En förbättring av kvaliteten på det finländska utbildningssystemet och lärresultaten förutsätter att Nationella centret för utbildningsutvärdering får förstärkning för sitt uppdrag som informationsproducent och stöd för utvecklingen av utbildningen

Utvärderingsrådets utlåtande

Utlåtande Yrkesutbildning Förskoleundervisning och grundläggande utbildning Högre utbildning Gymnasieutbildning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik

I detta utlåtande lyfter Utvärderingsrådet fram behovet av tillförlitlig och oberoende utvärderingsinformation om utbildningens tillstånd och informationens betydelse för utvecklingen av utbildningssystemet och beslutsfattandet.

Utlåtandet innehåller följande huvudpunkter:

  • Beredningen, verkställandet och konsekvensbedömningen av reformerna av utbildningssystemet förutsätter nationell och tillförlitlig utvärderingsinformation
  • NCU producerar central information för systemisk granskning av utbildning, fostran och kunskap
  • Den utvecklande utvärderingens metoder som betonar delaktighet stärker utvärderingsverksamhetens effektfullhet
  • De ekonomiska och lagstiftningsmässiga verksamhetsförutsättningarna för Nationella centret för utbildningsutvärdering bör tryggas

Beredningen, verkställandet och konsekvensbedömningen av reformerna av utbildningssystemet förutsätter nationell och tillförlitlig utvärderingsinformation

Svårigheterna med att ordna högklassig fostran och utbildning och det tryck på lagstiftningen och finansieringen som förändringar medför är omfattande. Som stöd för beslutsfattandet och utvecklingen behövs ett tillförlitligt kunskapsunderlag om den finländska utbildningens tillstånd. Högklassig utbildning och fostran är ett centralt sätt att trygga nationens och mänsklighetens förmåga att förbli handlingskraftiga i svåra förändringssituationer och även att återhämta sig från dem. Utvecklingen av utbildningssystemet som helhet förutsätter att verksamhetssätten, strukturerna och styrsystemet på olika utbildningsstadier utvärderas systematiskt och att utbildningens kvalitet, jämlikhet och förutsättningarna för kontinuerligt lärande främjas genom konkreta åtgärder.

En stark nationell kompetensgrund är en nödvändig förutsättning med tanke på tillgången på kompetent arbetskraft, nationalekonomins hållbarhet, Finlands konkurrenskraft och välfärd. Lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsutgifter (T&K) som trädde i kraft i början av 2023 innebär en betydande tilläggssatsning från statens sida på forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Målet att höja FUI-satsningarna till 4 procent före 2030 förutsätter en betydande nationell höjning av kompetens- och utbildningsnivån. Ökningen av FoU-finansieringen förutsätter samtidigt betydligt fler högskoleutbildade experter och andra yrkesutbildade personer inom FUI-verksamheten. Detta utmanar det nuvarande utbildningssystemet, som för närvarande inte ens garanterar alla grundläggande färdigheter. Ett mål är också att minst 50 procent av de unga vuxna ska avlägga högskoleexamen år 2030. För att dessa nationella mål ska uppnås och för att de ska kunna svara på de nuvarande utmaningarna i fråga om kompetens- och utbildningsnivå samt befolkningsförändringarna behövs tillförlitlig utvärderingsinformation för att utveckla hela utbildningssystemet och även dess strukturer, från småbarnspedagogiken till doktorsutbildningen.

NCU producerar central information för systemisk granskning av utbildningens, fostrans och kompetensens tillstånd

Den nationella utvärderingsverksamheten inom utbildningen styrs av den fyraåriga utvärderingsplanen för utbildningen, som utarbetas av ett utvärderingsråd som utnämns av statsrådet. Utvärderingsrådet och dess breda sammansättning har vid sidan av beredningen av utvärderingsplanen en viktig roll i inriktningen av NCU:s verksamhet och främjandet av effektfullhet. Utvärderingsrådet följer och utvecklar utvärderingscentrets verksamhet bland annat genom att delta i utvärderingscentrets strategiska planering och besluta om vittsyftande eller principiellt viktiga utlåtanden och initiativ.

NCU är för närvarande den enda informationsproducenten som i enlighet med sin lagstadgade uppgift producerar information på nationell nivå om utbildningens tillstånd på alla utbildningsstadier. Olika typer av utvärderingar, såsom utvärderingar av lärresultaten, temautvärderingar, systemutvärderingar och utvärderingar av kvalitetshanteringen, säkerställer att produktionen av information sker på flera sätt och svarar på olika informationsbehov.

Utvärderingarna av lärresultaten ger tillförlitlig information om hur målen i läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen har uppnåtts, om läroämnenas kunskapsnivå och om hur jämlikheten i utbildningen har förverkligats. Tema- och systemutvärderingarna producerar samhälleligt aktuell och förutseende utvärderingsinformation. Under de senaste åren har NCU till exempel producerat rikligt med information om effekterna av de strukturella förändringarna i utbildningssystemet och om situationen för utbildningar riktade till personer med invandrarbakgrund. Utvärderingarna av kvalitetshanteringen stöder utbildningsorganisationerna i utvecklingen av kvalitetshanteringen och säkerställer att utbildningsorganisationernas processer stöder ledningen och gör det möjligt för alla medlemmar i skol- och fostringsgemenskaperna att delta i utvecklingen av verksamheten i sin skol- och arbetsmiljö.  Genom kvalitetshantering och kvalitetsbedömning av den finländska utbildningen och småbarnspedagogiken stärker man utbildningssystemets funktionalitet och förändringsberedskap samt främjar likabehandlingen av de studerande och genomförandet av en jämlik utbildning.

Utvecklingen av fostran och utbildning förutsätter ett brett samarbete och en bred förståelse mellan olika informationsproducenter. I ett samhälle där det finns alltmer information och data är det viktigt att diskutera de möjligheter och effekter som artificiell intelligens medför även i anslutning till utvärderingen av utbildningen och forskningen. Det är viktigt att hitta ändamålsenliga sätt att utnyttja teknologi som också respekterar utvärderings- och forskningsetiska principer. Vid NCU utvecklas som bäst det digitala utvärderingsverktyget för småbarnspedagogiken Valssi samt det nya digitala utvärderingssystemet Joda, som svarar på behoven inom den framtida utvärderingsverksamheten.

Utöver det arbete som utförs i utvärderingsprojekten stöder NCU på många sätt utvecklingen av kunskap om utbildning, bred förståelse och kompetens på nationell och lokal nivå. NCU producerar bland annat synteser, policy briefs och ställningstaganden utifrån utvärderingsresultaten samt ordnar evenemang och seminarier på nationell och lokal nivå.

Metoder som betonar delaktighet i utvecklande utvärdering stärker utvärderingsverksamhetens genomslagskraft

Metoderna för utvecklande utvärdering bygger också upp en gemensam förståelse och dialog. Detta framkommer bland annat i responsen som NCU samlat in: många som deltagit i utvärderingar och expertgrupper upplever att redan utvärderingsprocessen och de gemensamma diskussionerna har ökat den egna kompetensen till exempel i anslutning till kvalitetshantering eller läroanstalternas ledning och pedagogiska verksamhet samt hjälpt till att förstå olika aktörers synpunkter. En mångsidig delaktighet och växelverkan ökar utvärderingsverksamhetens genomslagskraft.

Som namnet antyder strävar utvecklande utvärdering efter att stöda utvecklingen av utbildningsorganisationernas verksamhet, inte bara att identifiera missförhållanden. I rapporteringen av resultaten och utvärderingsprocessens olika skeden är det också viktigt att identifiera styrkor och dela med sig av befintlig god praxis.

I synnerhet i en tid då beslutsfattarnas förmåga att lösa utmaningar i anslutning till ojämlikhet och differentiering av kompetensen är en central faktor som definierar hela samhällets framtid är det av största vikt att trygga tillgången till högklassig och tillförlitlig information som grund för beslutsfattandet. NCU:s uppgift är att producera tillförlitlig utvärderingsinformation, kompetens och förståelse med hjälp av vilka vi kan stöda den finländska bildningsstaten och en hög kunskapsnivå samt främja demokratin i samhället och jämlikheten mellan individer samt i synnerhet barns och ungas välbefinnande.

De ekonomiska och lagstiftningsmässiga verksamhetsförutsättningarna för Nationella centret för utbildningsutvärdering bör tryggas

Utvärderingsrådet anser det vara viktigt att säkerställa verksamhetsförutsättningarna för den nationella utvärderingen av utbildningen och NCU:s roll som producent av information och kompetens samt kvalitetsutvecklare av det finländska utbildningssystemet under de kommande åren. Utvärderingsverksamheten som omfattar hela utbildningssystemet och som bygger på principen om oberoende bör även i fortsättningen tryggas både i lagstiftningen och med tillräckliga anslag i statsbudgeten.

NCU:s omkostnadsanslag i statsbudgeten bör höjas så att NCU kan genomföra sina lagstadgade uppgifter. Utvärderingsverksamheten har varit möjlig att genomföra 2015–2022 med anslag som överförs och som inte längre finns att tillgå efter 2023.  Den nuvarande nivån på NCU:s omkostnadsanslag (4,4 miljoner euro) gör det inte möjligt att genomföra de lagstadgade uppgifterna. De årliga kostnaderna för utvärderingsverksamheten under perioden 2024–2027 är cirka 5,8 miljoner euro, varav personalkostnadernas andel är cirka 3,5 miljoner euro (cirka 53 årsverken) och köp av tjänster (inkl. utveckling och underhåll av digitala system) 1,7–2,0 miljoner euro. Nivån på NCU:s omkostnadsanslag som ingår i statsbudgeten bör höjas till 5,7 miljoner euro i stället för nuvarande 4,4 miljoner euro. Motiveringarna till förslaget är följande:

  • Kostnaderna för utvärderingsverksamheten är små både nationellt och internationellt sett. Kostnaderna utgör endast cirka 0,04 procent av de totala kostnaderna för upprätthållandet av utbildningssystemets funktion.
  • Höjningen av omkostnadsanslaget är nödvändig för att NCU:s lagstadgade uppgifter ska kunna skötas inom hela utbildningssystemet (småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, högskoleutbildning och fritt bildningsarbete).
  • Förslaget innebär inte att utvärderingscentrets verksamhet utvidgas eller att det nuvarande antalet anställda utökas, utan att upprätthållandet av verksamheten möjliggörs.
  • Om omkostnadsanslaget inte höjs blir man tvungen att minska personalstyrkan avsevärt (minskning med cirka 30 procent av den nuvarande personalstyrkan) och minska utvärderingen av utbildningen i så hög grad att NCU inte längre kan klara av sin lagstadgade uppgift. Utvärderingarna genomförs redan nu internationellt sett med små expertresurser.

Målet med undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprojekt för koncernen är att säkerställa bildningsförvaltningens ekonomiska hållbarhet, verksamhetens kvalitet samt service- och funktionsförmåga. Vid förändringar i verksamhetsmiljön är det viktigt att trygga högklassiga tjänster inom bildningsförvaltningen, vars utveckling betjänas av den nationella utvärderingsinformationen. I reformen av förvaltningsområdets ämbetsverksstruktur är det dock nödvändigt att säkerställa att de lagstiftningsmässiga förutsättningarna för den nationella utvärderingsverksamheten och verksamhetens oberoende förverkligas även i fortsättningen.

Mer information: Utvärderingsrådets ordförande Jouni Koski, tfn 09 8868 7660 och vice ordförande Mirjamaija Mikkilä-Erdmann, tfn 040 590 0136 och Jarmo Paloniemi, tfn 050 538 3929.

I anslutning till Nationella centret för utbildningsutvärdering finns ett utvärderingsråd som utnämnts av statsrådet och som följer upp och utvecklar NCU:s verksamhet. Utvärderingsrådet ska delta i utarbetandet av utvärderingscentrets strategi, besluta om vittsyftande eller principiellt viktiga utlåtanden och initiativ samt utarbeta ett förslag till en nationell plan för utbildningsutvärdering som omfattar fyra år.

Utvärderingsresultat för utbildningsdiskussionen och lösningar för det samhälleliga beslutsfattandet: Riksdagsvalet 2023: Nationella utvärderingsresultat för utbildningsdiskussionen och det samhälleliga beslutsfattandet – Karvi.fi

Broschyr om utvecklande utvärdering vid Nationella centret för utbildningsutvärdering