Den nya strategiperioden för Nationella centret för utbildningsutvärdering inleder nya utvärderingar

Blogg Yrkesutbildning Förskoleundervisning och grundläggande utbildning Högre utbildning Gymnasieutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik

I anslutning till Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) finns ett utvärderingsråd som det är min stora glädje och ära att få vara ordförande för. Utvärderingsrådet är mångsidigt med representanter för utbildningar och arbetslivet samt utbildningspolitiska experter från olika organisationer. Eftersom NCU som självständig myndighet ansvarar för den nationella utvärderingen av utbildning och småbarnspedagogik i Finland är målet för vårt arbete i utvärderingsrådet att som stöd för verksamheten ge olika synpunkter på aktuella ämnen inom utbildning. 

Enligt lagen är vår första uppgift vid utvärderingsrådet att delta i NCU:s strategiska planering och utarbeta en plan för utbildningsutvärderingar 2024–2027 till undervisnings- och kulturministeriet. I planen fastställs vilka teman och ämnen NCU utvärderar under de följande fyra åren. Strategin och utvärderingsplanen som ger tydliga riktlinjer för NCU:s arbete är nu klara. De utarbetades i en starkt gemensam process, där intressentgrupperna på ett beundransvärt sätt deltog i den gemensamma utvecklingen tillsammans med NCU:s ledning och personal.

Vi skapar förtroende för en hållbar framtid genom våra utbildningsutvärderingar

Under hörandena lyftes övergripande välbefinnande, högklassig utbildning, hållbarhetskompetens och oro för den nationella kompetensnivån fram som utmaningar som blivit allt tydligare med tiden. Dessa teman syns i NCU:s strategi och i kommande utvärderingar. De utvärderingar som gäller alla utbildningsstadier kommer att vara till exempel undervisning, lärarskap och pedagogisk ledning samt teman för hållbarhetskompetens. 

Med hjälp av den nya strategin kan vi nu genomföra en slagkraftig och oberoende utvärdering genom att stöda målen för utbildning och fostran.

För samhällets och bildningens bästa

NCU:s strategiska mål styr utvärderingsplanen. Vårt första strategiska mål är att hitta lösningar för att höja kompetensnivån och utbildningsnivån. Vi producerar aktuell utvärderingsinformation om lärarskap, undervisning och pedagogiskt ledarskap. Utvärderingarna av lärresultaten ger information om kompetensnivån på lång sikt och om förverkligandet av jämlikhet i utbildningen.

Vårt andra strategiska mål är att främja en social, ekologisk och hållbar utveckling genom tematiska utvärderingar som omfattar både småbarnspedagogiken och alla utbildningsstadier. Vi utvärderar förverkligandet av hållbarhetskompetensen på ett heltäckande sätt över utbildningsstadierna, genomförandet av småbarnspedagogiken för barn under tre år, ramvillkoren för anordnande av gymnasieutbildning, sysselsättning efter yrkesutbildning samt det fria bildningsarbetets samhälleliga betydelse. 

Vårt tredje strategiska mål är att stöda en kontinuerlig utveckling av utbildningens och småbarnspedagogikens kvalitet. Vårt mål är att genom utvärdering av kvaliteten främja det finländska utbildningssystemets funktion och öka slagkraftiga utvecklingsåtgärder.

Dessutom producerar vi information och bygger upp förståelse för omfattande systemiska helheter. Detta förutsätter att man ser helhetsbilden och producerar utvärderingsinformation ur olika synvinklar. Utgångspunkterna för slagkraftiga utvärderingar är aktualitet och framtida kompetensbehov. Vårt mål är att resultaten av våra utvärderingar utnyttjas både i utvecklingen av utbildningsanordnarnas verksamhet och i viktiga samhälleliga beslut.

Vår strategi.

NCU:s strategi

På NCU:s webbplats kan du följa med hur utvärderingarna framskrider och aktuella nyheter: www.karvi.fi

Läs mer: Plan för utbildningsutvärderingar 2024–2027

Diskutera artikeln på NCU:s Facebook-sida

Skriven av

Karvin arviointineuvoston puheenjohtaja ja Laurea-ammattikorkeakoulun rehtori, FT Jouni Koski

Jouni Koski

FD, ordförande för NCU:s utvärderingsråd, rektor yrkeshögskolan Laurea