Metropolia Ammattikorkeakoulu läpäisi auditoinnin – ammattikorkeakoulun vahvuutena osallistava toimintakulttuuri ja monipuoliset oppimisympäristöt

Release Korkeakoulutus

Metropolia Ammattikorkeakoulu on läpäissyt Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditoinnin. Metropolia sai auditointiryhmältä erityistä kiitosta selkeästä strategiasta, jonka työntekijät tuntevat hyvin. Metropolian laatutyön perusta on jatkuvaan kehittämiseen perustuva PDCA-sykli. Innovaatiokeskittymät toimivat poikkeuksellisen hyvinä innovaatioihin ja ekosysteemiajatteluun perustuvina kehitysalustoina.

Koulutus tukee tavoitteellista oppimista

Metropolia Ammattikorkeakoulu painottaa opiskelijakeskeistä opetusta, henkilökohtaisia oppimisprosesseja ja tarpeita sekä opiskelijoiden diversiteettiä.  Korkeakoulu tarjoaa opiskelijoille hyvän alakohtaisen osaamisperustan, mikä mahdollistaa osaamistavoitteiden saavuttamisen. Opiskelijat integroituvat opintojensa aikana hyvin työelämään ja saavat mahdollisuuden oppimiseen aidoissa oppimisympäristöissä.

Metropolia seuraa systemaattisesti opiskelijoiden oppimisprosesseja ja käsittelee mahdolliset ongelmat yhteistyössä opiskelijoiden, opiskelijapalveluiden ja opetushenkilöstön kanssa. Opiskelijat ja ulkopuoliset sidosryhmät osallistuvat koulutuksen suunnitteluun pääasiassa koulutusalakohtaisten neuvottelukuntien kautta. Ulkopuoliset sidosryhmät ja opiskelijat tulisi kuitenkin ottaa nykyistä enemmän mukaan koulutuksen arviointiin ja kehittämiseen.

”Metropolian henki” kannustaa luovaan ilmapiiriin

Metropolia Ammattikorkeakoulun tavoite asettaa ihmiset etusijalle näkyi hyvin korkeakoulun toiminnassa. Auditointivierailulla havaittiin, miten ilmiölähtöisyys, erinomaiset oppimisympäristöt ja ”Metropolian henki” kannustavat ja mahdollistavat luovuutta. Pyrkimys kerätä kehittämisehdotuksia matalalla kynnyksellä ja dialogisesti näkyi selkeästi korkeakoulun toimintatapana.

– ”Metropolian henki” nousi vahvasti esiin henkilöstön haastatteluissa. Jatkuvan kehittämisen PDCA-periaate on selvästi osa jokaisen työntekijän ajattelutapaa. Toisaalta kävi ilmi, että korkeakoulun laatujärjestelmään liittyvät vastuut kaipaavat vielä selvennystä. Auditointiryhmä suositteleekin entistä tiiviimpää viestintää laatujärjestelmän tavoitteista, välineistä ja roolijaosta operatiivisella tasolla, toteaa Andreas Breinbauer, auditointiryhmän puheenjohtaja ja Itävallassa sijaitsevan Fachhochschule des BFI Wienin rehtori.

Innovaatiokeskittymät toimivat vahvana kehitysalustana innovaatioille ja ekosysteemiajattelulle

Metropolia Ammattikorkeakoulu on monialainen yhteisö, joka tarjoaa ensiluokkaisen mahdollisuuden ajatustenvaihtoon yli tieteenalojen ja taiteellisen toiminnan rajojen. Innovaatiokeskittymät ovat oivallisia innovaatio- ja ekosysteemiajatteluun perustuvia kehittämisalustoja ja ne toimivat erinomaisena yhdyssiteenä TKI-toiminnan ja koulutuksen välillä. Tämä hyödyttää sekä opiskelijoita että työelämäkumppaneita.

Metropolia Ammattikorkeakoulu läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman auditoinnin hyväksytysti. Metropolia Ammattikorkeakoululle myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta. Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, että ammattikorkeakoulun toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunvarmistusta koskevat kriteerit. Auditointi kohdistuu korkeakoulujen menettelytapoihin, joilla se ylläpitää ja kehittää koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laatua. Auditoinnissa käytetyt auditointikriteerit on julkaistu Karvin korkeakoulujen auditointikäsikirjassa. Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005.

Auditointiraportti on luettavissa Karvin auditointialustalla.

Lisätietoja
Andreas Breinbauer, professori, auditointiryhmän puheenjohtaja, andreas.breinbauer(at)fh-vie.ac.at
Marja-Liisa Saarilammi, projektipäällikkö, 029 533 5528, marja-liisa.saarilammi(at)karvi.fi