Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden oppimista ja ammatti-identiteetin muodostumista haastaa erityisesti työelämän vaikea henkilöstötilanne

Tiedote Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Varhaiskasvatus

Arvioinnin perusteella jokaisen varhaiskasvatuksen koulutuksen tuottaman osaamisen kirkastamista on syytä jatkaa yhteistyössä. Opiskelijoiden opintojen etenemistä haastavat kasvaneet tuen tarpeet ja työn ja opintojen yhteensovittaminen. Koulutuksissa ei ole aina riittävästi ja oikea-aikaisesti lähiopetusta, henkilökohtaista ohjausta sekä ohjausta työelämässä oppimiseen.

ARVIOINTITULOKSET

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti vuosina 2022–2023 varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnin. Arviointi oli ajankohtainen ohjausjärjestelmään kohdistuneiden mittavien muutosten vuoksi. Arvioinnin kohteena olivat kaikki koulutukset, jotka tuottavat varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaisen kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opetus-, kasvatus-, hoito- ja johtotehtäviin. Arviointia varten kerättiin aineistoa yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta, ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä, Snellman-korkeakoululta, alan työelämältä ja opiskelijoilta. Arviointi tuotti tietoa varhaiskasvatuksen koulutusten vahvuuksista ja kehittämistarpeista.

Varhaiskasvatuksen ammattiryhmien osaamisprofiilien kirkastamista tulee jatkaa osana koulutusten kehittämistä

Varhaiskasvatukseen on kohdistunut 2000-luvulla lukuisia lakimuutoksia, kuten siirtyminen opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle ja varhaiskasvatusta säätelevän lainsäädännön uudistuminen. Varhaiskasvatukselle asetetut tehtävät ovat laajentuneet ja henkilöstön osaamiselle asetetut tavoitteet ovat muuttuneet. Uudistuneet tavoitteet onkin monin paikoin selkeästi ilmaistu varhaiskasvatuksen koulutuksia ohjaavissa dokumenteissa. Arviointitulokset kuitenkin osoittavat, että koulutusten tavoitteet ovat laajoja ja sisällöt osittain päällekkäisiä.  Varhaiskasvatuksen ammattiryhmillä on omat tehtävänkuvansa ja vastuunsa, jotka edellyttävät kunkin koulutuksen tuottamaa eriytynyttä osaamista. Arvioinnin perusteella varhaiskasvatuksen uusimman ammattinimikkeen – varhaiskasvatuksen sosionomin – osaamisprofiilin ja koulutuksen kehittämisen jatkaminen on erityisen ajankohtaista:

Varhaiskasvatuksen koulutuksia yhdistää muuttunut ammattirakenne ja tarve kehittää koulutusten sisältöjä suhteessa toisiinsa. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tuleekin yhdessä jatkaa koulutusten tavoitteiden kirkastamista ja opetuksen sisältöjen kehittämistä, arviointiryhmän puheenjohtaja, professori emerita Kirsti Karila kiteyttää.

Riittävä ohjaus ja lähiopetus ovat koulutuksen laadun olennaisia edellytyksiä

Varhaiskasvatustyössä ammatillinen vuorovaikutus on työn keskeinen ulottuvuus. Arvioinnin perusteella lähiopetuksena toteutuvaa vuorovaikutusta, palautetta ja ohjausta ei kuitenkaan ole aina riittävästi saatavilla opiskelijoille. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen arviot lähiopetuksen ja ohjauksen riittävyydestä vaihtelevat. Erilaiset etä- ja monimuoto-opinnot ovat myös lisääntyneet kaikissa koulutuksissa viime vuosina, ja koulutusten lähiopetuksen määrässä on tämän vuoksi vaihtelua:

Arviointiryhmä näkee, että etäopetuksella on ilmeisiä koulutuksen saavutettavuuteen ja joustavuuteen liittyviä etuja. Koulutusten saavutettavuutta on perusteltua lisätä alalla vallitsevan työvoimapulan takia. Koulutuksen toteutusmuotojen tulisi kuitenkin ensisijaisesti tukea opintojen osaamistavoitteiden saavuttamista sekä vahvistaa ammatissa tarvittavaa vuorovaikutusosaamista ja opiskelijan ammatti-identiteetin muodostumista, arviointiasiantuntija Kirsi Mustonen muistuttaa.

Työelämän vaikea henkilöstötilanne haastaa opiskelijoiden oppimista ja ammatti-identiteetin muodostumista

Työelämässä oppimisella ja harjoittelulla on varhaiskasvatuksen alalla keskeinen merkitys. Arvioinnin perusteella kaikkien koulutusten vahvuutena ovat toimivat ja vakiintuneet harjoittelukäytänteet ja -prosessit. Työvoimapulasta jo pitkään kärsineen alan työkenttä muodostaa arvioinnin perusteella haasteellisen ympäristön opiskelijoiden harjoittelun ja työssäoppimisen toteuttamiselle. Opiskelijoilla ei ole harjoittelun aikana ja työelämän oppimisjaksoilla aina mahdollisuutta olla opiskelijan roolissa ja saada laadukasta ohjausta tai palautetta.

Varhaiskasvatusta vaivaava työvoimapula haastaa opiskelijoiden ammatti-identiteetin rakentumista harjoittelun ja työelämässä oppimisen aikana. Myönteisillä kokemuksilla työelämästä on suuri merkitys varhaiskasvatusalalla pysymisen kannaltaHarjoittelujen, työelämässä oppimisen ja työolojen kehittäminen ovatkin olennaisia tavoitteita alan koulutusten laadun ja houkuttelevuuden varmistamiseksi, johtava arviointiasiantuntija Tarja Frisk korostaa.

Opiskelijoiden hyvinvointi, opintojen etenemisen tuki ja opiskelukyky tulee varmistaa nykyistä paremmin

Arvioinnissa nousivat esille varhaiskasvatusalan opiskelijoiden lisääntyneet haasteet hyvinvoinnissa sekä kasvaneet tuen tarpeet opintojen aikana. Koulutuksien edustajien arvioiden mukaan opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen etenemistä haastaa opintojen ja muun elämän, erityisesti työn ja opintojen, yhteensovittaminen. Varhaiskasvatuksen koulutusten opiskelijamäärät ovat kasvaneet, ja opiskelijajoukon motivaatiossa ja opiskelutaidoissa on entistä enemmän vaihtelua.

Opiskelijoiden tuen tarpeet liittyvät osin oppimisen pulmiin ja osin jaksamisen vaikeuksiin. Kaikki koulutukset tekevät paljon työtä opiskelijoiden hyvinvoinnin varmistamiseksi. Työtä on kuitenkin tärkeää jatkaa, ja opiskelijoiden hyvinvoinnin turvaaminen edellyttää toimenpiteitä niin poliittisilta päättäjiltä, koulutuksilta kuin koulutusten rahoittajiltakin, arviointiasiantuntija Tuomas Sarkkinen painottaa.

Arviointiraportti ja julkistuswebinaari

Karila, K., Rantala, K., Rusi, M., Davidsson, S., Helakari, P., Holsti, E., Keloneva, R., Kytölaakso, K., Malkamäki, L., Valkonen, S., Frisk, T., Mustonen, K., Sarkkinen, T., Huhtanen, M. 2024. Varhaiskasvatuksen koulutus Suomessa 2023: Arviointi koulutuksen tilasta ja kehittämistarpeista. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 7:2024   

 

Varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnin tulosten julkistuswebinaari 13.3.2024 klo 12.00–15.30

 

Lisätietoja 

  • arviointiasiantuntija Tarja Frisk, Karvi (ammatillinen koulutus), sähköposti tarja.frisk@karvi.fi, puhelinnumero +358 29 533 5504 
  • arviointiasiantuntija Kirsi Mustonen, Karvi (korkeakoulutus), sähköposti kirsi.mustonen@karvi.fi, puhelinnumero +358 29 533 5515 
  • arviointiasiantuntija Tuomas Sarkkinen, Karvi (varhaiskasvatus), tuomas.sarkkinen@karvi.fi, puhelinnumero +358 29 533 5582 
  • professori (emerita) Kirsti Karila, Tampereen yliopisto (arviointiryhmän puheenjohtaja), sähköposti kirsti.karila@tuni.fi, puhelinnumero +358 50 396 9675