Goda möjligheter att individualisera studierna inom yrkesutbildningen, utvecklingsbehov inom planeringen av studievägarna med tanke på involveringen av studerande och arbetslivet

Meddelande Yrkesutbildning

Studievägarna inom yrkesutbildningen genomförs i huvudsak individuellt. De studerande känner dock inte till alla möjligheter till den personliga tillämpningen av studier. Deras befintliga kompetens identifieras ännu inte till alla delar och beaktas inte tillräckligt som en del av examen. De studerande behöver också mer stöd för att kunna ställa upp mål för sina studier som stöder karriären. Dessutom är det viktigt att säkerställa att både undervisnings- och handledningspersonalen samt arbetsplatshandledare har tillräckligt med tid och kompetens för att handleda studerande.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har utvärderat genomförandet av individuella studievägar inom yrkesutbildningen. Målet med reformen av yrkesutbildningen som trädde i kraft 2018 har varit betoningen av individualitet, flexibilitet och studerandeorientering. En individuellt planerad studieväg gör det möjligt för den studerande att uppnå examensmålen på ett sätt som passar den studerande. När den studerande endast studerar sådant som hen ännu inte har kunskaper om påskyndar det också avläggandet av examen.

Utvärderingsinformationen samlades in genom riksomfattande enkäter från anordnare av yrkesutbildning och undervisnings- och handledningspersonal samt genom intervjuer med studerande och representanter för arbetslivet. Dessutom utnyttjades nationell respons från studerande och arbetslivet samt registerinformation om individuella studievägar.

Studierna planeras individuellt, men betydelsen av den studerandes val för yrkesvägen får alltför lite uppmärksamhet

Ett centralt verktyg i planeringen av individuella studievägar är den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet. Enligt utvärderingsresultaten utarbetas planerna i tid och uppdateras under studiernas gång. Den personliga planen visar sig dock för studerande samt undervisnings- och handledningspersonalen alltför ofta som en teknisk prestation på den pedagogiska betydelsens bekostnad. Då står ifyllandet av blanketter i centrum i stället för att man skulle fundera på den studerandes egna mål och metoder för att uppnå dem.

– Syftet med den individuella planeringen av studievägen är att den studerande ska uppnå sina yrkesmål på ett sätt som lämpar sig för den studerande. Studerande får ännu inte tillräckligt med information om hur de själva kan påverka planeringen av studierna och vilken betydelse deras val har för deras karriär, säger utvärderingsexpert Johanna Kiesi.

Studerandenas olika handlednings- och stödbehov beaktas inte alltid tillräckligt

För närvarande görs planeringen av studiernas inledningsskede i stor utsträckning på samma sätt för alla studerande. Detta gynnar inte studerande med olika bakgrund och behov. Undervisnings- och handledningspersonalens belastning kan också bli stor när studerandenas personliga utvecklingsplaner för kunnandet kräver omfattande genomgång.

– I innehållet i planeringen av studierna och i de olika skedena bör man i större grad beakta studerandenas bakgrund och behov samt schemalägga handledningen bättre. Till exempel i fråga om studerande som inte har tidigare studie- eller arbetserfarenheter bör man i början av studierna i första hand fokusera på saker som stöder förankringen i studierna och yrkesinriktningen, berättar utvärderingsråd Jani Goman.

Läroanstalterna ska också säkerställa att personalen har tillräckligt med tid och kompetens för individuell planering av studierna samt för att handleda och stöda de studerande. Dessutom bör effekterna av handledningen och stödåtgärderna följas upp mer än för närvarande.

Den studerandes tidigare kompetens utreds, men det finns utrymme för utveckling i beaktandet av kunnandet som en del av examen

I studierna kartläggs studerandenas befintliga kunnande väl och planeringen görs utifrån de kunskaper som de studerande ännu behöver. De studerandes alla olika kunskaper identifieras dock ännu inte helt och hållet och beaktas inte tillräckligt som en del av examen. Det behövs flera metoder för att till exempel utreda kompetens som förvärvats i arbete eller hobbyer. Det kan också vara svårt att bedöma om kompetens som den studerande skaffat för länge sedan fortfarande är aktuell och om den motsvarar kraven i de nuvarande studierna.

– För att studerandenas tidigare kunnande ska beaktas på ett jämlikt sätt i olika situationer och vid olika läroanstalter, behövs förtydligande av både nationella anvisningar och anvisningar på läroanstaltsnivå, konstaterar Goman.

Studier i arbetslivet ökar individualiteten, men kräver ett närmare samarbete med arbetsplatserna

Studier inom yrkesutbildningen kan individualiseras till exempel genom gymnasie- eller högskolestudier. De studerande känner dock inte till alla möjligheter, såsom val av studier från andra examina. Kommunikationen om valmöjligheterna bör ökas, och dessutom bör tidtabellen och andra praktiska frågor ordnas så att valen kan förverkligas.

Utbildning som ordnas på arbetsplatsen i samband med de praktiska arbetsuppgifterna erbjuder också möjligheter för att individualisera den studerandes studieväg. Planeringen av arbetslivsperioderna som en del av studerandenas studievägar genomförs tämligen väl. Däremot motsvarar inte studerandenas arbetsuppgifter alltid målen för examen och arbetsplatshandledarna har inte nödvändigtvis fått tillräcklig introduktion i handledningen av studerande.

– I och med de individuella studievägarna uppstår också den kompetens som behövs i arbetslivet. Därför är det viktigt att läroanstalterna har ett nära samarbete med arbetslivet för att den studerandes mål och arbetslivets behov kan samordnas ännu bättre, konstaterar Kiesi.

Avslutande webbinarium för utvärderingen 6.10.2022

NCU ordnar ett webbinarium 6.10.2022 kl. 9.00–11.30 som stöd för att utnyttja utvärderingsresultaten och utvecklingsrekommendationerna. Webbinariet är öppet för alla intresserade. Välkommen!

Rapport

Kiesi, J., Goman, J., Huhtanen, M., Helve, H., Laine, A., Piilonen, H., Raudasoja, A., Ståhl, B., Vartiainen, R. 2022. På yrkesvägar – Utvärdering av individuella studievägar inom yrkesutbildningen. Nationella centret för utbildningsutvärdering. Publikationer 26:2022.

Ytterligare information