för utbildning och småbarnspedagogik”, betonar NCU:s direktör Harri Peltoniemi.

Vice direktör Hannele Seppälä fortsätter: "Utvärderingarna fungerar allt bättre som stöd för utvecklingen och beslutsfattandet. Vi utvecklar kontinuerligt våra metoder och utvärderingarna utgår från både dagsaktuella och framtida kompetensbehov. Under den här perioden stärker vi också samarbetet mellan olika informationsproducenter inom småbarnspedagogiken och utbildningen. Vi sammanställer också synteser inom olika delar av utbildningssystemet genom att utnyttja det nationella kunskapsunderlaget.”

NCU:s strategiska ansvariga Mari Räkköläinen och Mafi Saarilammi poängterar att NCU:s strategi och utvärderingsplan grundar sig på ett omfattande beredningsarbete där NCU hört hundratals personer som deltagit i NCU:s utvärderingar och som utnyttjar dem. NCU fick in över 200 utvärderingsinitiativ under de höranden som ordnades under beredningen av utvärderingsplanen. Vi vill varmt tacka alla som gett sin insats till förberedelserna!

Utvärderingsplanen styr utvärderingsverksamheten

NCU:s verksamhet styrs av en nationell plan för utbildningsutvärderingar. Planen beskriver de utvärderingar som ska genomföras under en fyraårsperiod och tidsplanerna för utvärderingarna. Undervisnings- och kulturministeriet godkände den nya planen för utbildningsutvärderingar 22.2.2024.

Genom utvärderingsverksamheten tar NCU fram information för det nationella beslutsfattandet och för utvecklingsverksamheten inom småbarnspedagogiken, utbildningen och den högre utbildningen.

Läs mer om utvärderingarna: Plan för utbildningsutvärderingar 2024–2027
Bekanta dig med NCU:s strategi.

Mer information: