Förberedande undervisning och undervisning i eget modersmål främjar språkfärdigheterna − men stödet för lärandet kan förbättras ytterligare

Meddelande Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Utvärderingen visar att den förberedande undervisningen och undervisningen i det egna modersmålet främjar elevernas språkutveckling, skolfärdigheterna och integreringen i det finländska samhället. Men det finns utmaningar som gäller rutinerna i integrationen mellan den förberedande undervisningen och den grundläggande utbildningen. Det här har anknytning till bristen på kunniga lärare och handledare samt för lite samarbete inom skolan. Utvärderingsresultaten som gäller undervisningen i det egna modersmålet stärker å sin sida tidigare observationer om läroämnets svaga status. Gemensamt för båda läroämnena är att man med de nuvarande resurserna inte kan sörja för ett tillräckligt stöd för eleverna.

Under 2021–2022 genomförde Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) en läges- och effektutvärdering med fokus på den förberedande undervisningen och undervisningen i elevens eget modersmål. Den förberedande undervisningen är avsedd för alla barn och unga med invandrarbakgrund som ännu inte har de språkkunskaper som behövs för att studera inom förskoleundervisningen eller den grundläggande utbildningen. Undervisningen i det egna modersmålet kompletterar den grundläggande utbildningen och dess syfte är att stödja utvecklingen av en aktiv mångspråkighet hos eleven samt väcka intresse för en livslång utveckling av språkkunskaper.

I utvärderingen deltog 73 utbildningsanordnare, 163 rektorer, 308 lärare i förberedande undervisning och 154 lärare i det egna modersmålet. I utvärderingen ordnades ett test i finska för elever i förberedande undervisning. I testet deltog 2211 elever.

Fungerande integration mellan den förberedande undervisningen och den grundläggande utbildningen främjar språkinlärningen

Fungerande praxis för integration i den grundläggande utbildningen och samarbete mellan klasserna främjar enligt utvärderingsresultaten undervisningen och underlättar elevens smidiga övergång till den grundläggande utbildningen. Det vore viktigt att eleverna ända från början av den förberedande undervisningen kan studera med sin egen åldersgrupp i de läroämnen där det språkmässigt eller på annat sätt fungerar.  Enligt resultaten skulle kvaliteten på undervisningen i skolorna förbättras om man utvecklade kontakterna mellan eleverna inom den förberedande undervisningen och de elever som har finska eller svenska som modersmål. Det är viktigt att öka kontakterna, eftersom växelverkan med den egna referensgruppen i början av undervisningen bidrar till att eleverna lär sig språket och ökar deras studiemotivation.

– Det är viktigt att eleverna i den förberedande undervisningen blir en del av skolans vardag och gemenskap ända från början. Till exempel gemensamma spel och lekar under rasterna hjälper till att skapa kamratrelationer och förbättra språkkunskaperna, konstaterar enhetschef Salla Venäläinen.

Det finns ändå utmaningar i integrationspraxis till exempel på grund av att gemensamma rutiner saknas. Inom den förberedande undervisningen finns det inte heller alltid tillräckligt med permanent personal eller tid för samarbete.

Kvällsundervisning i det egna modersmålet minskar elevernas deltagande

Undervisningen i det egna modersmålet är inte förpliktande för utbildningsanordnarna och det är frivilligt för eleverna att delta i undervisningen. Om undervisningen i det egna modersmålet ordnas nära elevens hem eller i den egna skolan samt placeras i läsordningen blir deltagarna fler.

– Resultaten tyder på att undervisningen i det egna modersmålet har en svag ställning och uppskattning, vilket också har framkommit tidigare. Läroämnets svaga ställning påverkar också lärarens arbete. Läraren arbetar ofta i olika skolor och på kvällarna, utan möjlighet till samarbete med andra lärare, berättar utvärderingsexpert Tanja Laimi.

Utbildningsanordnarnas möjligheter att svara på behovet av undervisning i det egna modersmålet varierar på olika håll i Finland. Det beror på att antalet potentiella elever varierar mellan olika regioner. Enligt resultaten fanns det i många kommuner behov av undervisning i flera språk än vad som nu erbjuds. Undervisningen i det egna modersmålet främjas särskilt av tillgången till yrkeskunniga lärare. Det är inte möjligt att kvalificera sig i alla språk i Finland, och kommunernas rekryteringspraxis och behörighetskrav samt tillämpningen av dem varierar. Tillgången till lärare kunde främjas genom att uppnåbara behörighetsvillkor för lärare i det egna modersmålet fastställs och genom att utbildningshelheter som stöder flerspråkighet utvecklas.

Elevernas stödbehov kan inte alltid tillgodoses

Resultaten av utvärderingen ger anledning att reflektera över om alla elever får tillräckligt med stöd för sitt lärande. Enligt resultaten kan man med nuvarande resurser inte tillgodose elevernas stödbehov både i den förberedande undervisningen och i undervisningen i det egna modersmålet. Bland annat lärar- och handledarresurserna är otillräckliga i den förberedande undervisningen. Resultaten av utvärderingen bekräftar resultaten av tidigare utredningar om bristerna i den nuvarande stödmängden och kvaliteten på stödet.

– Både i den förberedande undervisningen och i undervisningen i det egna modersmålet undervisar lärarna elever som är i mycket olika åldrar och har olika färdigheter. Mångfalden i grupperna och lärarens tidsbrist gör det svårt att ge individuellt stöd, beskriver utvärderingsassistent Saana Seppälä.

Det behövs fler metoder för att stöda lärandet och beakta elevernas individuella behov. Lärarna upplever att de behöver fortbildning för att stöda elever med svaga färdigheter och för att hantera inlärningssvårigheter. Genom att öka samarbetet mellan skolans anställda kan man också förbättra möjligheten att ge individuellt stöd, eftersom den viktigaste samarbetsformen är diskussion om elevens stödbehov. Samarbetet sker dock sällan på grund av att en kollega, gemensam tid eller plats saknas.

Resultaten av utvärderingen (på finska). En publikation som sammanfattar resultaten på svenska publiceras senare.

 

Mer information: