Oikeudellisesti painottuneelle AMK-tutkinnolle on selkeää tarvetta työmarkkinoilla

Blogi Korkeakoulutus

Karvi toteutti oikeustieteellisen alan korkeakoulutuksen arvioinnin vuosina 2020-2021. Arvioinnissa oli mukana kahdeksan ammattikorkeakoulua, joissa oikeudellista koulutusta tarjotaan pääsääntöisesti osana liiketalouden tradenomin tutkintoa.

Arvioinnin perusteella ammattikorkeakouluilla on alalla lukuisia vahvuuksia, kuten oikeusalan osaamistarpeiden tunnistaminen, vahva työelämärelevanssi ja laaja jatkuvan oppimisen tarjonta. Toisaalta ammattikorkeakouluilla on arvioinnin mukaan myös monia kehittämiskohteita, kuten oikeudellisesti painottuneen tradenomitutkinnon uudistaminen, harjoitteluyhteistyön tiivistäminen ja jatkuvan oppimisen resurssoinnin lisääminen. Yhtenä arvioinnin johtopäätöksenä voidaan todeta, että oikeudellisesti painottuneille tradenomeille on jatkuvaa tarvetta työmarkkinoilla.

Koulutuksella pitkä historia

Oikeudellisesti painottuneella tradenomikoulutuksella on pitkä historia. Koulutus käynnistyi vuonna 2004 oikeusministeriön aloitteesta nimellä oikeustradenomikoulutus. Ammattikorkeakoulut noudattivat koulutuksessa pitkään ministeriön kanssa yhteistyössä laadittuja tutkintorakenteita ja osaamistavoitteita. Vähitellen ammattikorkeakoulut kuitenkin ryhtyivät tekemään itsenäisiä ratkaisuja oikeudellisen koulutuksen toteutustavasta, ja myös oikeustradenomin nimityksestä on monissa ammattikorkeakouluissa luovuttu.

Selkeää tarvetta työmarkkinoilla

Ammattikorkeakoulujen oikeudellinen koulutus palvelee laajasti työmarkkinoita niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Valmistuneet opiskelijat työllistyvät esimerkiksi tuomioistuimiin, oikeusaputoimistoihin, vakuutusyhtiöihin ja asianajotoimistoihin.

Opiskelijan työelämävalmiuksia lisäävät monipuoliset teoriaopinnot ja pakollinen harjoittelu. Harjoittelussa opiskelija tutustuu mahdollisiin tuleviin työtehtäviin käytännössä, mikä tukee opiskelijan ammatillista kasvua ja parantaa hänen työllistymismahdollisuuksiaan. Oikeudellisesti painottuneen AMK-tutkinnon suorittaneita arvostetaan työmarkkinoilla, ja joillakin alueilla kysyntä on suurempaa kuin tarjonta. Useissa Karvin arviointiryhmän suorittamissa sidosryhmähaastatteluissa oikeudellisesti painottuneiden tradenomien koulutusmääriä pidettiin liian pieninä. Lisäksi erityisesti ruotsinkielisistä tutkinnon suorittaneista oli suoranaista pulaa.

Koulutuksen uudistaminen ja koordinointi tärkeää

Huolimatta siitä, että työelämä tunnistaa hyvin AMK-tutkinnon ja sen työelämärelevanssin, yliopistot tunnistavat AMK-tutkinnon varsin heikosti. Oikeudelliset AMK- ja YAMK-tutkinnot tulisikin muuttaa omiksi tutkinnoikseen. Tällöin tutkinnot erottuisivat selkeästi tradenomin tutkinnosta, ja niissä voitaisiin nykyistä enemmän painottaa oikeudellisia sisältöjä. Ammattikorkeakoulujen tulisi myös luoda oikeusalan koulutukselle visio ja strategia, joita toteuttamalla ammattikorkeakoulujen oikeudellisesta koulutuksesta voitaisiin luoda selkeä ja tunnettu brändi.

Laadukas oikeudellinen koulutus ammattikorkeakouluissa onnistuu paremmin yhteistyössä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Ammattikorkeakoulujen olisikin syytä perustaa yhteistyöelin, jonka tehtävänä voisi olla tutkintorakenteen, sidosryhmätyön, harjoittelun ja jatkuvan oppimisen tarjonnan kehittäminen. Lisäksi ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen olisi hyvä lisätä yhteistyötä ammattikorkeakoulusta valmistuneiden opiskelijoiden jatko-opintomahdollisuuksien parantamiseksi.

Oikeustieteellisen alan korkeakoulutuksen arviointiraportti julkaistiin marraskuussa 2021.

Lue lisää arvioinnista.

Keskustele kirjoituksesta Karvin Facebook-sivulla

Teksti:

Valokuva Atte Kortteesta.

Atte Korte

Atte Korte toimii Karelia-ammattikorkeakoulussa juridiikan lehtorina ja hän oli Karvin oikeustieteellisen alan korkeakoulutuksen arviointiryhmän jäsen vuosina 2020–2021.