Opiskelijoiden tukemiseen poikkeusoloissa ja sen jälkeen tarvitaan toimenpiteitä

Tiedote Ammatillinen koulutus Esi- ja perusopetus Korkeakoulutus Lukiokoulutus
Kaksi lasta tietokoneella.

Poikkeusolojen vaikutukset oppilas- ja opiskelijahyvinvointiin ovat merkittäviä. Hyvinvointiin ja henkiseen kuormittumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota kaikilla koulutusasteilla. Osalla oppijoista tilanteen vaikutukset hyvinvointiin ja opiskeluun voivat ilmetä myös pidemmällä aikavälillä. Tämän vuoksi tiivis moniammatillinen yhteistyö koulutuksen, opiskeluhuollon ja nuorisotyön kesken on ensiarvoisen tärkeää.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) on toteuttanut poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutusten arvioinnin, jonka loppuraporttiin sisältyy suositukset poikkeustilanteen vaikutusten tasaamiseksi sekä oppijoiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Etäopiskelu ja yhteisöllisyyden puute lisänneet huolta opiskeluhyvinvoinnista

Arvioinnin tulokset osoittavat, että poikkeusoloissa tapahtunut opiskelu on koettu henkisesti kuormittavaksi ja tilanne on vaikuttanut merkittävästi opiskelijoiden jaksamiseen ja opiskelumotivaatioon.

Huoli opiskelijahyvinvoinnista koskee kaikkien koulutusasteiden oppilaita ja opiskelijoita. Opetus- ja ohjaushenkilöstö on kokenut oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa tapahtuvan vuoro­vaikutuksen selkeästi vaikeammaksi poikkeusolojen aikana normaalitilanteeseen verrattuna. Tämä heikentää henkilöstön mahdollisuuksia tukea opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Oppilaille ja opiskelijoille tulisi tarjota riittävästi mahdollisuuksia yhteyden ottamiseen ja tuen pyytämiseen matalalla kynnyk­sellä. Lisäksi koulujen ja oppilaitosten on kehitettävä keinoja tunnistaa tehokkaasti oppijoiden hyvinvointiin liittyviä ongelmia ja varmistettava, että kaikki oppilaat ja opiskelijat tavoitetaan poikkeustilanteessa.

Opiskelijahyvinvoinnin tilaa ja vaikutuksia tulee seurata pitkällä aikajänteellä.

Kaikkien opiskelutaidot eivät ole riittäneet – yksilöllistä tukea ja opiskelutaitoja vahvistettava

Osalla perusopetuksen, toisen asteen ja korkeakoulutuksen oppilaista ja opiskelijoista taidot eivät ole riittäneet poikkeusolojen aikana tapahtuneeseen opiskeluun. Lähiopetuksen ja -ohjauksen puute saa aikaan tuen tarvetta erityisesti oppijoilla, joilla on muita enemmän ongelmia opintojen etenemisessä. Tukea tarvitsevien oppijoiden tarpeita tulee tunnistaa tehokkaammin ja tarjota yksilöllistä tukea. Tukea tarvitsevat esimerkiksi oppijat, jotka puhuvat äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia.

Yleissivistävän koulutuksen tulosten mukaan kolmasosa perusopetuksen oppilaista arvioi etäopiskelun vaikeammaksi monissa oppiaineissa. Noin viidesosa lukiolaisista koki, ettei ollut saanut riittävästi tukea opintoihinsa. Opetus- ja ohjaushenkilöstön tulee vahvemmin tunnistaa tuen tarve eri oppiaineiden opiskelussa. Etäopiskelun aikana kotien merkitys erityisesti perusopetuksen oppilailla korostui ja kotien vaihteleva tuki vaikutti tasa-arvoisen oppimisen edellytyksiin. Kodin ja koulun välinen sekä koulun sisäinen yhteistyö on oppijoiden tukemisessa ensiarvoisen tärkeää.

Ammatillisessa koulutuksessa tarvitaan opiskelijoiden tilanteen tehostettua seuraamista sekä henkilökohtaisten osaamisen kehittymissuunnitelmien säännöllistä päivittämistä. Puutteelliseksi jääneen osaamisen hankkiminen ja opintojen eteneminen tulee suunnitella ja mahdollistaa opiskelijoiden yksilöllisten tilanteiden mukaan. Arvioinnin mukaan yli puolet opiskelijoista koki opiskelun poikkeusolojen aikana henkisesti kuormittavammaksi kuin normaalioloissa. Yli neljäsosalla opiskelijoista henkiseen kuormittumiseen, motivaatioon ja opiskeluun liittyvät ongelmat kasaantuivat poikkeusolojen aikana. Nämä opiskelijat kokivat opintojensa edistymisen ja oppilaitoksestaan saamansa tuen heikommaksi muihin opiskelijoihin verrattuna. He myös kokivat muita useammin opiskelutaitonsa puutteellisiksi sekä opinto-ohjauksen ja opiskelijahuollon saatavuuden heikoksi. Kohdennettua tukea tulee tarjota tehostetusti myös niille opiskelijoille, joilla on ollut vaikeuksia etäopiskelun aikana kielitaidon haasteiden vuoksi.

Korkeakouluissa on laadittava suunnitelmat sellaisten opiskelijoiden tavoittamiseksi, joiden opinnot ovat viivästyneet merkittävästi tai kokonaan keskeytyneet poikkeustilan vuoksi. Lähes seitsemän kymmenestä korkeakoulusta arvioi, että opiskelijoiden vaihtelevat itsenäisen opiskelun taidot ovat vaikuttaneet oppimisen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen poikkeustilan aikana. Korkeakoulujen on kartoitettava erityisryhmiin kuuluvat opiskelijat ja kohdennettava tuki- ja ohjauspalveluita erityisryhmien tarpeiden mukaisesti. Korkeakoulut arvioivat, että eniten tuen tarve on lisääntynyt niillä opiskelijoilla, joilla on oppimisvaikeuksia. Tavoitteena on opiskelijoiden tukitarpeiden kartoittaminen ja paluu opintojen pariin. Korkeakoulujen tulisi tehdä yhteistyötä opintojen etenemisen haasteiden taustatekijöiden selvittämisessä. Arvioinnin perusteella etä- ja itseopiskelun taidot, tutkintoihin kuuluvien pakollisten harjoitteluiden toteutuminen, verkko-opetuksen edellytykset, riittävät tietotekniset välineet sekä opetus- ja ohjaushenkilökunnan tavoitettavuudesta huolehtiminen erilaisissa tilanteissa edistävät tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista tilanteissa, joissa opetusjärjestelyitä joudutaan mukauttamaan poikkeusolojen mukaisiksi.

Korkeakouluissa on hyödynnetty laajalti opetuksen ja ohjauksen verkkopalveluita sekä poikkeustilanteen vaikutusten seurannan tapoja. Lisäksi osassa korkeakouluja on hyödynnetty erityisryhmille suunnattuja palveluita myös poikkeustilan aikana.

Arviointi osoitti, että oppijoiden oppimis- ja opiskeluvalmiudet kaipaavat vahvistamista. Itseohjautuvuuden ja opiskeluvalmiuksien vahvistaminen palvelee sekä vastaaviin poikkeusoloihin varautumista että monimuoto-opetuksen mahdollista yleistymistä ja lisääntymistä eri koulutusasteilla, jolloin erilaiset oppimisympäristöt integroituvat entistä tiiviimmin toisiinsa.

Keskustelutilaisuus opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelun tuesta

Karvi järjestää 26.4.20201 webinaarin, jossa käsitellään poikkeustilanteen vaikutuksista opiskelijoiden hyvinvointiin, opiskeluun ja opintojen etenemiseen. Tilaisuuden tarkoituksena on saada opiskelijoiden ääni kuuluville ja keskustella toimenpiteistä opiskelijahyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi poikkeusoloissa sekä sen jälkeen.

Näin arviointi toteutettiin

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti arvioinnin, jossa selvitettiin poikkeusolojen vaikutuksia tasa-arvoisiin ja yhdenvertaisiin oppimisen edellytyksiin eri koulutusasteilla. Arviointi toteutettiin ajalla 1.3.2020-31.1.2021. Arvioinnin tehtävänä oli tuottaa tietoa poikkeustilanteen vaikutusten suunnan ja laajuuden arvioimiseksi sekä nostaa kehittävän arvioinnin mukaisesti esiin poikkeusaikana syntyneitä hyviä toimintamalleja. Arviointitietoa kerättiin perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen järjestäjiltä, korkeakouluilta, rehtoreilta, opetus- ja ohjaushenkilöstöltä sekä oppilailta ja opiskelijoilta kevään ja syksyn 2020 aikana. Lisäksi arvioinnissa hyödynnettiin opintojen etenemiseen liittyviä korkeakoulutuksen tilastoja.

Katso myös arviointiraportti: Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen eri koulutusasteilla. Osa III: Kansallisen arvioinnin yhteenveto ja suositukset. 

 

Lisätiedot:

Yleissivistävä koulutus, Arviointiasiantuntija Niina Rumpu +358 29 533 5525; Yksikön johtaja Salla Venäläinen, +358 29 533 5549

Ammatillinen koulutus, Arviointineuvos Jani Goman, +358 29 533 5505

Korkeakoulutus, Arviointiasiantuntija Kati Isoaho, +358 29 533 5501

 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@karvi.fi