Åbo universitet godkändes i NCU:s auditering

Universitetets styrkor är en kvalitetskultur som bygger på delaktighet samt en systematisk utveckling av läroplaner

Meddelande Högre utbildning

Åbo universitet fick godkänt i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Åbo universitet fick särskilt beröm av auditeringsgruppen för den samarbetsinriktade kvalitetskulturen, som gör det möjligt för personal och studerande att i stor utsträckning delta i utvecklingen av verksamheten. Utvecklingen av kursplaner är systematisk. Universitetet är starkt engagerat att i dess verksamhet främja tvärvetenskaplighet och genomslag i samhället.

Utvecklingen av utbildningen är systematisk

Åbo universitet har fungerande praxis för att utveckla läroplaner och examensprogram. Utvecklingen av läroplaner är en systematisk och välstyrd process. Auditeringsgruppen uppskattade universitetets kvalitetskultur som bygger på gemenskap och delaktighet. Personalens och studerandenas röster hörs på flera sätt i universitetets utvecklingsarbete. Återkoppling från arbetslivet samlas även in aktivt och används i utvecklingen av utbildningen. Vissa studerande upplever dock att deras möjligheter till delaktighet behöver stärkas. Universitetet bör se till att internationella studerande, studerande inom kontinuerligt lärande och doktorander har möjlighet att delta i utvecklingsarbetet.

Studerandenas lärande stöds genom en mängd olika undervisnings- och bedömningsmetoder. På samma sätt stöds lärarnas pedagogiska färdigheter och utvecklingen av undervisningsmetoder på en mängd olika sätt. Universitetet bör se till att studerandena får tillräcklig återkoppling på sitt lärande för att stödja uppnåendet av lärandemålen.

Mångvetenskaplighet som en styrka för universitetet och ett fokus för utveckling

Mångvetenskaplighet återspeglas starkt i Åbo universitets strategi och är en av dess styrkor. Universitetet strävar aktivt efter att utveckla tvärvetenskaplighet inom både forskning och utbildning. Universitetets regelbundna forskningsutvärderingar (Research Assessment Exercise) främjar utvecklingen av tvärvetenskaplighet, forskningens genomslag och öppen vetenskap.

– Åbo universitet kan ytterligare stärka tvärvetenskapligheten genom att öka samarbetet mellan fakulteter och organ som representerar olika forskningsområden. Dessutom skulle universitetet kunna införa interna finansieringsmodeller som belönar tvärvetenskaplighet. Universitetet skulle göra klokt i att locka fler internationella begåvade forskare, uppmuntrar ordföranden för auditeringsgruppen, professor Milena Žic Fuchs från universitetet i Zagreb i Kroatien.

Universitetet främjar dess verksamhets genomslag i samhället på ett flertal olika sätt

En av universitetets styrkor är det starka engagemanget från hela den akademiska gemenskapen för att främja verksamhetetens genomslag i samhället. Universitetet samarbetar på flera nivåer med sina intressenter och är en dynamisk och uppskattad partner på regional och internationell nivå.

Auditeringsgruppen föreslår att Åbo universitet ska vidareutveckla sina partnerskap ytterligare. Universitetet bör bättre utnyttja sin strategiska potential och sin ställning som utvecklare i Östersjöregionen. På samma sätt kunde universitetet överväga samma typ av progressivt samarbete med städerna Björneborg och Raumo som det redan har med Åbo stad.

Universitetets kunskapshantering blir allt starkare

Åbo universitets kvalitetssystem och verksamhetsstyrningssystem är nära sammankopplade. Universitetets årliga planeringsprocesser och responssystem producerar en stor mängd av information som universitetets ledning, fakulteter och enheter använder för att främja genomförandet av strategin och utveckla universitetets kärnverksamhet och tjänster. Universitetets personal väl medveten om och engagerad i strategin tack vare en kollaborativ process för att ta fram strategin.

Universitetet håller på att stärka sina system för kunskapshantering och ledningsinformation. Auditeringsgruppen anser därför att det är viktigt att universitetet utvecklar kunskapsbasen för strategiska planeringsprocesser och beslutsfattande och dess öppenhet gentemot hela universitetsgemenskapen.

Åbo universitet har ägnat stor uppmärksamhet åt personalens kompetensutveckling, stöd och välbefinnande. Auditeringsgruppen föreslår att pedagogiska studier görs obligatoriska för alla lärare. Tillgången till personalutbildning för internationell personal bör förbättras genom att erbjuda mer utbildning på engelska.

 Åbo universitet fick godkänt i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Åbo universitet beviljades en kvalitetsstämpel som gäller i sex år. En godkänd auditering är ett bevis på att universitetets verksamhet och kvalitetssystem uppfyller både de nationella kriterierna och de europeiska kriterierna för högskolors kvalitetshantering. Auditeringens fokus ligger på högskolans processer och rutiner för att upprätthålla och förbättra kvaliteten på utbildning, forskning och samverkan med samhället. De tillämpade auditeringskriterierna har publicerats i NCU:s auditeringshandbok för högskolor. Auditeringen av högskolornas kvalitetssystem inleddes i Finland 2005.

Auditeringsrapporten kan läsas på NCU:s auditeringsplattform.

Mer information

Professor Milena Žic Fuchs, auditeringsgruppens ordförande, mzicfuch(at)ffzg.hr
Utvärderingsråd Sirpa Moitus, projektledare för auditeringen, 029 533 5518, sirpa.moitus(at)karvi.fi