Koulutuksen kansallinen arviointisuunnitelma luotsaa tulevaa arviointikautta tärkeisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin

Tiedote Ammatillinen koulutus Esi- ja perusopetus Korkeakoulutus Lukiokoulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Varhaiskasvatus

Koulutuksen arviointisuunnitelma vuosille 2024–2027 ja Karvin uusi strategia on julkaistu. Strategisia tavoitteita ovat osaamistason ja koulutustason nostaminen, sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävän kehityksen edistäminen sekä koulutuksen ja varhaiskasvatuksen laadun jatkuva kehittäminen.

Kansallinen arviointi tukee koulutuksen kehittämistä kaikilla koulutusasteilla

Karvi tarttuu uudessa arviointisuunnitelmassa yhteiseen huoleen oppimistulosten laskusta ja kouluhyvinvoinnista. Esi- ja perusopetuksen oppimistulosten arvioinnit tuottavat tietoa koulutuksen tasa-arvon toteutumisesta sekä osaamisen tasosta ja tavoitteiden saavuttamisesta suhteessa opetussuunnitelmiin. Ammatillisen koulutuksen oppimistuloksissa tarkastellaan puolestaan, miten opiskelijat saavuttavat tutkinnon perusteissa asetetut osaamistavoitteet ja ammattitaitovaatimukset. Korkeakoulutuksen koulutusala-arvioinnit tuottavat tietoa korkeakoulujen kyvystä vastata muuttuviin osaamisvaatimuksiin ja tulevaisuuden toimintaympäristöihin. Lisäksi useilla koulutusasteilla toteutetaan arviointihanke opetuksesta, opettajuudesta ja pedagogisesta johtamisesta. 

Toinen ajankohtainen teema on kestävyysosaamisen toteutuminen. Karvi edistää sosiaalista, ekologista ja kestävää kehitystä temaattisilla arvioinneilla, jotka koskevat eri koulutusasteita varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Kestävyysmurros vaatii muutosta tukevaa osaamista, eettistä pohdintaa ja tulevaisuusajattelua korostavia kompetensseja. Karvi toteuttaa alkavalla nelisvuotiskaudella myös seuraavia teema-arviointeja:  ”Alle kolmevuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen toteutumisen arviointi”, ”Lukiokoulutuksen järjestämisen reunaehdot”, ”Työllistyminen ammatillisesta koulutuksesta” ja ”Vapaan sivistystyön yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja saavutettavuus”.

Kolmantena tärkeänä teemana on koulutuksen ja varhaiskasvatuksen laadun jatkuva kehittäminen. Eri koulutusasteiden järjestäjien laadunhallinnassa Karvilla on erityinen rooli, koska kukaan muu kansallinen toimija ei tue koulutusten järjestäjien laatutyötä. Esimerkiksi Karvin ylläpitämä Valssi-laadunarviointijärjestelmä on keskeinen osa varhaiskasvatuksen laadunhallinnan tukea. Ammatillisessa koulutuksessa toteutetaan tulevalla kaudella laadunhallinnan kehittämissuositusten seuranta ja korkeakoulutuksessa alkaa uuden arviointimallin suunnittelu.

Karvin arvioinnit ovat kehittäviä ja muutosvoimaisia

"Karvin strategiset tavoitteet on kytketty entistä vahvemmin arviointitoiminnan tavoitteisiin. Karvin arviointien lähtökohtana on systeeminen näkemys koulutuksen ja kasvatuksen ilmiöistä, asioiden keskinäisistä yhteyksistä ja muuttuvasta toimintaympäristöstä. Tämä edellyttää kokonaiskuvan hahmottamista. Pääsemme nyt uuden strategian avulla toteuttamaan vaikuttavaa ja riippumatonta arviointia tukemalla koulutuksen ja kasvatuksen tavoitteita”, painottaa Karvin johtaja Harri Peltoniemi

Varajohtaja Hannele Seppälä jatkaa: ”Arvioinnit toimivat entistä paremmin kehittämisen ja päätöksenteon tukena. Kehitämme jatkuvasti arviointimenetelmiä, ja arviointien lähtökohtina ovat sekä ajankohtaisuus että tulevaisuuden osaamistarpeet. Tällä kaudella vahvistamme myös kasvatus- ja koulutusalan tiedontuottajien välistä yhteistyötä. Kokoamme myös koulutusjärjestelmätasoisia synteesejä hyödyntämällä kansallista tietopohjaa.”

Karvin strategiset vastaavat Mari Räkköläinen ja Mafi Saarilammi tuovat esille, että Karvin strategia ja arviointisuunnitelma perustuvat laajaan valmistelutyöhön, jossa Karvi on kuullut satoja arviointeihin osallistuvia ja arviointien hyödyntäjiä. Kuulemiskierroksilla Karvi sai yli 200 arviointialoitetta. Haluammekin kiittää lämpimästi kaikkia valmisteluun oman panoksensa tuoneita!

Arviointisuunnitelma ohjaa arviointitoimintaa

Karvin toimintaa ohjaa kansallinen koulutuksen arviointisuunnitelma, jossa kuvataan nelivuotiskauden arvioinnit aikatauluineen. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi uuden koulutuksen arviointisuunnitelman 22.2.2024.

Arviointitoiminnalla tuotetaan tietoa kansalliseen päätöksentekoon ja varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen kehittämistoimintaan

Tutustu tarkemmin arviointeihin: Koulutuksen arviointisuunnitelma 2024–2027
Tutustu Karvin strategiaan: Karvin strategia 2024–2027

Lisätietoja: