Utvärderingsresultat: Jurister behöver mångsidig kompetens – utmärkt sysselsättningsläge inom det juridiska området

Meddelande Högre utbildning

Utbildningen inom det juridiska området ger mångsidig kompetens med betoning på juridisk allmänbildning. Utbudet av examensutbildningar och kontinuerligt lärande inom området är rikligt och omfattande. För att man ska kunna svara på de framtida kompetensbehoven och utveckla undervisningspraxisen krävs emellertid mångsidigt samarbete mellan högskolorna samt med arbetslivet. Inom området finns också ett behov av jurister med utmärkta kunskaper i svenska och tradenomer med inriktning på juridik.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utvärderade 2020–2021 utbudet av högre utbildning inom det juridiska området, de kompetenser som examensprogrammen ger, arbetslivsrelevansen samt kontinuerligt lärande. Vid utvärderingen granskades utbildningarnas styrkor och utvecklingsbehov. I utvärderingen deltog alla högskolor som erbjuder utbildning inom området och 33 examensprogram vid universitet och yrkeshögskolor. 

God sysselsättning inom det juridiska området – brist på svenskkunniga

Examina inom det juridiska området motsvarar arbetslivets behov väl, eftersom sysselsättningen är god bland utexaminerade juris magistrar och arbetslösheten bara är kring tre procent. Enligt studerande och intressentgrupper var arbetslivsrelevansen bristfällig endast i fråga om jämförbara internationella examensprogram för juris magistrar, eftersom examen inte ger lagstadgad behörighet för de uppgifter som krävs av en jurist. Det finns även regional brist på svenskspråkiga jurister och tradenomer med inriktning på juridik till exempel vid åklagarmyndigheten och vid domstolar i tvåspråkiga områden.

De nationella examensstrukturerna inom det juridiska området fungerar i huvudsak bra. Juridisk utbildning erbjuds som examina för rättsnotarie, juris magister och juris doktor samt som en del av examina inom statsvetenskap, förvaltning och ekonomi. Dessutom kan studerande vid yrkeshögskolor välja tradenomexamen med inriktning på juridik eller högre yrkeshögskoleexamina med denna inriktning.

Kompetensmål och arbetslivsfärdigheter borde beaktas i större utsträckning

Den juridiska undervisningen vid universiteten betonar allmänna kunskaper inom juridik och juridisk allmänbildning. Detta stödjer de studerandes färdigheter att arbeta med många slags arbetsuppgifter i framtiden samt att lära sig nya saker i arbetet. Undervisningen kan emellertid göras mer mångsidig, så att man ökar den interaktiva och aktiverande undervisningen. De studerande borde också få mer handledning och respons om hur kompetensen utvecklas. Vid genomförandet av undervisningen och i bedömningspraxisen borde man i större utsträckning beakta fastställda kompetensmål och överväga hur de studerande skulle kunna få fler arbetslivsfärdigheter som en del av juridikstudierna. Utvärderingsgruppens ordförande, professor Jukka Mähönen kommenterar:

– Det krävs mod att tänka framåt och överväga hur man genom samarbete och ett tvärvetenskapligt grepp kan hitta de färdigheter som framtidens juridiska proffs behöver i sina mer varierande arbetsuppgifter.

Bättre samarbete för att utveckla examensutbildningen och det kontinuerliga lärandet

Utvärderingsgruppen rekommenderar att högskolor som anordnar utbildning inom det juridiska området bör föra en gemensam dialog om utvecklingen av utbildningen och organisera samarbetet på ett tydligare sätt. Även om det finns ett stort utbud av kontinuerligt lärande inom området, skulle samarbetet för att utveckla det kontinuerliga lärandet kunna vara större och man skulle tydligare än nu kunna komma överens om de ansvariga instanserna. Representanter för området samarbetar mångsidigt med intressentgrupper, vilket skulle kunna utnyttjas mera vid utvecklingen av examensutbildningen och det kontinuerliga lärandet.

 

Mer information och intervjuförfrågningar

Utvärderingsgruppens ordförande, professor Jukka Mähönen, tfn 050 472 2971, jukka.mahonen@helsinki.fi

Utvärderingsexpert Mira Huusko, tfn 029 533 5565, mira.huusko@karvi.fi 

Utvärderingsrapport

Utvärdering av högre utbildningen inom det juridiska området, Nationella centret för utbildningsutvärdering, publikationer 22:2021.