Studiehandledning som en del av den utvidgade läroplikten: den individuella studiehandledningens betydelse framhävs, tillräckliga resurser bör säkerställas

Meddelande Yrkesutbildning Förskoleundervisning och grundläggande utbildning Högre utbildning Gymnasieutbildning Fritt bildningsarbete

I och med att läroplikten utvidgades fick skolorna och läroanstalterna nya uppgifter för att genomföra studiehandledningen. Studiehandledningen genomförs i regel väl på alla skolstadier. Det största utvecklingsbehovet på alla skolstadier gäller resurserna – både hur mycket resurser det finns och hur ändamålsenligt resurserna används. Elev- och studiehandledning i grupp är viktiga element, men det väsentliga är att handledningen också genomförs individuellt. Detta gäller särskilt i övergångsskedena på skol- och studievägen. Det vore bra att kartlägga de individuella behoven av studiehandledning bättre än tidigare. 

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utvärderar under åren 2022–2024 de nya formerna av studiehandledning som utvecklats i och med att läroplikten utvidgats. Genom utvärderingen produceras information om hur de nya formerna av elev- och studiehandledning fungerar på den ungas utbildnings- och karriärväg hela vägen från den grundläggande utbildningen via andra stadiet till arbetslivet eller högskoleutbildningen. Studiehandledningens roll är särskilt viktig då eleverna gör val inför framtiden, så att alla får den rådgivning och handledning de behöver. 

Studiehandledning och utvidgad läroplikt

Ett av de viktigaste målen för den finländska utbildningspolitiken är att höja den allmänna kompetensnivån. För att uppnå målet borde studievägarna till arbetslivet vara snabbare och smidigare än tidigare. Med högklassig elev- och studiehandledning är det möjligt att redan i ett tidigt skede förebygga studieavhopp, om handledningen fokuserar på att bygga upp en individuell studieväg som intresserar och lämpar sig för den unga individen. Genom kontinuitet i genomförandet av studiehandledningen och i valet av åtgärder kan man stöda de unga individuellt och effektivt i studierna.

I och med att läroplikten utvidgades fick skolorna och läroanstalterna nya uppgifter för att genomföra studiehandledningen. Enligt utvärderingen har den intensifierade personliga elevhandledningen inom den grundläggande utbildningen samt tilläggshandledningen för studerande som riskerar att avbryta andra stadiet gett elever och studerande stöd för utbildnings- och yrkesvalet samt för genomförandet av studierna. Utbildningsanordnarna inom det fria bildningsarbetet fick i sin tur i i och med den utvidgade läroplikten i uppgift att organisera utbildningen Folkskoleåret för läropliktiga, och denna utbildningsform har genomförts sedan 2021. Väldigt många i läropliktsåldern som har ett större behov av studiehandledning styrs till den grundläggande utbildningen för vuxna samt till TELMA-utbildningen som handleder för arbete och ett självständigt liv.

Den intensifierade personliga elevhandledningen inom den grundläggande utbildningen genomförs i varierande grad

När läroplikten utvidgades fick den grundläggande utbildningen i uppgift att genomföra intensifierad personlig elevhandledning för de unga i årskurs 8–9 som behöver mer stöd för utbildnings- och yrkesvalet. Enligt utvärderingsresultatet behövs intensifierad personlig elevhandledning och det verkar som om det finns ett särskilt behov av handledning för elever i årskurs 9 som står inför utbildnings- och yrkesval. En del av utbildningsanordnarna har även tidigare erbjudit intensifierad handledning. Enligt utvärderingen borde arbetsfördelningen inom elevhandledningen förtydligas och ett mer kollegialt verksamhetssätt där elevhandledning hör till alla i skolan borde förankras i praktiken bättre än tidigare. Enligt de studerandes erfarenheter borde studiehandledningen inledas tidigare. 

Inom yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen fördelas ansvaret för handledningen

Inom både yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen strävar man efter att studerandena ska få mer personlig studiehandledning under sina studier. Målet är att dessa utbildningar borde omfatta stöd under själva utbildningen men också stöd för övergången till följande utbildning och till arbetslivet.

Enligt utvärderingen har de ansvariga lärarna inom yrkesutbildningen en betydande roll i studiehandledningen. Under deras ledning förs oftast PUK-processen för personlig tillämpning vidare, och om det förekommer utmaningar i hur studierna framskrider tar den ansvariga läraren tag i dessa. Studiehandledaren anses ha en handledningsroll särskilt när yrkesstudierna riskerar att avbrytas. De studerande som riskerar att avbryta sina studier identifieras väl, men handledningen för att stärka förmågan att lära sig borde utvecklas. 

De unga som studerar inom gymnasieutbildningen är tacksamma för den studiehandledning de fått. Enligt dem deltar studiehandledarna aktivt i vardagen och ger råd i de val som de studerande gör under utbildningen. Enligt utvärderingen upplevdes grupphandledarens roll som viktig. Ett utvecklingsbehov i studiehandledningen var handledningen till utbildningar och arbetslivet efter gymnasiet: de studerande upplevde att de behövde mer information om innehållet i högskoleutbildningarna och om hur de motsvarar arbetslivet. 

Varierande genomförandesätt i Hux-utbildningen, begränsade valmöjligheter för studerande

Förändringen som den utvidgade läroplikten medförde i utbildningarna i övergångsskedet syntes både inom yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen, då de tidigare handledande utbildningarna kombinerades till en Hux-utbildning som handleder för examensutbildning. Målet med den nya utbildningen är att ge flexibilitet och mer tid för den unga att fundera över sin framtid.

I ljuset av utvärderingen är Hux-utbildningen i regel av hög kvalitet, men det förekommer variation mellan utbildningsanordnarna. De studerande berättar att utbildningen fortfarande är indelad i grupper som riktar in sig på yrkesutbildning eller gymnasieutbildning och att möjligheterna att avlägga studier från olika utbildningar inte helt förverkligas. Knappt hälften av de studerande övergår till yrkesutbildning eller gymnasieutbildning mitt under Hux-året. 

Viktigt att resurserna för studiehandledningen möter behoven

Resurserna för elev- och studiehandledning fördelas på olika sätt vid olika läroanstalter och arbetsfördelningen inom studiehandledningen är inte alltid tydlig. Om man eftersträvar elev- och studiehandledning av hög kvalitet på olika skolstadier, ska man se till att resurserna för handledningen möter behoven och att man tar hand om den praktiska arbetsfördelningen.

En mellanrapport om resultaten av första skedet i utvärderingen av studiehandledningen publiceras på NCU:s webbinarium 16.11.2023 kl. 13–14. Utvärderingens slutrapport publiceras på hösten 2024.

Mer information: