Utvärdering av inlärningsresultaten i finska som andraspråk i årskurs 9

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

02/2014–04/2016

Utvärderingen av inlärningsresultaten i finska som andraspråk gällde elever i finskspråkiga skolor som inte läser finska som modersmål, utan som i stället följer lärokursen för finska som andraspråk. I projektet utvärderades hur dessa elever i årskurs 9 har nått de mål för lärandet som fastställdes i läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen (2004). Syftet med utvärderingen var att granska hur framgångsrik undervisningen var i förhållande till målen för lärokursen och till elevernas möjlighet till fortsatta studier på andra stadiet. Andra syften var att utveckla undervisningen och utvärderingen av finska som andraspråk.

Resultaten används nationellt för att skapa en helhetsbild av läget inom undervisningen i finska som andraspråk och för att kartlägga hur jämlikheten inom utbildningen utvecklas. Utvärderingsinformationen samlades in med hjälp av uppgiftsserier som baserade sig på språkets olika delområden (hör- och läsförståelse, muntliga uppgifter och skrivuppgifter). Uppgifterna utfördes av ett omfattande sampel av elever som läste finska som andraspråk i årskurs 9 i grundskolan. Dessutom besvararde elever, lärare och rektorer bakgrundsenkäter, som gav information om vilka faktorer som inverkar på inlärningsresultaten, t.ex. undervisningens omfattning och arbetssätt inom undervisningen, undervisningsarrangemang och elevattityder.

Utvärderingen genomfördes i april 2015 i skolorna och de nationella utvärderingsresultaten publicerades våren 2016. 

(länkerna kommer att uppdateras)

Meddelande om utvärderingsresultaten
Rapport: Inlärningsresultat i lärokursen finska som andraspråk i årskurs 9 inom den grundläggande utbildningen 2015 (PDF) – Finska (sammandrag på svenska)
Inlärningsresultat i lärokursen finska som andraspråk i årskurs 9 inom den grundläggande utbildningen 2015 – Sammandrag (PDF)
Material från utgivningsseminariet (PDF)

Vidare information om utvärderingen:

Salla Venäläinen

Salla Venäläinen

Enhetschef
Ledning och administration, Allmänbildande utbildning
+358 29 533 5549 Helsingfors