Varhaiskasvatuksen johtamisen nykytila, vahvuudet ja kehittämiskohteet

Varhaiskasvatus
 • Ensimmäisen vaiheen raportti (2021): Linkki
 • Tilastoraportti (2021): Linkki

Arvioinnissa tarkastellaan suomalaisen varhaiskasvatuksen johtamista ja johtamisjärjestelmiä. Arviointi toteutetaan vuosina 2020–2023 kahdessa vaiheessa.

Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa (2020–2021) toteutettiin varhaiskasvatuksen johtamisen nykytilan kartoitus. Arviointia varten kerättiin aineistoa kahdella eri kyselyllä, joista ensimmäinen oli suunnattu kuntien ylimmille varhaiskasvatuksesta vastaaville viranhaltijoille ja toinen päiväkodin johtajille sekä perhepäivähoidon ohjaajille. Arvioinnin ensimmäisen vaiheen raportti julkaistiin vuoden 2021 lopussa.

Arvioinnin toisessa vaiheessa (2022–2023) keskitytään sekä varhaiskasvatuksen organisaatiorakenteisiin että organisaatiokulttuuriin päiväkodin johtajan työn mahdollistajina. Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa havaittiin, että päiväkodin johtajan työ sisältää monia työtehtäviä ja tehtäväkentässä on myös paljon vaihtelua. Näiden havaintojen pohjalta pyritään syventymään tarkemmin niihin tekijöihin, jotka voivat edistää johtamistyötä. Ensimmäisen vaiheen pohjalta huomiota kiinnitetään erityisesti johtajan mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan työhönsä, johtajan asemaan organisaatiossa sekä varajohtamisjärjestelyihin. Arviointia varten kerätään sekä laadullista että määrällistä arviointiaineistoa syksyllä 2022.

Julkaisut:

 • Yhdessä yritetään tehdä parasta mahdollista varhaiskasvatusta ja laatua jokaisen lapsen päivään. Varhaiskasvatuksen moninaiset johtamisrakenteet ja johtaminen (Raportti 2021): Linkki
 • Varhaiskasvatuksen johtamisen tunnuslukuja (Tilastoraportti 2021): Linkki

Arvioinnin asiantuntijaryhmä:

 • Noora Lohi, ylitarkastaja, Aluehallintovirasto
 • Elina Fonsén, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
 • Suvi Heikkinen, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto
 • Hanna Hjelt, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto
 • Mikko Mäkelä, varhaiskasvatusjohtaja, Järvenpään kaupunki
 • Jarkko Lahtinen, kehittämispäällikkö, Kuntaliitto
 • Anna Siippainen, apurahatutkija (post doc), Tampereen yliopisto
 • Julia Kuusiholma-Linnamäki, arviointiasiantuntija, Karvi
 • Janniina Vlasov, arviointineuvos, Karvi, ryhmän puheenjohtaja
 • Tuomas Sarkkinen, arviointiasiantuntija, Karvi

Arvioinnin hankesuunnitelma:

Arvioinnilla tuotetaan tietoa painopisteisiin:

 • Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen
 • Oppimisen ja osaamisen kehittäminen
 • Yhdenvertaisuuden edistäminen
 • Lisätietoa painopistekohtaisen tiedon tuottamisesta: Linkki

Lisätietoja