Poliisiammattikorkeakoulu läpäisi Karvin auditoinnin – vahvuutena työelämälähtöinen poliisikoulutus ja toimiva laatujärjestelmä

Tiedote Korkeakoulutus

Ammattikorkeakoulu sai auditointiryhmältä erityistä kiitosta työelämälähtöisestä poliisin tutkintokoulutusten suunnittelusta ja toteutuksesta sekä vahvasta kyvystä tunnistaa omat kehittämiskohteensa toimivan ja systemaattisen laatujärjestelmän avulla. 

Koulutusten työelämälähtöisyys vahvuutena

Poliisin ammattikorkeakoulututkinnosta (poliisi AMK/polis YH) ja ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta (poliisi ylempi AMK/polis högre YH) sekä pelastusalan päällystötutkinnoista (AMK) valmistuneiden osaaminen vastaa hyvin tämänhetkisiä työelämän tarpeita. Koulutusten vahvuuksia ovat työelämälähtöisyys, tiivis työelämäyhteistyö ja sidosryhmäpalautteen hyödyntäminen koulutusten kehittämisessä. Monipuolisen sidosryhmäyhteistyön ja ennakointitoiminnan ansiosta Poliisiammattikorkeakoululla on hyvät valmiudet vastata turvallisuusympäristön tuottamiin muutoksiin koulutusten suunnittelussa myös jatkossa.

Pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) koulutuksen järjestämisvastuu on Pelastusopistolla ja tutkinnonantovastuu Poliisiammattikorkeakoululla. Koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen osalta yhteistyössä ja käytäntöjen yhtenäistämisessä on vielä kehitettävää. Auditointiryhmä suosittelee Poliisiammattikorkeakoulua tiivistämään yhteistyötään Pelastusopiston kanssa pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) laadun kehittämiseksi. 

"Poliisiammattikorkeakoulun ja Pelastusopiston yhteistyösopimuksen päivittäminen tarjoaa hyvän mahdollisuuden pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) toimintatapojen kehittämiseen", kommentoi auditointiryhmän puheenjohtaja, Turun ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila.

Poliisikoulutuksen opetusmenetelmät, oppimisen arviointi ja oppimisympäristöt tukevat erinomaisesti osaamistavoitteiden saavuttamista. Lisäksi opintoihin sisältyvä harjoittelu edistää opiskelijoiden ammatillista kasvua. Sen sijaan opintojaksopalautejärjestelmä, harjoittelujen palautejärjestelmä ja harjoittelun ohjaajien perehdytys vaativat vielä kehittämistä. Opettajien opetusmenetelmäosaamisen ja pedagogisen osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Erinomaisia toimintamalleja ovat opetuksen kehittämispäivät ja yhteisopettajuuden käyttöönotto uuden opetussuunnitelman toteutuksen tukena. Henkilöstön ja opiskelijoiden tarpeita kuullaan kattavasti tukipalveluiden kehittämisessä.

Poliisien täydennyskoulutustarjonta on laajaa, mutta Poliisiammattikorkeakoulu voisi nostaa profiiliaan valtakunnallisena jatkuvan oppimisen yksikkönä ja suunnittelemalla täydennyskoulutusta kansainvälisessä yhteistyössä. Auditointiryhmä suosittelee, että Poliisiammattikorkeakoulu selkiyttäisi rooliaan täydennyskoulutuksen kehittämisessä.

Ennakoiva toimintaympäristön seuranta yhdistää erinomaisella tavalla Poliisiammattikorkeakoulun ja koko poliisihallinnon tilannekuvan

Ennakoiva toimintaympäristön seuranta ja liittyminen poliisin tilannekuva -toimintaan vahvistavat entisestään Poliisiammattikorkeakoulun strategista johtamista. Uusi valtuuskuntatoiminta luo hyvät mahdollisuudet edistää ammattikorkeakoulun yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Poliisiammattikorkeakoulun organisaatiouudistus tarjoaa tilaisuuden vahvistaa koulutuksen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) yhteyttä.

TKI-projektien hallintaan sisältyy runsaasti hyviä esimerkkejä tietoa jakavista ja jalostavista työskentelymalleista, kuten projektitoimijoiden pyöreän pöydän toimintamalli. Ammattikorkeakoulun TKI-työn tulokset eivät kuitenkaan välity riittävästi poliisilaitosten käyttöön. 

"Poliisiammattikorkeakoulun tulee liittää TKI-toiminta vahvemmin poliisitoiminnan kehittämiseen ja varmistaa", että hankkeiden tulokset viedään käytäntöön, toteaa Taatila.

Laatujärjestelmän avulla Poliisiammattikorkeakoulu tunnistaa hyvin kehittämiskohteensa

Poliisiammattikorkeakoulun laatujärjestelmää ja sen tuottamaa tietoa hyödynnetään systemaattisesti strategisessa johtamisessa. Poliisiammattikorkeakoulun Toimintakäsikirja, joka on avoimesti saatavilla ammattikorkeakoulun verkkosivuilla, kuvaa selkeästi yhteiset toimintatavat ja toiminnan kehittämisen.

"Auditointiryhmä vakuuttui siitä, että Poliisiammattikorkeakoululla on vahva kyky laatujärjestelmän avulla tunnistaa omat kehittämistarpeensa ja jatkuvasti parantaa toimintaansa tämän pohjalta. Johtamisen tietojärjestelmiä on kuitenkin tarpeen kehittää entistä sujuvammaksi", korostaa Taatila.

Poliisiammattikorkeakoulun vahvuutena on motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö. Henkilöstön osaamisen kehittämistä tuetaan voimakkaasti. Osaamisen johtamista on mahdollista vahvistaa edelleen. 

Poliisiammattikorkeakoulu läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman auditoinnin hyväksytysti. Ammattikorkeakoululle myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta. Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, että ammattikorkeakoulun toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunvarmistusta koskevat kriteerit. Auditointi kohdistuu korkeakoulun menettelytapoihin, joilla se ylläpitää ja kehittää koulutuksen, TKI-toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laatua. Auditoinnissa käytetyt auditointikriteerit on julkaistu Karvin korkeakoulujen auditointikäsikirjassa

Auditointiraportti on luettavissa Karvin auditointialustalla

Lisätietoja

  • Vesa Taatila, auditointiryhmän puheenjohtaja ja Turun ammattikorkeakoulun rehtori, 050 598 5761, vesa.taatila@turkuamk.fi 
  • Sirpa Moitus, auditoinnin projektipäällikkö ja Karvin arviointineuvos, 029 533 5518, sirpa.moitus@karvi.fi