Työelämä saatava vahvemmin mukaan koulutuksen toteuttamiseen puuteollisuusalalla

Tiedote Ammatillinen koulutus

Suurin osa puuteollisuusalan opiskelijoista on aikuisia ja vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneita. Haasteena on alan heikko vetovoima etenkin nuorten ja perusopetuksen päättävien keskuudessa. Osaamisen vahvuutena puuteollisuuden perustutkinnosta valmistuvilla on alan keskeisten koneiden ja laitteiden käyttö. Ammattitutkinnosta valmistuvilla vahvuutena ovat puolestaan vahva ammattitaito ja osaaminen. Tällä hetkellä työelämän ja oppilaitosten välisessä yhteistyössä on kuitenkin kehitettävää.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut puuteollisuuden perus- ja ammattitutkinnon tuottamaa osaamista ja pedagogista toimintaa. Arvioinnissa olivat mukana kaikki kyseisiä tutkintoja tarjoavat ammatillisen koulutuksen järjestäjät. Arvioinnissa tarkasteltiin noin 1 700 opiskelijan suorituksia ja osaamista.

Koulutuksen järjestäjien ja työelämän välistä yhteistyötä on kehitettävä

Molemmissa tutkinnoissa koulutuksen järjestäjien ja työelämän välisessä yhteistyössä on kehitettävää työelämässä oppimisen ja perustutkinnossa myös näyttöjen osalta. 

– Työelämän edustajat tulee saada vahvemmin mukaan opiskelijoiden työelämässä oppimisen ja näyttöjen suunnitteluun yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa. Perustutkinnossa myös työpaikalla toteutettujen näyttöjen osuutta ja työelämän edustajan osallistumista näyttöjen arviointiin tulee lisätä, toteaa arviointiasiantuntija Veera Hakamäki-Stylman.

Ensisijaisesti näytöt tulisi toteuttaa työpaikoilla ja työelämän edustajan osallistua arviointiin. Perustutkinnossa lähes puolet kaikista näytöistä toteutettiin oppilaitoksissa. Reilu kolmasosa näytöistä arvioitiin ilman työelämän edustajaa. Sen sijaan puuteollisuuden ammattitutkinnon näyttöjen arvioinnissa on lähes aina mukana opettaja ja työelämän edustaja ja lähes kaikki näytöt järjestetään työpaikoilla.

 

Kestävään kehitykseen ja digitaitoihin tulee panostaa enemmän koulutuksessa

Puuteollisuuden perustutkinto-opiskelijoiden ammatillinen osaaminen on näyttöjen arvosanojen perusteella keskimäärin hyvää. Valmistuneiden osaamisen vahvuuksia ovat alan keskeisten koneiden ja laitteiden, kuten CAD-, CAM- ja CNC-osaaminen, mutta osalla opiskelijoista näissä on myös puutteita. Ammattitutkinnosta valmistuvien osaamisen vahvuutena ovat puolestaan alan ammattitaito ja osaaminen, mikä näkyy muun muassa tehokkaana työskentelynä sekä kohdennettuna osaamisena yrityksen tarpeisiin. 

– Opiskelijoilta kuitenkin kaivataan entistä vahvempaa kestävän kehityksen osaamista ja digitaitoja, sillä näiden merkitys osana ammattitaitoa tulee korostumaan jatkossa myös puuteollisuuden alalla, huomauttaa johtava arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen.

 

Opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamisessa kehitettävää

Etenkin opettajien ammattialakohtaisessa osaamisessa ja työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamisessa on kehitettävää molemmissa tutkinnossa. Opettajien osaamisen ajantasaisuus ja työpaikkaohjaajien ohjaus ja arviointisosaaminen ovat erittäin tärkeitä laadukkaan ja työelämän tarpeita vastaavan koulutuksen takaamiseksi. 

– Alan muuttuneet tarpeet, kuten CAD-osaaminen, digitaidot, uudet teknologiat ja kestävä kehitys edellyttävät opettajilta osaamisen jatkuvaa päivittämistä. Opettajien aktiivinen yhteistyö työelämän kanssa ja säännölliset työelämäjaksot ovat hyviksi koettuja tapoja ylläpitää ja kehittää molempien osapuolten osaamista, toteaa johtava arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen.   

Vuonna 2023 puuteollisuuden perustutkinnon suoritti 174 ja ammattitutkinnon 120 henkeä.  Tutkinnoista valmistuu muun muassa puuseppiä ja sahaprosessinhoitajia. Tilastopalvelu Vipusen mukaan vuonna 2020 puuteollisuuden perustutkinnon suorittaneista 22 prosenttia oli työttömiä ja 65 prosenttia työllisiä vuosi valmistumisen jälkeen. Puuteollisuuden ammattitutkinnon suorittaneista valtaosa (96 %) oli päätoimisia työllisiä tai työllisiä opiskelijoita vuosi valmistumisen jälkeen.

Karvi julkaisee arvioinnin tulokset 4.6.2024. Julkaisuwebinaarissa koulutuksen järjestäjillä, opettajilla ja työelämän edustajilla on mahdollisuus vertaisoppimiseen ja hyvien käytänteiden jakamiseen.

 

Raportti:

Hakamäki-Stylman, V., Kilpeläinen, P. & Hievanen, R. Ammatillinen osaaminen ja pedagoginen toiminta puuteollisuuden perus- ja ammattitutkinnossa. Julkaisut 14:2024. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. www.karvi.fi 

Lisätietoa

Veera Hakamäki-Stylman

Veera Hakamäki-Stylman

Arviointiasiantuntija
Ammatillinen koulutus
+358 29 533 5555 Helsinki
Paula Kilpeläinen

Paula Kilpeläinen

Johtava arviointiasiantuntija
Ammatillinen koulutus
+358 29 533 5557 Helsinki