Den svåra personalsituationen i arbetslivet utmanar lärandet och utvecklingen av yrkesidentiteten för studerande inom småbarnspedagogiken

Meddelande Yrkesutbildning Högre utbildning Småbarnspedagogik

Enligt utvärderingen borde anordnarna av utbildning inom småbarnspedagogiken fortsätta samarbetet för att förtydliga den kompetens som varje utbildning inom småbarnspedagogiken ger. Studiegången utmanas av de studerandes ökade behov av stöd och av att kunna kombinera arbete och studier. Utbildningarna innehåller inte alltid tillräckligt med och tidsmässigt rätt anpassad närundervisning, personlig handledning och handledning för lärande i arbetslivet för utvecklingen av yrkesidentiteten.

UTVÄRDERINGSRESULTAT

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomförde en utvärdering av utbildningar inom småbarnspedagogiken 2022–2023. Utvärderingen var aktuell på grund av omfattande förändringar i styrsystemet. Utvärderingen gällde alla utbildningar som ger behörighet för undervisnings-, fostrings-, vård- och ledningsuppgifter inom småbarnspedagogiken enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018). I utvärderingen samlades data in från universitet, yrkeshögskolor, anordnare av yrkesutbildning, Snellman-högskolan, arbetslivet inom branschen och studerande. Utvärderingen gav information om styrkorna och utvecklingsbehoven i utbildningarna inom småbarnspedagogiken. 

Utbildningarna bör fortsätta förtydliga kompetensprofilerna för yrkesgrupperna inom småbarnspedagogiken som en del av utvecklingen av utbildningarna

På 2000-talet har småbarnspedagogiken genomgått flera lagändringar, såsom övergången till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och reformen av lagstiftningen som reglerar småbarnspedagogiken. Småbarnspedagogikens uppgifter har utvidgats och målen för personalens kompetens har förändrats. De förnyade målen har på många ställen uttryckts tydligt i de dokument som styr utbildningarna inom småbarnspedagogiken. Utvärderingsresultaten visar dock att målen för utbildningarna är omfattande och innehållet delvis överlappande. Yrkesgrupperna inom småbarnspedagogiken har sina egna uppgiftsbeskrivningar och ansvar, som utgår från den specifika kompetensen som varje utbildning ger. Enligt utvärderingen är det särskilt aktuellt att fortsätta utveckla kompetensprofilen och utbildningen för den nyaste yrkesbeteckningen – socionom inom småbarnspedagogiken:

"Den förändrade yrkesstrukturen och behovet av att utveckla innehållet i utbildningarna i förhållande till varandra gäller alla utbildningar inom småbarnspedagogiken. Anordnarna av yrkesutbildning, yrkeshögskolorna och universiteten bör tillsammans fortsätta att förtydliga målen för utbildningarna och utveckla innehållet i undervisningen, sammanfattar utvärderingsgruppens ordförande", professor emerita Kirsti Karila.

Tillräcklig handledning och närundervisning är viktiga förutsättningar för utbildningens kvalitet

Inom småbarnspedagogiken är professionell växelverkan en central del av arbetet. Enligt utvärderingen finns det dock inte alltid tillräckligt med växelverkan, respons och handledning i form av närundervisning för de studerande. Yrkesutbildningsanordnarnas och högskolornas bedömningar av närundervisningens och handledningens tillräcklighet varierar. Olika distans- och flerformsstudier har också ökat i alla utbildningar under de senaste åren och därför varierar mängden närundervisning mellan utbildningarna:

"Utvärderingsgruppen anser att distansundervisningen har uppenbara fördelar med tanke på utbildningens tillgänglighet och flexibilitet. Det är motiverat att öka utbildningarnas tillgänglighet på grund av bristen på arbetskraft inom branschen. Utbildningens genomförandeformer bör dock i första hand stöda uppnåendet av studiernas kompetensmål samt stärka den kommunikativa kompetens som behövs i yrket och utvecklingen av yrkesidentiteten", påminner utvärderingsexpert Kirsi Mustonen.

Den svåra personalsituationen i arbetslivet utmanar studerandenas lärande och utvecklingen av yrkesidentiteten

Lärande och praktik i arbetslivet har en central betydelse inom småbarnspedagogiken. Enligt utvärderingen är styrkan i alla utbildningar fungerande och etablerade praxis och processer för praktiken. Arbetsfältet inom en bransch som redan länge lidit av brist på arbetskraft utgör enligt utvärderingen en utmanande miljö för studerandenas praktik och lärande i arbetet. De studerande har inte alltid möjlighet att delta i praktik och lärandeperioder i arbetslivet i rollen som studerande och därmed få högklassig handledning eller respons.

"Bristen på arbetskraft inom småbarnspedagogiken skapar utmaningar för studerande vad gäller att bygga upp sin yrkesidentitet under praktiken och lärandet i arbetslivet. Positiva erfarenheter av arbetslivet har stor betydelse med tanke på att stanna kvar inom branschen. Utvecklingen av praktiken, lärandet i arbetslivet och arbetsförhållandena är viktiga mål för att säkerställa kvaliteten och attraktionskraften i utbildningarna inom branschen", betonar ledande utvärderingsexpert Tarja Frisk.

Studerandenas välbefinnande, stöd för studiegången och studieförmåga bör säkerställas bättre än i nuläget

Utvärderingen lyfte fram de ökade utmaningarna för välbefinnandet bland studerande inom småbarnspedagogiken samt de ökade stödbehoven under studierna. Enligt utbildningsrepresentanternas bedömningar utmanas studerandenas välbefinnande och studiegången av att kunna kombinera studierna och det övriga livet, särskilt arbetet och studierna. Antalet studerande i utbildningarna inom småbarnspedagogiken har ökat och det förekommer allt större variationer i studerandenas motivation och studiefärdigheter.

"Studerandenas stödbehov är delvis förknippade med inlärningssvårigheter och delvis med att orka. Alla utbildningar arbetar mycket för att trygga studerandenas välbefinnande. Det är dock viktigt att fortsätta arbetet och det krävs åtgärder av såväl politiska beslutsfattare som utbildningar och utbildningarnas finansiärer för att trygga studerandenas välbefinnande", betonar utvärderingsexpert Tuomas Sarkkinen.

 

Utvärderingsrapport och webbinarium

Karila, K., Rantala, K., Rusi, M., Davidsson, S., Helakari, P., Holsti, E., Keloneva, R., Kytölaakso, K., Malkamäki, L., Valkonen, S., Frisk, T., Mustonen, K., Sarkkinen, T., Huhtanen, M. 2024. Utbildning inom småbarnspedagogik i Finland 2023: En utvärdering av läget och utvecklingsbehoven inom utbildningen. Nationella centret för utbildningsutvärdering. Publikationer 7:2024.   

Webbinarium om resultaten i utvärderingen av utbildningen inom småbarnspedagogik den 13 mars 2024 kl. 12.00–15.30

Mer information: 

  • ledande utvärderingsexpert Tarja Frisk, NCU (yrkesutbildning), e-post tarja.frisk@karvi.fi, tfn +358 29 533 5504
  • utvärderingsexpert Kirsi Mustonen, NCU (högskoleutbildning), e-post kirsi.mustonen@karvi.fi, tfn +358 29 533 5515
  • utvärderingsexpert Tuomas Sarkkinen, NCU (småbarnspedagogik), tuomas.sarkkinen@karvi.fi, tfn +358 29 533 5582
  • professor (emerita) Kirsti Karila, Tammerfors universitet (ordförande för utvärderingsgruppen), e-post kirsti.karila@tuni.fi, tfn +358 50 396 9675