Karelia-ammattikorkeakoulu godkändes i NCU:s auditering – Karelias styrka är informationsstyrning med hjälp av kvalitetssystemet

Meddelande Högre utbildning

Karelia-ammattikorkeakoulu godkändes i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Yrkeshögskolan fick beröm av auditeringsgruppen för att kvalitetssystem är välkänt i högskolegemenskapen. Informationen som kvalitetssystemet tar fram utnyttjas mångsidigt särskilt i ledningen av yrkeshögskolan. Dessutom ansåg auditeringsgruppen att Karelias styrkor är utbildningsplaneringens och forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhetens starka anknytning till yrkeshögskolans strategi och regionutvecklingen.

Karelias högskolegemenskap styrs med information

Aktuell information i Karelias egen informationsportal Karelia-Vipunen följs upp och används på högskolans alla nivåer som verktyg för ledning, utveckling och utvärdering.

"Karelias kvalitetssystem är välkänt i hela högskolegemenskapen. Karelias personal, studerande och intressentgrupper är engagerade i utvecklingen av Karelia, vilket är en viktig resurs för yrkeshögskolans verksamhet och utveckling. Inom Karelia råder en stark Karelia-anda", kommenterar auditeringsgruppens ordförande Riitta Rissanen, rektor och verkställande direktör vid Lapin ammattikorkeakoulu.

Informationen från Karelia-Vipunen utnyttjas i strategiarbetet och styrelsens beslutsfattande. Aktuell information gör det möjligt att uppdatera och fokusera strategin. Med hjälp av de årliga prognoserna kan yrkeshögskolans ledning på kort sikt reagera på eventuella ändringsbehov. 

Auditeringsgruppen anser att Karelia kunde mer systematiskt än i nuläget samla in prognostiseringinformation på längre sikt om förändringar i verksamhetsmiljön som stöd för ledningen och strategiarbetet. Yrkeshögskolan borde därmed förtydliga och beskriva processerna, förfaringssätten och ansvaren för prognostiseringsarbetet som en del av Karelias kvalitets- och ledningssystem.

Yrkeshögskolans strategi och regionutvecklingen är starkt kopplade till planeringen av utbildningarna

Karelia är en betydande utbildare av arbetskraft och experter i regionen och erbjuder möjligheter till kontinuerligt lärande. Inom Karelia utnyttjas samarbetet med arbetslivet i planeringen av utbildningsutbudet. Landskapsstrategin, stadens livskraftsstrategi och de centrala samarbetspartnernas strategier styr planeringen av Karelias utbildningsutbud. Goda exempel på utbildningar som planerats för arbetslivets och landskapets utvecklingsbehov är språkstödd sjukskötarutbildning för studerande med utländsk bakgrund som genomförs i samarbete med arbetsgivaren samt nya geronom- och drönarutbildningar.

En strategisk tyngdpunkt för Karelia är att främja utbildningsrelaterad invandring. I Karelia har man också planerat internationella utbildningar tillsammans med arbetslivet med beaktande av regionala behov. Ett exempel på detta är utbildningen Industrial management som inleddes hösten 2020.

Högskolan behöver mer ambitiösa mål för verksamhetens genomslag i samhället

Vid Karelia uppnås verksamhetens genomslag i samhället genom lyckade strategiska val och väl genomförda grundläggande uppgifter (examensutbildning, FUI-verksamhet och kontinuerligt lärande). Genomslag i samhället uppnås när resultaten av Karelias verksamhet sprids till samhället som kompetens och innovationer och i större utsträckning påverkar regionens livskraft och hållbara utveckling i samhället. Enligt intressentgrupperna spelar Karelias FUI-verksamhet en viktig roll för att främja regionutvecklingen och ökning av kunnandet i landskapet. Auditeringsgruppen övertygades om att de strategiska valen inom utbildningen och FUI-verksamheten i Karelia skapar en god grund för utvecklingen av verksamhetens genomslag i regionen. 

"I ledningen av Karelias grundläggande uppgifter och i utvärderingen av verksamhetens genomslag i samhället samlar man in och utnyttjar information på ett mångsidigt sätt. Detta syns i verksamhetens resultat. För att ta fram mer ambitiösa mål för genomslaget uppmuntras Karelia att tillsammans med intressentgrupperna utveckla nya modiga initiativ och mångsidigare sätt att lyfta fram framgångar vad gäller verksamhetens genomslag", säger Rissanen.

Karelia-ammattikorkeakoulu godkändes i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Yrkeshögskolan beviljades en kvalitetsstämpel som gäller i sex år. En godkänd auditering är ett bevis på att yrkeshögskolans verksamhet och kvalitetssystem uppfyller både de nationella kriterierna och de europeiska kriterierna för högskolornas kvalitetshantering. Auditeringen gäller högskolans rutiner, med vilka den upprätthåller och utvecklar kvaliteten på utbildningen, forskningen och samverkan och genomslaget i samhället. De tillämpade auditeringskriterierna har publicerats i NCU:s auditeringshandbok för högskolor.

Auditeringsrapporten kan läsas på NCU:s auditeringsplattform

Mer information

  • Riitta Rissanen, verkställande direktör och rektor vid Lapin ammattikorkeakoulu och ordförande för auditeringsgruppen, 040 029 3545, riitta.rissanen@lapinamk.fi 
  • Niina Nurkka, NCU:s utvärderingsexpert och projektledare för auditeringen, 029 533 5573, niina.nurkka@karvi.fi