Daghemsföreståndarnas ledningshelheter ställvis för stora – Det behövs tid för att förnya småbarnspedagogiken

Meddelande Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogiken har under de senaste åren genomgått stora lagstiftningsmässiga och läroplansmässiga förändringar. I och med de nya målen för småbarnspedagogiken har verksamhetspraxisen i daghemmen och familjedagvården delvis förändrats. Ledningen av småbarnspedagogiken innehar en nyckelposition i en lyckad förankring av reformerna i verksamhetsställenas vardag.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har utvärderat småbarnspedagogikens ledningsstrukturer och ledningen inom den finländska småbarnspedagogiken samt processen för att förnya de lokala planerna för småbarnspedagogik och ibruktagandet av de nya planerna på verksamhetsställena.

NCU publicerade två utvärderingsrapporter om småbarnspedagogiken 31.10.2023:

  1. Daghemsföreståndarens arbete: Ledningshelheter, strukturer för vice ledarskap och förväntningar på föreståndarens arbete
  2. Genomförandet av lokala planer för småbarnspedagogik på daghem och inom familjedagvård

För utvärderingen av ledningen av småbarnspedagogiken samlades material in av föreståndare för kommunala och privata daghem genom en enkät och gruppintervjuer. Enkäten till föreståndarna besvarades av 1 429 föreståndare från 245 kommuner i Fastlandsfinland. I gruppintervjuerna deltog 54 daghemsföreståndare från 41 kommuner. Material för utvärderingen av genomförandet av de lokala planerna för småbarnspedagogik samlades in genom enkäter av daghemsföreståndare, daghemspersonal och familjedagvårdare som arbetar på kommunala och privata verksamhetsställen. Enkäterna besvarades av 334 daghemsföreståndare och 1 847 anställda samt 642 familjedagvårdare.

Daghemsföreståndarna bedömer att deras ledningshelhet ställvis är för stor

I utvärderingen av ledningen av småbarnspedagogiken observerades att en del av daghemsföreståndarna bedömde att deras ledningshelhet var för stor. Daghemsföreståndarna som hade mycket personal och många olika verksamhetsställen bedömde oftare att deras ledningshelhet inte var lätthanterlig. Enligt utvärderingen går arbetstiden för direktörerna för stora enheter för småbarnspedagogik i huvudsak åt till daglig ledning, planering av arbetsskift och anskaffning av vikarier.

När arbetstiden för direktörer för stora enheter för småbarnspedagogik i huvudsak går åt till daglig ledning av många verksamhetsställen får många andra delområden som hör till direktörens arbetsuppgifter mindre uppmärksamhet. Av dessa kan nämnas långsiktig utveckling av pedagogiken och upprätthållande av en verksamhetskultur som stöder en högklassig småbarnspedagogik på daghemmen, berättar utvärderingsexpert Julia Kuusiholma-Linnamäki

Utifrån utvärderingen har man ofta försökt lösa ledningen av stora enheter för småbarnspedagogik genom att flytta föreståndarens uppgifter till vice eller biträdande föreståndare vid olika verksamhetsställen. Vice eller biträdande ledarskap borde dock vara en stödstruktur för daghemsföreståndarens arbete, inte ett sätt att försöka lösa de utmaningar som stora ledningshelheter medför. Enligt utvärderingen fokuserade vice föreståndarnas arbetsuppgifter på att leda pedagogiken och personalen på verksamhetsställena. Största delen av vice föreståndarna arbetar dock huvudsakligen i barngrupper, och det har inte reserverats tillräckligt med tid för ledarskapsuppgifter.

Under den senaste tiden har småbarnspedagogiken genomgått betydande lagstiftningsmässiga och läroplansmässiga förändringar. Utvärderingen tyder på att föreståndarna som har omfattande ledningshelheter inte har möjlighet att stödja sin personal på det sätt som de skulle behöva när målen för småbarnspedagogiken ändras och i utmaningarna i anslutning till tillgången till personal, betonar Kuusiholma-Linnamäki.

Daghemsföreståndaren förväntas ha en stark kompetens som kombinerar pedagogik och ledarskap inom småbarnspedagogiken. Utöver att begränsa arbetshelheterna borde byggandet av föreståndarnas expertis stödjas genom systematisk grundutbildning och fortbildning.

Det behövs tid och gemensam diskussion för att förnya småbarnspedagogiken

I utvärderingen av uppdateringen av de lokala planerna för småbarnspedagogik observerades att reformen till följd av lagändringen i anslutning till stödet för barn på många håll har kommit i gång bra på daghemmen och inom familjedagvården. Förändringarna gällde förutom genomförandet av barnets stöd även en starkare betoning av inkludering som värdegrund för småbarnspedagogiken. Betydelsen av en inkluderande småbarnspedagogik som är gemensam för alla har framhävts redan tidigare i dokumenten som styr småbarnspedagogiken. Inklusion är dock fortfarande ett oklart begrepp för personalen.

Arbetsgemenskapens förståelse för småbarnspedagogikens mål, innehåll och verksamhetssätt är primär för att upprätthålla småbarnspedagogikens kvalitet. Man bör föra en gemensam diskussion om de förändrade målen för arbetet. I utvärderingen observerades dock att ändringarna enligt respondenterna genomfördes med onödigt snabb tidtabell. Det tar tid att förankra de förändrade målen i den dagliga verksamheten, betonar utvärderingsexpert Lassi Kannel vid NCU.

Enligt de respondenter som deltog i utvärderingen förverkligas principerna för inkluderande småbarnspedagogik i praktiken väl på största delen av verksamhetsställena. Enligt utvärderingen var det dock en utmaning att genomföra åskådningsfostran och bekanta sig med de kulturella bakgrunderna hos barnen i barngruppen. Utifrån resultaten är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid genomförandet av teman beträffande åskådningsfostran och mångfald i barngruppsverksamheten och som en del av ordnandet av grundläggande utbildning och fortbildning. I stödet för småbarnspedagogikspersonalens kompetens är det fråga om en mer omfattande kompetensledning inom småbarnspedagogiken.

Samordningen av kompetensledningen borde beröra alla nivåer inom småbarnspedagogiken från och med det nationella beslutsfattandet. Deltagandet i utbildningar bör säkerställas för hela personalen inom småbarnspedagogiken så att deltagandet och kompetensutvecklingen sker på ett naturligt sätt vid sidan av arbetet, betonar Kannel.

Utvärderingsresultaten kommer att publiceras under ett webbinarium som ordnas av NCU tisdagen den 31 oktober 2023 kl. 12.00–15.30. 

Rapporter:

  1. Kuusiholma-Linnamäki, J., Sarkkinen, T., Vlasov, J., Fonsén, E., Heikkinen, S., Hjelt, H., Lahtinen, J., Lohi, N., Mäkelä, M. & Siippainen, A. 2023. Daghemsföreståndarens arbete: Ledningshelheter, strukturer för vice ledarskap och förväntningar på föreståndarens arbete Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU Publikationer 29/2023.
  2. Kannel, L., Kuusiholma-Linnamäki, J., Harju-Luukkainen, H., Heiskanen, N., Kulmala, V. & Kuusisto, A. 2023. Genomförandet av lokala planer för småbarnspedagogik på daghem och inom familjedagvård. Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU Publikationer 28/2023.

Mer information:

Utvärderingsexpert 
Julia Kuusiholma-Linnamäki 
+358 29 533 5551 
julia.kuusiholma-linnamaki@karvi.fi
https://www.karvi.fi/sv/utvarderingar/smabarnspedagogik