Julkaistavia koulutuksen arviointituloksia kesä-syyskuussa 2024

Tiedote Ammatillinen koulutus Esi- ja perusopetus Korkeakoulutus Varhaiskasvatus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) julkaisee useita ajankohtaisia arviointituloksia kesä-syyskuussa 2024. Julkaisut koskevat muun muassa vastuuta ja yhteistyötä oppivelvollisten ohjauksessa, kansainvälisyysosaamisen kehittämistä korkeakoulutuksessa sekä eriyttämistä ja joustavia opetusjärjestelyjä perusopetuksessa.

Tämän tiedotteen tavoitteena on tukea arviointitiedon entistä parempaa hyödyntämistä. Seuraava kooste tulevista arviointien julkistamisista julkaistaan syys- tai lokakuussa 2024.

Koulutusrajat ylittävät julkaisut

Opinto-ohjauksen uusia muotoja koskeva arviointi (OHJA) 2022–2024: Vastuut ja yhteistyö oppivelvollisten ohjauksessa, nuorten sijoittuminen toisen asteen koulutuksiin ja koulutusvalintoihin vaikuttavia tekijöitä.

Karvi arvioi vuosina 2022–2024 opinto-ohjauksen uusia ja vahvistettuja muotoja perusopetuksessa, toisella asteella sekä nivelvaihe- ja valmentavissa koulutuksissa oppivelvollisuuden laajentamisen jälkeen. Arvioinnissa tarkastellaan myös kouluun ja opintoihin kiinnittymiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen liittyviä näkökulmia. Arvioinnin laajaksi tavoitteeksi muodostuivat käytäntöjen tunnistaminen, jotka tukevat oppivelvollisuuden suorittamista ja edistävät opiskelijoiden hyvinvointia.

Kyseessä on arvioinnin kolmas ja viimeinen väliraportti, jossa tarkastellaan

  • perusopetuksesta toiselle asteelle tapahtuvaa ensimmäistä nivelvaihesiirtymää, 
  • ohjaus- ja valvontavastuiden sekä ohjausyhteistyön toteuttamista,
  • toisen asteen koulutuspaikkojen riittävyyttä,
  • koulutuksen keskeyttämistä
  • toisen nivelvaiheen siirtymää työelämään tai koulutukseen.

Raportti julkaistaan 12.6.2024 webinaarissa.

Lisätietoja: 

Varhaiskasvatus

Valssin ensimmäinen käyttötilasto julkaistaan kesäkuussa

Valssi on varhaiskasvatukseen laadunarviointijärjestelmä, jonka tarkoituksena on tukea järjestäjiä ja palveluntuottajia heidän laadunhallinnassaan. Jatkossa Karvi julkaisee säännöllisesti ajantasaisia laadunhallinnan ja arvioinnin tunnuslukuja ja Valssin käyttötilastoja.

Valssin ensimmäinen käyttötilasto julkaistaan 14.6. Valssin tahtiin -iltapäivässä. Huhtikuun aikana kerätty käyttäjäpalaute julkaistaan osana käyttötilastoa.

Tilaisuus on suunnattu johdolle ja Valssin pääkäyttäjille. Myös Valssin toteuttajat eli päiväkotien johtajat ja varajohtajat voivat osallistua tilaisuuteen. Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös kaikki toimijat, jotka vasta miettivät Valssin hyödyntämistä osana arviointia.

Lisätietoja:

Karvi toteuttaa vaikuttavuusarvioinnin Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnasta

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) on tilannut Karvilta ulkoisen arvioinnin kansallisesta Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnasta. Liikkuva varhaiskasvatus kuuluu valtioneuvoston politiikkatoimiin, joilla edistetään liikunnallista elämäntapaa. Liikkuvasta varhaiskasvatuksesta ei ole aikaisemmin tehty kattavaa ulkoista arviointia. Karvilta tilattu ulkoinen arviointi kattaa vuodet 2017–2023.

VLN julkistaa arvioinnin tulokset ja arviointiraportin 14.6.2024 omassa julkaisusarjassaan. Ilmoittautuminen Liikkuva varhaiskasvatus -arvioinnin julkistamistilaisuus 7.6. mennessä. Tilaisuuden järjestää Valtion liikuntaneuvosto.

Lisätietoja: 

Perusopetus

Kehittävä arviointi maahanmuuttotaustaisten oppilaiden koulunkäyntivalmiuksia tukevassa toimenpideohjelmassa (KIEPPI 2022–2024) 

Arviointi kohdistuu myöhään maahan tulleisiin, erityisesti vuosiluokkien 7–9 oppilaisiin, jotka ovat käyneet koulua Suomessa enintään neljä vuotta. Arviointi tarkastelee jo olemassa olevia ja hanketoiminnan avulla kehitettäviä käytänteitä, opetusjärjestelyjä ja oppimisen tuen muotoja. Niiden avulla kehitetään maahanmuuttotaustaisten oppilaiden opetuskielen taitoa ja koulunkäyntivalmiuksia.

Raportti julkaistaan syyskuussa 2024.

Lisätietoja:

Eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteuttamisen näkökulmasta

Eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt perusopetuksessa (2022–2024) -arvioinnissa tuotetaan tietoa pedagogisen eriyttämisen ja joustavien opetusjärjestelyiden perusteista, niiden muodoista ja toimivuudesta erityisesti koulutuksellisen tasa-arvon ja koulutusjärjestelmän toimivuuden kannalta.

Tarkastelun keskiössä ovat opetustoimen henkilöstön – ja erityisesti opettajien – kokemukset mahdollisuuksistaan tarjota tukea eriyttämisen ja joustavien opetusjärjestelyjen avulla.

Arvioinnissa tarkastellaan pedagogista eriyttämistä ja joustavien opetusjärjestelyjen toimivuutta oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteuttamisen, koulutuksellisen tasa-arvon ja koulutusjärjestelmän toimivuuden kannalta. 

Arviointiraportti julkaistaan syyskuussa 2024.

Lisätietoja:

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen osaaminen ja pedagoginen toiminta luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa ja luontoalan ammattitutkinnossa

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon ja luontoalan ammattitutkinnon arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten hyvin opiskelijat ovat saavuttaneet tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet ja millaiset valmiudet he saavat työelämään ja jatko-opintoihin. Lisäksi tarkastellaan koulutuksen järjestäjien pedagogisen toiminnan laatua.

Raportti julkaistaan 12.9.2024 pidettävässä webinaarissa.

Lisätietoja:

Korkeakoulutus

Kansainvälisyysosaamisen kehittäminen korkeakoulutuksessa

Vuosien 2024–2027 Koulutuksen arviointisuunnitelman (2024, 16) mukaan Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) tekee synteesejä korkeakoulutukseen seuraavista teemoista: digitaalisuus opetuksessa ja oppimisessa, kansainvälisyysosaamisen kehittäminen sekä opetussuunnitelmat ja niiden kehittäminen. Synteesit pohjautuvat vuosina 2022–2023 Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudistaminen -arvioinnin (Toom ym. 2023) laadullisiin aineistoihin. Alkuperäinen arviointiraportti julkaistiin elokuussa 2023. 

Julkaisussa keskitytään opiskelijoiden, opetushenkilöstön, pedagogisten johtajien ja korkeakoulujen näkökulmiin kansainvälisyydestä ja kansainvälisyysosaamisen kehittymisestä. Julkaisun tavoitteena on kuvailla, millaisia kansainvälisyysmahdollisuuksia suomalaisissa korkeakouluissa opiskelevilla ja opettavilla on.

Synteesi julkaistaan elokuussa 2024.

Lisätietoja:

Biotalousalan arviointi

Biotalousalan arvioinnin tulokset julkaistaan 1.10.2024 webinaarissa. Arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa biotalousalan koulutuksen tilasta Suomessa. Arvioinnin läpileikkaavina teemoina ovat kestävyysosaaminen ja digivihreä siirtymä.

Ammattikorkeakouluissa arviointi koskee luonnonvara-aloja ja siihen sisältyvät seuraavat koulutukset: agrologi, hortonomi, metsätalousinsinööri ja ympäristösuunnittelija. Yliopistoissa koulutusalat ovat maatalous- ja metsätiede sekä elintarviketiede.

Lisätietoja: 

Korkeakoulujen auditoinnit 

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatkuvan kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät, eli koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Auditointiin sisältyy myös vertaisoppimisen menetelmä.

Oulun ammattikorkeakoulun auditointi

Oulun ammattikorkeakoulun valitsema valinnainen arviointialue on korkeakoulukonsernin yhteiset koulutuspalvelut oppijan sujuvan opintopolun tukena.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. Oulun ammattikorkeakoulun vertaisoppimisen kumppani on Hämeen ammattikorkeakoulu ja vertaisoppimisen kohteena jatkuva oppiminen.

Auditointiraportti julkaistaan 14.6.2024.

Lisätietoja:

Taideyliopiston auditointi

Taideyliopisto on valinnut ekologisen kestävyyden yhdeksi arviointialueeksi.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. Taideyliopiston vertaisoppimisen kumppani on Hanken Svenska handelshögskolan ja vertaisoppimisen kohde on työhyvinvointi.

Auditointiraportti julkaistaan 30.8.2024.

Lisätietoja:

LAB-ammattikorkeakoulun auditointi

LAB-ammattikorkeakoulu on valinnut valinnaiseksi arviointialueeksi vaativan innovaatiotoiminnan tuen.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. LAB-ammattikorkeakoulun vertaisoppimisen kumppani on Avans University of Applied Sciences ja vertaisoppimisen kohde on opiskelijahyvinvointi.

Auditointiraportti julkaistaan 4.10.2024.

Lisätietoja: