Utvärdering av lärresultaten i matematik i årskurs 9

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

10/2014–04/2016

Kunskapsnivån i matematik är oförändrad. Pojkarnas lärresultat i matematik är polariserade. Det finns också skillnader som gäller bedömningen i matematik.

Utvärderingen av lärresultaten i matematik genomfördes i april 2015. Resultaten i utvärderingen publicerades år 2016.

Utvärderingen i matematik genomfördes i två delar. Uppgifterna i den första delen besvarades digitalt, uppgifterna i den andra delen var pappersbaserade. Det var första gången som utvärderingsinformation i matematik samlades in digitalt bland eleverna. Alla elevers resultat poängsattes digitalt. Dessutom besvarade elever, lärare och rektorer bakgrundsenkäter, som gav information om vilka faktorer som inverkade på lärresultaten i matematik.

Rapport om utvärderingsresultaten gavs ut år 2016.

Frågor som gäller lärresultat i matematik besvaras av

Jari Metsämuuronen

Jari Metsämuuronen

Ledande utvärderingsexpert
Utvecklingstjänster, Matematik, Metoder
+358 29 533 5516 Helsingfors