Opiskelijoiden osaamisperusteiset opintopolut arviointien tulosten valossa -kuva tekstimuotoisena

Ammatillinen koulutus

Siirtymät perusopetuksesta

Vahvuudet

Osalle aloista hakeutuu erityisen motivoituneita opiskelijoita.

Kehittämiskohteet

Ammatillista koulutusta koskevan tiedon saatavuus ja ohjautuminen oikeaan tutkintoon.

Henkilökohtaistaminen

Vahvuudet

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.

Yksilölliset opintopolut.

Kehittämiskohteet

Valinnaisuuden mahdollistaminen.

Opiskelijoiden tarvitseman tuen turvaaminen.

Työelämälähtöisyys ja -läheisyys

Vahvuudet

Näyttöjen integrointi työpaikalla järjestettävään koulutukseen.

Opiskelijan saama tuki työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa.

Kehittämiskohteet

Työelämäyhteistyön selkeämpi johtaminen.

Työelämän ja oppilaitosten välisen yhteistyön tiivistäminen erityisesti suunnitelussa.

Työpaikkojen ja työpaikkaohjaajien saatavuus.

Näytöt ja arviointi

Vahvuudet

Osaamisen arviointi.

Opiskelijoiden ohjaus ja tuki näytöissä.

Osassa tutkinnoista enemmistö näytöistä työelämässä.

Kehittämiskohteet

Näyttöjen vastaavuus tutkinnon perusteisiin.

Työpaikkaohjaajien ja opettajien ohjaus- ja arviointiosaamisen varmistaminen.

Yhteisten tutkinnon osien integrointi näyttöihin.

Näyttötoiminnan seuranta, arviointi ja kehittäminen eri osapuolilta kootun palautetiedon pohjalta.

Työelämän osallistaminen tutkinnon perusteiden ja niihin liittyvien arviointikriteerien määrittelyyn.

Yhteisöllisyys

Vahvuudet

OPpetushenkilöstön välisen yhteistyön tiivistyminen opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Henkilökunnan osallistuminen ohjaukseen ja huolenpitoon.

Yhteisöllisen opiskeluhuollon periaatteiden toteutuminen.

Välittävä ilmapiiri.

Kehittämiskohteet

Yhteisöllisen opiskeluhuollon koordinoinnin ja toteuttamisen vaihtelu koulutuksen järjestäjän toimipaikoissa.

Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuus.

Yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön vahvistaminen ja tavoitteiden tarkentaminen.

Opiskeluhenkilöstön roolien selkeyttäminen.

Opiskelijoiden varhaisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tarpeeseen vastaaminen.

Opiskelijoiden osaaminen

Vahvuudet

Näyttöjen valosa ammatillinen osaaminen erittäin hyvää.

Useissa tutkinnoissa yleisin arvosana kiitettävä ja tyydyttävien arvosanojen osuus alle 10 %.

Parhaimmat arvosanat elinikäiset oppimisen avaintaidoista.

Kehittämiskohteet

Työn perustana olevan tiedon hallinta.

Näyttöjen ja arvioinnin yhteismitallisuuden varmistaminen.

Opiskelijoiden osaamisen varmistaminen suhteessa tutkinnon perusteisiin.

Siirtymät jatko-opintoihin

Vahvuudet

Opiskelijoilla mahdollisuus henkilökohtaiseen ja ryhmämuotoiseen ohjaukseen.

Ammallinen osaaminen vahvuus jatko-opintoihin siirtyessä.

Kehittämiskohteet

Ohjauksen saatavuuden varmistaminen.

Ohjauksen suunnitelmallisuuden ja toimintamallien kehittäminen.

Nivelvaiheyhteistyön kehittäminen.