Lasten kiusaamisen vastaisten ja sosioemotionaalisia taitoja tukevien menetelmien arviointi varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatus

Hankkeessa arvioidaan lasten kiusaamista ehkäiseviä ja sosioemotionaalisia taitoja tukevia menetelmiä osana ryhmien ja päiväkotien toimintaa. Arvioinnilla kartoitetaan päiväkodeissa hyödynnettyjä menetelmiä, joilla lasten sosioemotionaalisia taitoja voidaan tukea ja ryhmässä tapahtuvaa kiusaamista voidaan ennaltaehkäistä ja siihen voidaan puuttua. Lisäksi arvioinnilla selvitetään, miten lasten kiusaamisen vastaisia ja sosioemotionaalisia taitoja tukevia menetelmiä hyödynnetään varhaiskasvatuksessa. Arvioinnin avulla tehdään näkyväksi rakenteita ja toimintatapoja, jotka auttavat juurruttamaan menetelmiä osaksi varhaiskasvatuksen arkea.

Lisäksi tavoitteena on arvioida, toteutetaanko kiusaamisen vastaista työtä päiväkodeissa suunnitelmallisesti ja onko se osa toimintakulttuuria. Kiusaamisen vastainen työ kattaa päiväkodissa vallitsevan toimintakulttuurin sekä ryhmän henkilöstön toiminnan, kuten vuorovaikutuksen ja yhdessä sovitut käytännöt.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin perusopetuksessa käytössä olevia kiusaamisen vastaisia menetelmiä. Lisätietoja arvioinnista löytyy hankkeen sivustolta. Linkki sivustolle

Arviointiryhmä:

  • Niina Junttila, professori, Turun yliopisto
  • Mikko Tiihonen, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Joensuu
  • Maria Stoor-Grenner, asiantuntija, Folkhälsan
  • Miia Sainio, Yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja: 

Sivi_Harkoma
Arviointiasiantuntija

Arvioinnilla tuotetaan tietoa painopisteisiin:

  • Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen
  • Jatkuvan kehittämisen tukeminen
  • Yhdenvertaisuuden edistäminen