Utlåtande till justitieministeriet (VN/ 12556/ 2021) angående Republikens presidents förordning om yrkeshögskoleexamina avlagda på Åland

Utlåtande

OPH-2473-2021

Justitieministeriet har begärt Nationella centret för utbildningsutvärdering om utlåtande om förordningsförslaget Republikens presidents förordning om yrkeshögskoleexamina avlagda på Åland jämte motiveringarna till detta i utkastet till föredragningspromemoria.

I sitt utlåtande tar Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) ställning till förordningens 1 § Utvärdering av utbildning som fastställer att Nationella centret för utbildningsutvärdering handhar utvärderingen av utbildningen vid Högskolan på Åland i enlighet med 5 § 2 mom. i landskapslagen om Högskolan på Åland (Ålands författningssamling 2002:8). Utvärderingen sker i enlighet med lagen om Nationella centret för utbildningsvärdering (1295/2013).

Nationella centret för utbildningsutvärdering godkänner den formulering som föreslås och som inte avviker från den tidigare, men vill poängtera att formuleringen inte är till alla delar tydlig vad gäller både Högskolan på Ålands och NCU:s plikter och avgifter vad gäller extern utvärdering av utbildningen vid Högskolan på Åland. Därutöver vill NCU poängtera att även 5 § 2 mom. i landskapslagen om Högskolan på Åland är föråldrad till den del som den gäller NCU:s sektion.

Valmöjligheter och plikter vad gäller Högskolan på Åland

Extern utvärdering av universitet och yrkeshögskolor i Finland handhas av Nationella centret för utbildningsutvärdering. Både i universitetslagen 558/2009 och yrkeshögskolelagen 932/2014 finns det förpliktande bestämmelser om att universiteten/yrkeshögskolorna ska regelbundet delta i extern utvärdering av sin verksamhet och kvalitetssystem. Däremot fastställer universitetslagen eller yrkeshögskolelagen inte Nationella centret för utbildningsutvärdering som genomförare av den externa utvärderingen. Universitet och yrkeshögskolor har rätt att inom sitt självstyre välja genomföraren av den externa utvärderingen. Den gällande förordningen (548/2005) och den föreslagna förordningen ger inte samma valmöjligheter till Högskolan på Åland som till de övriga högskolorna i Finland i denna fråga.

I enlighet med 2 § i Lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering (1295/2013) framläggs som NCU:s uppgift att i enlighet med den utvärderingsplan som avses i 5 § i lagen utvärdera utbildningen och småbarnspedagogiken samt den verksamhet som bedrivs av dem som ordnar småbarnspedagogik, utbildning eller undervisning och av högskolornas verksamhet. Den aktuella Planen för utbildningsutvärderingar 2020–2023 omfattar både temautvärderingar som bl.a. utvärderingar av olika utbildningsområden inom högre utbildningen samt auditeringar av högskolor. Tillsvidare har Högskolan på Åland haft möjlighet att välja i vilka utvärderingar den deltar. I praktiken har högskolan främst deltagit i auditeringar av högskolor och utvärderingar av utbildningen inom sjöfartsbranschen, båda som avgiftsbelagd verksamhet. Formuleringen i förordningen är inte tydlig ifråga om vilka utvärderingar den gäller och har Högskolan på Åland en plikt att även delta i NCU:s övriga temautvärderingar som gäller högre utbildning.

Avgifter för extern utvärdering av utbildningen vid Högskolan på Åland

I Punkt 4 i utkastet till föredragningspromemoria nämns i förhållande 1 § att bestämmelser om utvärderingscentrets avgiftsbelagda prestationer och om avgifternas storlek finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och i förordning som med stöd av den lagen utfärdas av Undervisnings- och kulturministeriet. Den förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillämpas på Nationella centret för utbildningsutvärdering är Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (87/2020). Nationella centret för utbildningsutvärdering har inte längre en egen förordning för avgiftsbelagda prestationer.

Det är oklart hur formuleringen i förordningen ska tolkas vad gäller avgifter för den externa utvärderingen. Vilka är de externa utvärderingarna som förordningen gäller och vilken avgift tas ut? Å andra sidan nämns i utkastet till föredragningspromemoria att förordningsförslaget föranleder inga nya kostnader för staten. De avgifter som fastställs i Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (87/2020) som en offentligrättslig avgift för utvärderingar av högskolors kvalitetssystem gäller inte Högskolan på Åland. Tillsvidare tillämpar Nationella centret för utbildningsutvärdering principen att extern utvärdering av Högskolan på Åland är avgiftsbelagd verksamhet och avgiften som tas ut bör täcka alla kostnader. Samma regel tillämpas till exempel för Polisyrkeshögskolan och Försvarshögskolan som inte tillhör undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och omfattas inte av den offentligrättsliga avgift som fastställs för utvärderingar av kvalitetssystem i förordningen (87/2020).

5 § 2 mom. i landskapslagen om Högskolan på Åland

I förordningens 1 § Utvärdering av utbildning syftas till 5 § 2 mom. i landskapslagen om Högskolan på Åland. Enligt 2 mom. ska det inom utvärderingsrådet finnas en sektion med personer som är förtrogna med utbildningen på Åland. Nationella centret för utbildningsutvärdering vill påpeka att 2 mom. har föråldrats för den här delen och gäller inte i Nationella centret för utbildningsutvärdering och dess beslutsfattande organ.

 

Harri Peltoniemi
Direktör
Nationella centret för utbildningsutvärdering

 

Mirella Nordblad
Ledand utvärderingsexpert
Nationella centret för utbildningsutvärdering