Kunskapsunderlaget om utbildningen behöver stärkas och utvecklas systematiskt – och med fokus på framtiden

Nyheter

En utmaning i produktionen av information som stöder utvecklingen av fostrans- och utbildningssektorn är att det inte finns tillräckligt mycket information om olika ämnesområden, och att informationsproduktionen är kortsiktig. Inom fostrans- och utbildningssektorn borde man få fram en helhetsbild av forsknings-, utvärderings- och prognosinformation, så att produktionen av information kan utvecklas systematiskt med tanke på framtidens informationsbehov. Helhetsbilden borde relatera till forsknings-, utvärderings- och prognosverksamhetens olika samhälleliga uppgifter. För att få fram bredden hos olika fenomen inom fostrans- och utbildningssektorn krävs det öppenhet och gott samarbete mellan olika vetenskaps- och förvaltningsområden.

Också användningen av information och dess genomslagskraft behöver främjas. Som stöd för beslutsfattandet behövs konkreta lösningsförslag, som baserar sig på tillförlitlig och heltäckande information. Lösningarna kräver intensivare samarbete mellan beslutsfattare, utbildningsanordnare, högskolor, studerande och olika intressenter.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) ordnade den 13 juni 2023 en öppen diskussion om produktion av information och intensifiering av samarbetet inom fostrans- och utbildningssektorn. I diskussionen reflekterade man över huruvida produktionen av information inom fostrans- och utbildningssektorn är heltäckande, och över förhållandet mellan information och beslutsfattande.

Beslutsfattandet borde basera sig på långsiktiga forskningsrön

Som stöd för utvecklingen av hållbar och långsiktig utbildning behöver beslutsfattarna ett heltäckande, mångsidigt och tillförlitligt kunskapsunderlag. Kunskapsunderlaget borde innehålla information från olika undersökningar, utvärderingar och prognoser samt nationellt statistik- och registermaterial.  Utöver den nationella informationsproduktionen spelar också kommunernas och högskolornas informationsproduktion en viktig roll. Många kommuner har de facto intensifierat sina processer för att öka det informationsbaserade beslutsfattandet.

Valen och beslutsfattandet beträffande olika undersökningar och utvärderingar borde vara oberoende och öppna. De snabba cyklerna i politiken leder inte heller till en omfattande helhetsbild.

Det finns en risk för att informationen inte når beslutsfattarna eller att man väljer snävt vilken av den insamlade informationen man använder. Som stöd för beslutsfattandet behövs mer konkret information i stället för abstrakt behandling av olika fenomen. Det är viktigt att skolorna, läroanstalterna samt högskolornas lärare och övriga personal samt studerande får tillgång till utvärderings- och undersökningsresultaten så att de kan reflektera över dem och använda dem i utvecklingen av sin verksamhet. Användarna av informationen ska också höras om hur informationen har använts och vilka effekter den haft.

Tvärvetenskapligt samarbete har en nyckelroll

Fostrans- och utbildningssektorns lösningar och utveckling kräver tvärvetenskaplighet och sektorsövergripande arbete. Tvärvetenskaplig produktion av information kräver samarbete mellan olika vetenskapsgrenar och organisationer. I bästa fall är samarbetet mycket konkret, så att man delar med sig av material, resultat och planer samt kompetens och god praxis. Genom samarbete kan man använda informationen effektivare i beslutsfattande och utveckling.

NCU strävar efter att intensifiera samarbetet kring informationsproduktionen på alla utbildningsstadier. Planen är att fortsätta ordna gemensamma evenemang för producenter av information samt beslutsfattare och utvecklare. Målet är att utveckla rutinerna för främjande av effektiviteten och användbarheten av information om utbildning på både nationell och lokal nivå.

 

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) ordnade den 13 juni 2023 en öppen diskussion för intresserade parter om produktion av information och intensifiering av samarbetet inom fostrans- och utbildningssektorn. Omkring 80 producenter och användare av information deltog. Vid evenemanget diskuterades under ledning av en panel och utgående från NCU:s öppningsanförande vilken typ av information som behövs inom fostrans- och utbildningssektorn samt hur informationsproduktionen som helhet kan utvecklas mer systematiskt. I panelen deltog Jenni Helenius, utvecklingschef för enkäten Hälsa i skolan från THL, Risto Hotulainen, professor i pedagogik från Helsingfors universitets center för utbildningsevaluering HEA, Jaakko Kauko, professor i pedagogik vid Tammerfors universitet, Taina Saarinen, forskningsprofessor och direktör för forskningsinstitutionen för utbildning vid Jyväskylä universitet samt Matti Sarvimäki, professor i ekonomi vid Aaalto-universitetet. Panelen leddes av enhetschef Hannele Seppälä och utvärderingsråd Mari Räkköläinen från NCU.

Mer information:

  • Direktör Harri Peltoniemi, 029 533 5532, harri.peltoniemi(at)karvi.fi
  • Vice direktör Hannele Seppälä, 029 533 5550, hannele.seppala(at)karvi.fi