UTVÄRDERINGSRESULTAT: Trots coronapandemin är personalens bedömningar av småbarnspedagogiken positiva, med det finns också saker att utveckla

Meddelande Småbarnspedagogik
Ilmaisun iloa tapahtumakuva. Kuvassa jääpalikoita.

Personalen inom småbarnspedagogiken bedömer att såväl pedagogiken som konst- och färdighetsfostran genomförs väl oberoende av barngruppens åldersstruktur. Men brister observerades särskilt i slöjdfostran. Coronapandemin har också påverkat småbarnspedagogikens vardag på många sätt.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har utvärderat pedagogiken för femåringar samt nuläget och utvecklingsbehoven inom konst- och färdighetsfostran inom den finländska småbarnspedagogiken. I en enkät till personalen inom småbarnspedagogiken samlades både kvantitativt och kvalitativt material in från det finländska fastlandet. Utvärderingen genomfördes på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet.

Pedagogiken ska genomföras i all vardagsverksamhet, inte bara under handledda stunder

I grunderna för planen för småbarnspedagogik (2018) konstateras att verksamheten ska motsvara åldersnivån. För femåringar presenteras inga egna mål eller verksamhetssätt som är separata från de övriga åldersgrupperna.

I utvärderingen granskades svaren från personer som arbetar med femåringar i förhållande till svaren från personer som arbetar med barn i andra åldrar. Utifrån resultaten kan NCU konstatera att de pedagogiska bedömningarna var positiva och gick i samma riktning oberoende av barngruppens åldersstruktur. De som arbetar i grupper med barn över 5 år bedömde sin egen grupps verksamhet mer positivt för vissa påståenden än de som arbetar i grupper med 1–4-åringar och 1–6-åringar. Till exempel var det vanligare att de fem- och sexåriga barnen deltog i planeringen och utvärderingen av verksamheten.

Dessutom ordnades det för de flesta femåringar verksamhet som planerades av personalen och som inte gällde barn i andra åldrar oberoende av barngruppens åldersstruktur. De pedagogiska målsättningarna verkade dock inte alltid sträcka sig till de grundläggande funktionerna, såsom måltider och att klä på sig.

– Utifrån resultaten lönar det sig att fundera på pedagogikens karaktär. Pedagogik för femåringar går inte bara ut på enstaka och handledda stunder. Utöver handledd verksamhet som eventuellt är avskild från andra åldersgrupper bör pedagogiken som baserar sig på barnens behov hela tiden vara en naturlig del av vardagsverksamheten inom småbarnspedagogiken, påminner NCU:s utvärderingsexperter Jaana Juutinen och Anna Siippainen.

Personalen ansvarar för att genomföra konst- och färdighetsfostran – brister upptäcktes särskilt i slöjdfostran

I grunderna för planen för småbarnspedagogik (2018) beskrivs de centrala målen och innehållet i den pedagogiska verksamheten med hjälp av fem lärområden: språkens rika värld, mina många uttrycksformer, jag och vår gemenskap, jag utforskar min omgivning och jag växer, rör på mig och utvecklas. Lärområdet mina många uttrycksformer som är kopplat till konst- och färdighetsfostran genomfördes minst av lärområdena. Brister observerades särskilt i slöjdfostran. Den finländska småbarnspedagogiken har dock traditionellt betonat olika hantverk, olika uttrycksformer samt mångsidiga konst- och kulturupplevelser. Resultaten utmanar oss att fundera på vad bristen på olika uttrycksformer inom pedagogiken beror på.

– Till exempel när man planerar grundläggande utbildning och fortbildning lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid konst- och färdighetsfostran samt dess mångskiftande betydelse för barnens välbefinnande och lärande. Forskning har visat att konstfostran öppnar möjligheter till exempel för barnens delaktighet och emotionella färdigheter samt stöder barnens lärande på många sätt. Personalen ansvarar för att genomföra en mångsidig och regelbunden konst- och färdighetsfostran, sammanfattar Juutinen.

Coronapandemin har medfört begränsningar, men också nya verksamhetssätt

Covid-19-pandemin har påverkat vardagen inom småbarnspedagogiken på många sätt. Enligt utvärderingen har pandemin medfört både begränsningar och nya verksamhetssätt inom småbarnspedagogiken. På grund av olika begränsningar hade verksamheten i mindre grupper ökat, men samtidigt har samarbetet mellan grupperna minskat. Det rapporterades att vistelser i den närliggande naturen, friluftsliv och renlighetsfostran har ökat, men förståeligt nog hade utflykter och samarbetsformer till exempel samarbete med kulturaktörer uteblivit.

I utvecklingsrekommendationerna konstateras att med tanke på jämlikheten mellan barn och familjer är det nödvändigt att diskutera hur småbarnspedagogik på distans genomförs. Detsamma gäller hur man håller kontakt med familjerna när småbarnspedagogiken inte kan erbjudas på normalt sätt.

 

Rapport:

Juutinen, J., Siippainen, A., Marjanen, J., Sarkkinen T., Lundkvist, M. Mykkänen, A., Rissanen, M-J. & Rissanen, I. (2021). Pedagogisia jatkumoita ja ilmaisun iloa! Viisivuotiaiden pedagogiikka ja taito- ja taidekasvatuksen nykytila varhaiskasvatuksessa (övers. Pedagogisk kontinuitet och uttrycksglädje! Pedagogik för femåringar och nuläget i konst- och färdighetsfostran inom småbarnspedagogiken). Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 9/2021.