Julkaistavia koulutuksen arviointituloksia syksyllä 2023

Tiedote

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) julkaisee useita ajankohtaisia arviointituloksia syksyllä 2023. Julkaisut koskevat muun muassa peruskoululaisten oppimistuloksia, oppivelvollisuuden laajentamisen myötä tulleita opinto-ohjauksen uusia muotoja ja ammatillisen koulutuksen tuottamaa osaamista suhteessa ammattikorkeakouluopintojen vaatimuksiin.

Tässä tiedotteessa on ennakkotietoa tulevista julkistamisista ajalla elo-lokakuu 2023. Koosteen tavoitteena on tukea arviointitiedon entistä parempaa hyödyntämistä. Seuraava kooste tulevista arviointien julkistamisista julkaistaan loppuvuodesta 2023.

Koulutusrajat ylittävät julkaisut

Opinto-ohjauksen uusia muotoja koskeva arviointi (OHJA) 2022–2024

Arviointi kohdistuu oppivelvollisuuden laajentamisen mukanaan tuomiin uusiin tai vahvistettuihin opinto-ohjauksen muotoihin. Arviointi kattaa oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvän opinto-ohjauksen jatkumon perusopetuksesta aina toisen asteen tutkinnon suorittamisen jälkeiseen opinto-ohjaukseen. Arvioinnin piirissä ovat perusopetus, aikuisten perusopetus, valmentava koulutus, vapaa sivistystyö, ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus.

Lokakuussa 2023 julkaistaan ensimmäisiä arviointituloksia ja väliraportti, jotka koskevat perus- ja toisen asteen sekä vapaan sivistystyön henkilöstön ja opiskelijaryhmien näkemyksiä opinto-ohjauksen organisoinnista ja toteuttamisesta.

Lisätietoja:

Koulutus- ja kasvatusalan laadunhallinnan keskeiset elementit

Keskeinen keino turvata oppijoiden oppimista, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta on huolehtia siitä, että jokaisella kasvatusta ja koulutusta tarjoavalla taholla on toimivat prosessit ja käytännöt toimintansa kehittämiseen sekä epäkohtien havaitsemiseen ja korjaamiseen. Nämä laadunhallinnan rakenteet ja toimintamallit mahdollistavat myös onnistuneen johtamisen ja koulutusorganisaation tavoitteiden saavuttamisen arvioimisen. Koulutus- ja kasvatusalan laadunhallinnan keskeiset elementit -julkaisu kokoaa ensimmäistä kertaa toimivan laadunhallinnan tunnuspiirteet ja laatutyön kansalliset vastuut yhteen.

Julkaisu on ilmestynyt suomeksi kesällä 2023. Alkusyksystä siitä julkaistaan myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot.

Lisätietoja:

Varhaiskasvatus

Paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa

Arvioinnissa tarkastellaan paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien uudistamisprosessien toteutumista. Arvioinnissa tuotetaan tietoa siitä, miten paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöönotto on toteutunut 1.8.2022 jälkeen ja mitkä tekijät edistävät tai estävät inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteutumista ja lapsen tuen toteuttamista päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.

Arviointiraportti julkaistaan 31.10.2023.

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen johtamisen nykytila, vahvuudet ja kehittämiskohteet

Arvioinnissa tarkastellaan suomalaisen varhaiskasvatuksen johtamista ja johtamisjärjestelmiä. Tarkastelussa on erityisesti varhaiskasvatuksen organisaatiorakenteet ja -kulttuuri päiväkodin johtajan työn mahdollistajina. Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa (julkaistu 2021) havaittiin, että päiväkodin johtajan työ sisältää monia työtehtäviä ja tehtäväkentässä on paljon vaihtelua. Näiden havaintojen pohjalta nyt julkaistavassa raportissa syvennytään tarkemmin niihin tekijöihin, jotka voivat edistää johtamistyötä. Ensimmäisen vaiheen pohjalta huomiota on kiinnitetty erityisesti johtajan mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan työhönsä, johtajan asemaan organisaatiossa sekä varajohtamisjärjestelyihin.

Arviointiraportti julkaistaan 31.10.2023.

Lisätietoja:

Perusopetus

Matematiikan osaamiseen vaikuttavat tekijät 9. luokan päättövaiheessa   

Raportissa tarkastellaan matematiikan osaamiseen vaikuttavia tekijöitä keväällä 2021 tehdyn 9. luokan päättövaiheen arvioinnin perusteella. Aineistosta on jo aiemmin raportoitu keskeiset tasa-arvoon liittyvät tulokset (Metsämuuronen & Nousiainen, 2021), mittaukseen liittyviä teknisiä yksityiskohtia luotettavuustarkasteluineen (Metsämuuronen & Nousiainen, 2023) sekä kansallisen osaamisen muutoksen taustoja (Metsämuuronen & Suomilammi, 2023, s. 127).

Raportissa syvennetään aiempaa tarkastelua osaamista selittävistä tekijöistä sekä erityisen heikosti ja hyvin suoriutuvien oppilaiden aineistoista sekä koulutuskustannusaineistoista. Raportissa myös tarkastellaan pitkäaikaisen muutoksen vaihtelua demografisesti ja kysytään, onko osaamisen muutos ollut erilaista eri kieli-, kunta- ja alueryhmissä ja eri tasoisilla oppilailla.

Raportti julkaistaan loka-marraskuussa 2023.

Lisätietoja:

A-ruotsin oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2022

Oppimistulosarvioinneissa tuotetaan tietoa oppilaiden osaamisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä perusopetuksen päättövaiheessa. A-ruotsin arvioinnin avulla saadaan ajankohtaista kansallista tietoa ruotsin kielen oppimistuloksista, oppilaiden käsityksistä ja ruotsin oppimisesta ja opetuksesta.

Raportti julkaistaan 5.9.2023.

Lisätietoja

Sitouttavan kouluyhteisötyön arviointi

Sitouttavan kouluyhteisötyön tavoitteena on tukea oppilaita ja koulujen henkilökuntaa koulupudokkuuden ehkäisemisessä, koulunkäyntiin sitouttamisessa, poissaolojen vaikutusten korjaamisessa sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin vahvistamisessa.

Karvi julkaisi 8.8. sitouttavan kouluyhteisötyön arvioinnin loppuraportin sekä tiivistelmäjulkaisun oppilaiden kokemuksista kouluun kiinnittymisen tuesta.

Lisätietoja

Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen tuottama osaaminen suhteessa ammattikorkeakouluopintojen vaatimuksiin – ensimmäisiä tuloksia arvioinnista

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 -työssä ja Koulutuspoliittisessa selonteossa on asetettu tavoitteeksi korkeakoulutettujen nuorten aikuisten osuuden nouseminen 50 prosenttiin ikäluokasta. Arvioinnissa tarkastellaan, miten ammatillisen koulutuksen suorittaneiden opiskelijoiden osaaminen vastaa ammattikorkeakouluopintojen vaatimuksia. Arvioinnin taustalla ovat myös muutokset ammattikorkeakoulujen valintamenettelyssä ja ammatillisen tutkintotodistuksen laajempi hyödyntäminen opiskelijavalinnoissa.

Ensimmäisiä tuloksia arvioinnista julkaistaan lokakuussa 2023. Arvioinnin kaikki tulokset julkaistaan tammikuussa 2024.

Lisätietoja:

Korkeakoulutus

Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudistaminen -arviointi

Opetus on opiskelijan henkilökohtaisten ominaisuuksien jälkeen yksi keskeisimmistä opiskelijan oppimiseen, osaamiseen ja asiantuntijuuden kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä. Korkeakoulupedagogiikkaa ja sen tämänhetkistä tilaa suomalaisissa korkeakouluissa on siksi tärkeää arvioida.

Arviointi tuottaa tietoa korkeakoulupedagogiikan nykytilasta, kuten korkeakoulujen pedagogisista linjauksista ja toimintamalleista, digitalisaation roolista opetuksessa ja oppimisessa, korkeakoulujen sisäisistä opetuksen ja koulutuksen kehittämistoiminnoista sekä korkeakoulujen yhteistyöstä pedagogiikan kehittämiseksi. Lisäksi arviointi tuottaa tietoa opettajien pedagogisen osaamisen tukemisesta ja kannusteista. Arviointi tukee korkeakouluja korkeakoulupedagogiikan kehittämistyössä ja uudistamisessa.

Arvioinnin taustalla ovat Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 sekä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat korkeakoulupedagogisen osaamisen kehittämishankkeet.

Lisätietoja:

Korkeakoulutuksen kärkihankkeiden 2017–2022 arviointi

Arvioinnin tarkoituksena on arvioida opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien korkeakoulutuksen kehittämishankkeiden (Kärkihanke 3) ja opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden (Kärkihanke 1) vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa Kärkihankkeiden 1 ja 3 toimeenpanosta, tulosten sekä toimintamallien vaikutuksista ja vaikuttavuudesta. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietoa valitun kehittämismallin toimivuudesta ja kestävyydestä sekä antaa suosituksia korkeakoulutuksen ja opettajankoulutuksen kehittämisen tavaksi tulevaisuudessa.

Lisätietoja:

Korkeakoulujen auditoinnit

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatkuvan kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät, eli koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Auditointiin sisältyy myös vertaisoppimisen menetelmä.

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto on valinnut Opintosuunnitelman ja sen ohjauksen valinnaiseksi arviointialueekseen. Korkeakoulun valitsema vertaisoppimisen kumppani on Dublin City University ja vertaisoppimisen kohde on Digitaalisen oppimisen mahdollisuudet (Digital Learning).

Auditointiraportti julkaistaan 25.8.2023.

Lisätietoja:

Turun yliopisto

Turun yliopiston valitsema valinnainen arviointialue on yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tukipalvelut.  Yliopiston valitsema vertaisoppimisen kumppani on University College Cork – National University of Ireland, Cork, ja vertaisoppimisen kohde on Kestävä kehitys.

Auditointiraportti julkaistaan 25.8.2023.

Lisätietoja:

Accreditation of the Degree Programmes in Electronics and Communication Engineering in the University of Oulu in 2023

Tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditointi on kansainväliseen EUR-ACE-laatuleimaan johtava tutkinto-ohjelmakohtainen arviointi. Akkreditoinnin tavoitteena on tukea laadun kehittämistä tekniikan alan tutkinto-ohjelmissa ja lisätä suomalaisten tekniikan alan tutkintojen kansainvälistä vertailtavuutta ja tunnustamista työelämässä.

Akkreditoinnin tulokset julkaistaan 8.9.2023.

Lisätietoja: