Turun yliopisto läpäisi Karvin auditoinnin – vahvuuksina osallistava laatukulttuuri ja opetussuunnitelmien systemaattinen kehittäminen

Tiedote Korkeakoulutus

Turun yliopisto läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditoinnin. Turun yliopisto sai Karvin auditointiryhmältä erityistä kiitosta yhteisöllisestä laatukulttuurista, joka mahdollistaa henkilökunnan ja opiskelijoiden laajan osallistumisen toimintojen kehittämiseen. Opetussuunnitelmien kehittäminen on systemaattista. Yliopisto on vahvasti sitoutunut monitieteisyyden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseen.

Koulutuksen kehittäminen on systemaattista

Turun yliopistossa on toimivat menettelytavat opetussuunnitelmien ja tutkinto-ohjelmien kehittämiseksi. Opetussuunnitelmien kehittäminen on systemaattista ja hyvin johdettua. Auditointiryhmä pitää arvokkaana yliopiston yhteisöllistä ja osallistavaa laatukulttuuria. Henkilöstön ja opiskelijoiden ääntä kuullaan monipuolisesti yliopiston kehittämistyössä. Myös työelämän palautetta kerätään ja hyödynnetään aktiivisesti koulutuksen kehittämisessä. Osa opiskelijoista kuitenkin kokee, että heidän osallistumismahdollisuuksiaan tulee vahvistaa. Yliopiston tulee huolehtia siitä, että kansainvälisillä opiskelijoilla, jatkuvan oppimisen opiskelijoilla ja väitöskirjatutkijoilla on mahdollisuudet osallistua kehittämistyöhön.

Opiskelijoiden oppimista tuetaan monipuolisilla opetus- ja arviointimenetelmillä. Samoin opettajien pedagogista osaamista ja opetusmenetelmien kehittämistä tuetaan monin tavoin. Yliopiston tulee varmistaa, että opiskelijat saavat riittävästi palautetta oppimisestaan oppimistavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi.

Monitieteisyys yliopiston vahvuutena ja kehittämisen painopisteenä

Monitieteisyys näkyy vahvasti Turun yliopiston strategiassa ja kuuluu yliopiston vahvuuksiin. Yliopisto pyrkii aktiivisesti kehittämään monitieteisyyttä sekä tutkimuksessa että koulutuksessa. Yliopiston säännöllisesti toteuttamat tutkimuksen arvioinnit (Research Assessment Exercise) edistävät monitieteisyyden, tutkimuksen vaikuttavuuden ja avoimen tieteen kehittämistä.

– Turun yliopisto voisi edelleen vahvistaa monitieteisyyttä lisäämällä tiedekuntien ja eri tutkimusaloja edustavien elinten välistä yhteistyötä. Lisäksi yliopisto voisi ottaa käyttöön monitieteisyydestä palkitsevia sisäisiä rahoitusmalleja. Yliopiston kannattaisi houkutella lisää kansainvälisiä lahjakkaita tutkijoita, kannustaa auditointiryhmän puheenjohtaja, professori Milena Žic Fuchs Zagrebin yliopistosta Kroatiasta.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistetään monin toimin

Yksi yliopiston vahvuuksista on koko akateemisen yhteisön vahva sitoutuminen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseen. Yliopisto tekee monitasoista yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa ja on dynaaminen ja arvostettu yhteistyökumppani alueellisesti ja kansainvälisesti.

Auditointiryhmä ehdottaa Turun yliopistolle kumppanuuksien edelleen kehittämistä. Yliopiston kannattaisi entistä vahvemmin hyödyntää strategista potentiaaliaan ja sijaintiaan Itämeren alueen kehittäjänä. Samoin yliopisto voisi harkita samantyyppistä edistyksellistä yhteistyötä Porin ja Rauman kaupunkien kanssa kuin mitä se jo tekee Turun kaupungin kanssa.

Yliopiston tiedolla johtaminen on vahvistumassa

Turun yliopiston laatujärjestelmä ja toiminnanohjausjärjestelmä on kytketty tiiviisti toisiinsa. Yliopiston vuosisuunnitteluprosessit ja palautejärjestelmät tuottavat monipuolista tietoa, jonka avulla yliopiston johto, tiedekunnat ja yksiköt edistävät strategian toimeenpanoa ja kehittävät yliopiston ydintoimintoja ja palveluita. Yhteisöllisen laadintaprosessin ansiosta yliopiston henkilökunta tuntee hyvin strategian ja on siihen sitoutunut.

Yliopisto on vahvistamassa tiedolla johtamista ja johtamisen tietojärjestelmiä. Auditointiryhmä pitääkin tärkeänä, että yliopistossa kehitetään strategisten suunnitteluprosessien ja päätöksenteon tietoperustaa ja sen läpinäkyvyyttä koko yhteisölle.

Turun yliopisto on kiinnittänyt paljon huomiota henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen, tukemiseen ja hyvinvointiin. Auditointiryhmä ehdottaa, että pedagogisista opinnoista tehtäisiin pakolliset kaikille opettajille. Kansainvälisen henkilökunnan mahdollisuuksia osallistua henkilöstökoulutukseen tulisi parantaa lisäämällä englanninkielistä koulutustarjontaa.

Turun yliopisto läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman auditoinnin hyväksytysti. Turun yliopistolle myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta. Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, että Turun yliopiston toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunvarmistusta koskevat kriteerit. Auditointi kohdistuu korkeakoulujen menettelytapoihin, joilla se ylläpitää ja kehittää koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laatua. Auditoinnissa käytetyt auditointikriteerit on julkaistu Karvin korkeakoulujen auditointikäsikirjassa. Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005.

Auditointiraportti on luettavissa Karvin auditointialustalla.

Lisätietoja

Professori Milena Žic Fuchs, auditointiryhmän puheenjohtaja, mzicfuch(at)ffzg.hr
Arviointineuvos Sirpa Moitus, auditoinnin projektipäällikkö, +358 29 533 5518, sirpa.moitus(at)karvi.fi