Karvin toteuttamat yliopistojen tekniikan alan tutkinto-ohjelmien akkreditoinnit elektroniikan ja tietoliikennetekniikan alalle Oulun yliopistoon

News Korkeakoulutus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on akkreditoinut Oulun yliopiston (OY) elektroniikan ja tietoliikennetekniikan alan kandidaatti- ja DI-tutkinto-ohjelmat. OY on ollut mukana pilotissa, jossa kehitetään kansainvälisen EUR-ACE-standardin soveltamista suomalaisten yliopistojen tarjoamien tekniikan alan tutkinto-ohjelmien akkreditointiin.

OY:n saamat akkreditoinnit ovat voimassa kuusi vuotta 8.9.2029 asti.

Oulun yliopisto ilmoittautui toisena mukaan pilottiin

Karvi on toteuttanut tekniikan alan EUR-ACE-akkreditointeja suomalaisissa ammattikorkeakouluissa vuodesta 2014 alkaen. Tavoitteena on laajentaa toiminta koskemaan pysyvästi myös yliopistoja.  Näin Karvi voi palvella entistä kattavammin koko korkeakoulukenttää ja tarjota kaikille tekniikan alan tutkinto-ohjelmille mahdollisuuden kehittää opetustaan sekä saada kansainvälinen laatuleima.

Karvi kartoitti vuonna 2021 sitä, mitkä suomalaiset yliopistot olisivat kiinnostuneita osallistumaan akkreditointien pilotointiin. Turun yliopisto ilmoittautui ensimmäisenä mukaan vuonna 2022, ja toinen pilotti toteutettiin vuonna 2023 Oulun yliopistossa. 

Tutkinto-ohjelmien johtaja Jari Hannu kuvailee tunnelmiaan seuraavasti: 

Oli erinomainen mahdollisuus tutkinto-ohjelmallamme päästä akkreditointipilottiin! Prosessin aikana löysimme vahvuutemme sekä tietenkin kohteet, joihin panostamme jatkossa vielä enemmän, mikä olikin prosessin tärkeimpiä tavoitteita. Arviointiraportti tulee olemaan tärkeässä roolissa tulevien vuosien tutkinto-ohjelman opintosuunnitelman kehitystyössä.”

Laaja työelämäyhteistyö ja opettajatuutorijärjestelmä ovat tutkinto-ohjelmien vahvuuksia

Arviointiryhmä katsoi, että molemmat akkreditoidut tutkinto-ohjelmat tekevät laajaa työelämäyhteistyötä, joka näkyy muun muassa suurena määränä työelämälle laadittuja DI-vaiheen opinnäytteitä sekä työelämän edustuksena yliopiston toimielimissä. Arvioinnissa todettiin myös, että tutkinto-ohjelmista valmistuville on paljon kysyntää Pohjois-Suomen alueen teknologiasektorin yrityksissä.

Arviointiryhmä piti tutkinto-ohjelmien vahvuutena sitä, että Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta on halukas resursoimaan opetusta hyvin. Kandidaatin tutkintoon johtavassa tutkinto-ohjelmassa käytetään monipuolisia opetuksen ja arvioinnin menetelmiä sekä oppimisympäristöjä. DI-tutkintoon johtavan ohjelman vahvuutena on vahva yhteys tutkimukseen.

Tutkinto-ohjelmien vahvuudeksi katsottiin myös toimiva ja hyvin resursoitu opettajatuutorijärjestelmä, jossa jokaisella opiskelijalla on oma opettajatuutori. Opiskelijat tapaavat tuutoreitaan säännöllisesti ja suunnittelevat opintojaan yhdessä heidän kanssaan. Tuutoreilla on myös vastuuta opiskelijoiden opintojen etenemisen seurannasta.

Kehittämiskohteina ovat opintojen keskeyttämisen vähentäminen ja kandidaattiohjelman asema omana tutkintonaan

Akkreditointiryhmä antoi tutkinto-ohjelmille myös kehittämissuosituksia. Kandidaattiohjelmassa opintonsa keskeyttäneiden opiskelijoiden määrät ovat korkeita ja tutkinto-ohjelmassa on jo tehty joitain toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi. Arviointiryhmä katsoi, että tutkinto-ohjelmassa tulisi jatkaa työskentelyä ja laatua yhdessä opiskelijoiden ja työelämäkumppaneiden kanssa toimenpideohjelma tilanteen korjaamiseksi.

Arviointiryhmä kiinnitti huomiota myös siihen, että kandidaattiohjelman asemaa omana tutkinto-ohjelmanaan tulisi vahvistaa.

Karvin käyttämä tekniikan tutkinto-ohjelmien arviointimalli

Tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditointi voi johtaa eurooppalaiseen EUR-ACE-laatuleimaan, kun arvioinnin kohteena oleva tutkinto-ohjelma täyttää EUR-ACE standardin vaatimukset. Akkreditointien tavoitteena on tukea laadun kehittämistä tekniikan alan tutkinto-ohjelmissa ja lisätä suomalaisten tekniikan alan tutkintojen kansainvälistä vertailtavuutta ja tunnustamista työelämässä. Arvioinnilla selvitetään, toimiiko ohjelma siten, että opiskelijat saavuttavat asetetut osaamistavoitteet. Lisäksi arviointi nostaa esille ohjelman vahvuuksia ja hyviä käytänteitä sekä antaa suosituksia ohjelman kehittämiseksi. Akkreditoinnit ovat korkeakouluille vapaaehtoisia.

Arvioinnit toteuttaa nelihenkinen arviointiryhmä, jossa on sekä kotimaisia että ulkomaisia jäseniä. Jäsenet edustavat korkeakouluja, työelämää ja opiskelijoita. Arviointiin sisältyy tutkinto-ohjelmien laatima itsearviointiraportti sekä arviointiryhmän tekemä vierailu korkeakouluun.

arviointiraportti Karvin verkkosivuilla

Lisätietoja arvioinnista:

arviointiasiantuntija Kati Isoaho, +358 29 533 5501, kati.isoaho@karvi.fi