Lausunto Avoimen hallinnon toimintaohjelmasta vuosille 2023–2027

Lausunto

Diaarinumero OPH-3679-2023

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto valtiovarainministeriön laatimasta Suomen Avoimen hallinnon viidennestä toimintaohjelmasta vuosille 2023-202. 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) pitää tärkeänä, että Avoimen hallinnon toimintaohjelman ja ohjelmakauden 2023-2027 tavoitteisiin on kirjattu luottamuksen, osallisuuden ja ymmärrettävyyden lisääminen sekä yhteiskunnan kriisinkestävyyden ja demokratian puolustaminen. Toimintaohjelman sitoumuksissa huomioidaan myös lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 

Karvi esittää, että lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen kirjattaisiin nykyistä selkeämmin toimintaohjelman kaikkiin kolmeen sitoumukseen. Avoimen hallinnon toimintaohjelma voisi toimia lasten ja nuorten kanssa tapahtuvien dialogien ja kohtaamisten lisäämiseksi (sitoumus 1) esimerkiksi yhteistyössä koulujen, oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Samalla olisi mahdollista edistää lasten ja nuorten tietoisuutta julkisen hallinnon toimintatavoista ja jokaisen mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa. Avoimen hallinnon tavoitteiden mukaisesti dialogien ja kohtaamisten taustamateriaalina olisi mahdollista hyödyntää myös tutkittua tietoa. Esimerkiksi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen koulutusta koskeva arviointitietoa olisi mahdollista käyttää hyödyksi dialogien taustamateriaalina. Näin voitaisiin myös edistää lasten ja nuorten tiedepääomaa sekä ymmärrystä tutkitun tiedon merkityksestä julkisen sektorin toiminnassa. 

Lisäksi Karvi esittää, että luotettavaa tietoa ja yhteistyötä koskevissa toimenpiteissä (sitoumus 2) huomioitaisiin myös kansallisen tiedontuotannon kehittäminen eri hallinnonaloilla sekä datan avaamisen merkitys myös normaaliolosuhteissa. Tietoon perustuvan kehittämisen ja päätöksenteon edistäminen kaikilla hallinnonaloilla edellyttää tiedontuottajien välistä yhteistyötä sekä yhteisiä tavoitteita tiedon avoimuuden, käytettävyyden, saatavuuden ja ymmärrettävyyden lisäämiseksi. eOppiva-materiaalit ja hyvien käytänteiden esille tuominen ovat toimintaohjelmaan kirjattuja hyviä keinoja edistää sekä virkamiesten osaamista ja ymmärrystä että vahvistaa tietoisuutta osallistavista menetelmistä tutkimus-, arviointi- ja selvitystoiminnassa. 

Karvi pitää hyvänä, että toimenpiteitä avoimen hallinnon periaatteiden edistämiseksi lisätään sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Erityisesti kannatettavaa on OECD:n nuorisosuosituksen toimeenpano laajamittaisesti ja lasten ja nuorten osallisuutta edistävien hyvien käytäntöjen ja menetelmien jakaminen. Hyvien käytäntöjen ja osaamisen jakaminen on tärkeää myös hallinnon alojen ja tasojen välillä.

Karvi on kiinnostunut osallistumaan toimintaohjelman toteuttamiseen seuraavasti: 

  • Sitoumus 1.1. Dialogien avulla vahvistamme politiikkatoimien valmistelussa osallisuutta, tietopohjaa ja kriisinkestävyyttä: Karvi on kiinnostunut osallistumaan ja tarjoamaan koulutusta koskevaa kansallista arviointitietoa dialogien pohjaksi ja politiikkatoimien valmisteluun 
  • Sitoumus 3.1. Tehostamme avoimen hallinnon hyvien käytäntöjen jakamista: Karvi pitää nuorten osallisuuden vahvistamista koskevia tavoitteita erittäin tärkeinä ja on kiinnostunut resurssiensa puitteissa osallistumaan OECD:n nuorisosuosituksen toimeenpanoon sekä mahdollisesti myös hyvien käytänteiden keräämiseen.

 

 

Päivitetty