Kvalitetshanteringen inom yrkesutbildningen är god trots reformen och nedskärningarna i finansieringen – dock inte för alla

Meddelande Yrkesutbildning

De senaste årens nedskärningar i finansieringen och yrkesutbildningsreformen verkar inte ha försämrat nivån på yrkesutbildningens kvalitetshantering. Största delen av utbildningsanordnarna bedömer att deras kvalitetshantering är god. Det finns dock skillnader mellan utbildningsanordnarna. Studerandecentreringen beaktas bättre än tidigare vid läroanstalterna. Däremot bör kvalitetshanteringen av den utbildning som ordnas på arbetsplatsen vidareutvecklas. 

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomförde 2021–2022 en utvärdering där man granskade kvalitetshanteringen och kvalitetshanteringssystemen hos alla anordnare av yrkesutbildning. Utvärderingen baserade sig på en självutvärdering som utbildningsanordnarnas ledning, personal, studerande, arbetslivet och intressentgrupper gjort tillsammans.

Genom utvärderingen sökte man svar bland annat på hur väl yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetshanteringssystem fungerar, vilken variation de har och vilka deras centrala styrkor och förbättringsområden är. Målet var också att stödja utbildningsanordnarna i utvecklingen av sin egen kvalitetshantering samt att lyfta fram och dela god praxis för kvalitetshantering. Motsvarande utvärdering genomfördes en gång tidigare 2015.

Kvalitetshanteringen i sin helhet på en god nivå

Kvalitetshanteringens nivå hos anordnare av yrkesutbildning är som helhet god. Förändringarna i verksamhetsmiljön under de senaste åren, såsom nedskärningarna i finansieringen, yrkesutbildningsreformen 2018 och det nya finansieringssystemet verkar inte ha påverkat kvalitetshanteringens nivå.

– Många av de hot eller utmaningar i anslutning till ekonomin och personalresurserna som fanns i början av reformen har i ljuset av denna utvärdering vänts till utbildningsanordnarnas styrkor ur kvalitetshanteringens synvinkel, kommenterade utvärderingsrådet Aila Korpi vid NCU.

Den viktigaste faktorn som förklarar en god kvalitetshantering är hur kvalitetshanteringen har integrerats i ledningssystemet. Bäst främjar man genomförandet av kvalitetshanteringen genom att engagera personalen och tilldela dem ansvar, utveckla kvalitets- och utvärderingskompetensen samt förenhetliga verksamhetssätten.  På motsvarande sätt förhindrar eller försvårar en oenhetlig verksamhetskultur och praxis, resursbrist och olika förändringar genomförandet av kvalitetshanteringen.

Ur den studerandes synvinkel innebär en god nivå på kvalitetshanteringen flexibla möjligheter att söka in till och inleda studier, att utarbeta en personlig studieplan i samarbete med den studerande och undervisningspersonalen och att sörja för studerandenas välbefinnande.

Skillnaderna mellan utbildningsanordnarna nästan oförändrade

Skillnaderna i kvalitetshanteringens nivå mellan utbildningsanordnarna har inte minskat märkbart jämfört med NCU:s utvärdering av kvalitetshanteringssystemen 2015 (Räisänen m.fl. 2015). En förändring mot det bättre har främst skett i kvalitetshanteringen av personlig tillämpning och studerandenas välbefinnande. Skillnaderna mellan anordnarna syns också i olika typer av läroanstalter, såsom yrkesläroanstalter, folkhögskolor, idrottsutbildningscenter, specialläroanstalter, särskilda läroanstalter och musikläroanstalter och i förhållande till RFV-områden.

– För att minska skillnaderna mellan utbildningsanordnare i olika skeden av kvalitetsutvecklingsarbetet behövs nya riksomfattande lösningar, föreslår utvärderingsexpert Risto Hietala.

Kvalitetshanteringen av arbetslivssamarbetet och kompanjonskapen bör utvecklas

Kvalitetshanteringen av den utbildning som ordnas på arbetsplatsen har fortfarande samma utmaningar som framkommit i tidigare utvärderingar. En del av anordnarna har fortfarande brister i ledningen och genomförandet av den utbildning som ordnas på arbetsplatsen samt i introduktionen av arbetsplatserna och arbetsplatshandledarna, säkerställandet av handlednings- och bedömningskompetensen samt stödet till dem. Man bör också utveckla tillgången till det stöd som de studerande behöver på arbetsplatserna och i andra inlärningsmiljöer samt säkerställa att inlärnings- och yrkesprovsmiljöerna är uppnåeliga och tillgängliga.

– Inlärningen i arbetet har ökat, så kvalitetshanteringen av den utbildning som ordnas på arbetsplatsen borde i fortsättningen vara ett centralt prioriterat område i utvecklingen av kvalitetshanteringen, funderar ledande utvärderingsexpert Tarja Frisk.

Det är också nödvändigt att öka samarbetet mellan utbildningsanordnarna och arbetslivet, studerandena och intressentgrupperna i utvecklingen av utbildningstjänsterna och säkerställa att utbildningstjänsterna är flexibelt till hands för arbetslivet. Det finns också skäl för att säkerställa verksamhetens och tjänsternas kvalitet i samarbete med olika aktörer och utbildningsstadier.

Webbinarium om utvärderingens resultat

NCU ordnar 3.5.2022 kl. 9.00-12.15 ett webbinarium som stöd för att utnyttja resultaten och utvecklingsrekommendationerna. Webbinariet är öppet för alla intresserade. 

Rapport:

Situationen för yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetshantering 2022. Nationella centret för utbildningsutvärdering. NCU 12:2022.

Mer information:

Utvärderingsråd Aila Korpi, aila.korpi@karvi.fi, tfn 029 533 5536

Ledande utvärderingsexpert Tarja Frisk, tarja.frisk@karvi.fi, tfn 029 533 5504

Utvärderingsexpert Risto Hietala, risto.hietala@karvi.fi, tfn 029 533 5507