Att stöda elever och studerande under och efter undantagsförhållandena kräver åtgärder

Meddelande Yrkesutbildning Förskoleundervisning och grundläggande utbildning Högre utbildning Gymnasieutbildning
Kaksi lasta tietokoneella.

Effekterna av undantagsförhållanden på utbildningen har betydande konsekvenser för välbefinnandet bland elever och studerande. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid välbefinnande och psykisk belastning på alla utbildningsstadier. För en del elever och studerande kan situationens inverkan på välbefinnandet och studierna också framkomma på längre sikt. Därför är ett tätt mångprofessionellt samarbete mellan utbildning, elev- och studenthälsa och ungdomsarbete av största vikt.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har genomfört en utvärdering av effekterna av exceptionella undervisningsarrangemang på jämlikhet och likabehandling i utbildningen. I slutrapporten ingår rekommendationer för att jämna ut effekterna av undantagssituationen samt för att främja jämlikhet och likabehandling mellan elever och studerande.

Distansstudier och brist på gemenskap har ökat oron för elevernas och studerandenas välbefinnande

Resultaten av utvärderingen visar att studierna under undantagsförhållandena har upplevts som psykiskt belastande och att situationen i hög grad har påverkat elevers och studerandes ork och studiemotivation.

Oron för studerandenas välbefinnande gäller elever och studerande på alla utbildningsstadier. Undervisnings- och handledningspersonal har upplevt att interaktionen med eleverna och studerandena är betydligt svårare under undantagsförhållandena jämfört med den normala situationen. Detta försämrar personalens möjligheter att stöda elevers och studerandes gemenskap och välbefinnande.

Elever och studerande bör erbjudas tillräckliga möjligheter att ta kontakt och be om stöd med låg tröskel. Dessutom ska skolorna och läroanstalterna utveckla metoder för att effektivt identifiera problem med anknytning till elevers och studerandes välbefinnande och säkerställa att alla elever och studerande nås i undantagssituationer.

Elevers och studerandes välbefinnande och konsekvenser ska följas upp på lång sikt.

Allas studiefärdigheter har inte varit tillräckliga – individuellt stöd och studiefärdigheter bör stärkas

För en del elever och studerande inom den grundläggande utbildningen, andra stadiet och högskoleutbildningen har färdigheterna inte räckt till för studier under undantagsförhållandena. Bristen på närundervisning och -handledning skapar ett behov av stöd i synnerhet bland de elever och studerande som har fler problem med att framskrida i studierna än andra. Behoven hos elever och studerande som behöver stöd ska identifieras effektivare och individuellt stöd ska erbjudas. Stöd behövs till exempel för elever och studerande som har ett annat modersmål än finska eller svenska.

Enligt resultaten från den allmänbildande utbildningen ansåg en tredjedel av eleverna i den grundläggande utbildningen att distansstudierna var svårare i många läroämnen. Undervisnings- och handledningspersonalen ska bättre identifiera stödbehovet i studierna i olika läroämnen. Under distansstudierna betonades hemmens betydelse särskilt bland eleverna i den grundläggande utbildningen. Samarbetet mellan hemmet och skolan samt skolans interna samarbete är av största vikt för att stöda eleverna.

Inom yrkesutbildningen behövs en effektiverad kartläggning av studerandenas situation samt en regelbunden uppdatering av utvecklingsplanerna för personlig kompetens. Komplettering av bristfällig kompetens och studiernas framskridande ska planeras och möjliggöras enligt studerandenas individuella situationer. Enligt utvärderingen upplevde över hälften av de studerande att det var psykiskt mer belastande att studera på distans än under normala förhållanden. För mer än en fjärdedel av de studerande hopade sig problemen i psykisk ork, motivation och studier under undantagsläget.  I synnerhet dessa studerande upplevde att deras studiefärdigheter, studieframgång och läroanstaltens stöd var sämre än vad de övriga studerandena upplevde. Riktat stöd ska också erbjudas de studerande som har haft svårigheter under distansstudierna på grund av språkkunskaper.

Högskolorna ska utarbeta planer för att nå sådana studerande vars studier har fördröjts avsevärt eller helt på grund av undantagsläget. Nästan sju av tio högskolor uppskattade att studerandes varierande färdigheter för självstudier under undantagsläget har inverkat på jämlikhet och likabehandling i lärandet. Högskolorna ska kartlägga de studerande som hör till specialgrupper och rikta stöd- och handledningstjänster enligt specialgruppernas behov. Högskolorna uppskattade att behovet av stöd ökat mest hos studerande med inlärningssvårigheter.  Målet är att kartlägga studerandes stödbehov så att de kan återgå till studierna. Högskolorna bör samarbeta för att utreda vilka bakgrundsfaktorer utgör utmaningar i studiernas framskridande. Studerandes färdigheter i distans- och självstudier, genomförandet av obligatorisk praktik som hör till examina, förutsättningar för webbundervisning och tillräckliga datatekniska redskap samt av att se till att undervisnings- och handledningspersonalen är anträffbar i olika situationer främjar förverkligandet av jämlikhet och likabehandling i utbildningen då undervisningsarrangemangen anpassas till undantagsförhållanden.

Högskolorna har i stor utsträckning utnyttjat webbtjänster för undervisning och handledning samt olika sätt att följa upp effekterna av undantagssituationen. Dessutom har man i en del högskolor utnyttjat tjänster för specialgrupper även under undantagsläget.

Utvärderingen visade att studerandes inlärnings- och studiefärdigheter behöver stärkas. Att stärka självstyrning och studiefärdigheter tjänar både beredskapen för motsvarande undantagsförhållanden och en eventuell ökning av flerformsundervisning på olika utbildningsstadier, varvid olika inlärningsmiljöer integreras allt tätare med varandra.

Diskussionstillfälle om stöd för studerandes välbefinnande och studier

NCU ordnar 26.4.2021 ett webbinarium som behandlar undantagssituationens inverkan på studerandes välbefinnande, studier och framskridande av studierna. Syftet med evenemanget är att diskutera åtgärder för att utveckla de studerandes välbefinnande, delaktighet och gemenskap under undantagsförhållanden. 

 

Så här genomfördes utvärderingen

I utvärderingen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utreddes undantagsförhållandenas effekter på jämlikhet och likabehandling i utbildningen på olika utbildningsstadier. Utvärderingen genomfördes under tiden 1.3.2020–31.1.2021. Syftet med utvärderingen var att producera information för att bedöma riktning och omfattning av effekterna av undantagssituationen samt att i enlighet med en utvecklande utvärdering lyfta fram goda handlingsmodeller som uppkommit under undantagsperioden. Utvärderingsuppgifter samlades från anordnare av grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet, högskolor, rektorer, undervisnings- och handledningspersonal samt elever och studerande under våren och hösten 2020. Dessutom utnyttjades högskoleutbildningens statistik om studiernas framskridande i utvärderingen.

Utvärderingsrapporten på finska: Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen eri koulutusasteilla. Osa III: Kansallisen arvioinnin yhteenveto ja suositukset. 

Ytterligare information:

Gemensamma utvärderingsresultat, Enhetschef Hannele Seppälä, +358 29 533 5550

Allmänbildande utbildning, Utvärderingsexpert Niina Rumpu +358 29 533 5525; Enhetschef Salla Venäläinen, +358 29 533 5549

Yrkesutbildning, Utvärderingsråd Jani Goman, +358 29 533 5505

Högskoleutbildning, Utvärderingsexpert Kati Isoaho, +358 29 533 5501

 

E-postadresser: fornamn.efternamn@karvi.fi