Vertaisoppiminen on mahdollisuus jakaa osaamista ja oppia

Blogi Korkeakoulutus

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) ovat tehneet keväällä 2022 yhdessä vertaisoppimista. Kevään aikana on rakennettu uusia yhteyksiä ihmisten välille ja saatu tuoreita näkemyksiä kehittämistyöhön.

Karvin ulkoiseen auditointiin kuuluu yhtenä osa-alueena vertaisoppiminen. Miltä vertaisoppiminen on tuntunut ja mitä hyötyä siitä on ollut? Pysähdyimme tämän asian äärellä, ja totesimme vertaisoppimisen toimineen mainiona kirittäjänä kehittämistyössä, minkä lisäksi se on lisännyt yhteistyötä.

Vertaisoppimista voidaan tehdä monella tasolla

Oamkissa on tehty useamman vuoden ajan vertaisoppimista tutkinto-ohjelmien kesken. Kokemukset vertaisoppimisesta ovat positiivisia: tutkinto-ohjelmat ovat saaneet toisiltaan uusia näkökulmia ja tehneet niiden pohjalta kehittämistoimia.

Keväällä 2022 olemme tehneet vertaisoppimista jatkuvan oppimisen teemasta kahdella eri tapaa. Olemme käyneet keskustelua HAMKin kanssa ja työskennelleet samaan aikaan muutamien keskeisten sidosryhmiemme kanssa Sitran Tulevaisuustaajuus-mallia soveltaen. Olemme jakaneet omia näkökulmiamme ja saaneet tietoa siitä, miten toisessa ammattikorkeakoulussa on hahmotettu asioita. Sidosryhmiltämme olemme puolestaan saaneet tietoa esimerkiksi heidän tarpeistaan ja huomioistaan jatkuvan oppimisen kehittämiseksi.

Olemme yhtäaikaisesti tapahtuvalla prosessilla myös osallistaneet henkilöstöä laajasti mukaan. Vertaisoppiminen voidaan nähdä prosessina, joka jatkuu kehittämistoimenpiteillä ja keskusteluna ainakin oman korkeakoulun sisällä, mutta hyvässä tapauksessa myös muiden siihen osallistuneiden kesken.

Vertaisoppimisen mallin vaiheissa korostuu keskustelu.

Kuva: Olemme havainnollistaneet tiiviisti vertaisoppimisen etenemisen toisen korkeakoulun kanssa.

Vertaisoppiminen on mielestämme mainio tapa kehittää korkeakoulua. Yhteinen keskustelu tuottaa uusia ideoita, luo yhteistä näkökulmaa, syventää ja laajentaa ajatuksia sekä sitouttaa toimintaan, kun prosessi on suunniteltu huolellisesti.

Ei kilpaillen vaan yhdessä kehittäen

Vertaisoppimista emme näe kilpailutilanteena. Ohjattu keskustelu on kirkastanut omia ajatuksia ja tarkentanut yhteisiä kehityskohteita.

– Kyseessä on yhteinen aihe, yhteinen pohdinta, yhteinen oppiminen ja yhteinen hyvä, painottaa Oamkin vararehtori Jyrki Laitinen. – Ei vertaisoppimisessa tarjoilla valmiita ratkaisuja, vaan kerrotaan käytännön kokemuksia puolin ja toisin ja päästään näin näkemään uusia mahdollisuuksia.

HAMKin jatkuvan oppimisen johtaja Juha-Pekka Liljander jatkaa:

– Meillä on yhteisiä haasteita esimerkiksi Digivisioon liittyen, mutta kyllä kummallakin korkeakoululla on oma organisoituminen ja omat prosessit ja siten myös omat tulevaisuuden ratkaisut. Vertaisoppimisessa saamme syötteitä omaan kehittämiseen, ja vertaispalautteen avulla pääsemme näkemään ja muistamaan myös oman edistymisemme.

– Ja kyllähän sellainenkin tilanne tulee eteen, että uusi ratkaisu onkin vanha ratkaisu! nauravat konkarit yhteen ääneen.

Kuvassa tietotuotantopäällikkö Juha-Pekka Pihlajakoski ja viestintä- ja markkinointipäällikkö Anu Skog Oamkista.


Tietotuotantopäällikkö Juha-Pekka Pihlajakoski ja viestintä- ja markkinointipäällikkö Anu Skog Oamkista olivat keväällä molemmat mukana vertaisoppimisessa HAMKin kanssa. Yhteisen keskustelun he kokevat tärkeäksi.

HAMK osallisena kolmessa vertaisoppimisen prosessissa

Yhteinen oppiminen on korkeakoulun toiminnan ytimessä, ja vertaisoppimista tapahtuu jatkuvasti eri tasoilla ja eri tavoilla. HAMKin laatupäällikkö Lotta Linko kertoo, että vertaisoppiminen on HAMKissa ajankohtaista, parhaillaan on menossa kolme projektia:

– Omaan auditointiimme liittyvä benchlearning-prosessi saksalaisen Design Factory -kumppanin kanssa toteutettiin syksyllä 2021, ja yhteistyö jatkuu yhteisten koulutusprojektien kanssa. Parhaillaan käynnissä on jatkuvan oppimisen vertaisoppiminen Oamkin kanssa, ja suunnittelupöydällä odottaa vielä syksyllä 2022 tehtävä Polamk-yhteistyö, jonka teemana on tiimiopettajuus.

Karvin auditointi ja sen kehittävä ote on toimiva rakenne, jonka avulla korkeakoulu voi tunnistaa oman toimintansa kehityskohteita ja ennen kaikkea hyviä käytänteitä. Vertaisoppimisen prosessissa ollaan hyvinkin operatiivisella tasolla ja käytännön tekemisen äärellä.

– Vertaisoppimisella näkee mahdollisia toimintatapoja, mikä voi auttaa hahmottamaan tavoitetiloja uudella tavalla, toteaa HAMK Upin jatkuvan oppimisen päällikkö Esa Inget.

Myös asiakkuuspäällikkö Siri Pekuri poimii konkreettisen hyödyn kevään työskentelystä Oamkin kanssa:

– Järjestelmävalinnat ja integrointiratkaisut ovat käytännön hyödyllistä tietoa, josta on suoraan apua omassa työssäni!

Keskustelut jatkuvat tulevaisuudessa

Vertaisoppimisen osallistujat toteavat tyytyväisinä, että uusi yhteys on nyt avattu. Molemmin puolin on sovittu, että akuutteja kysymyksiä voidaan käsitellä matalalla kynnyksellä ja ilman virallisia prosesseja. Kummassakin korkeakoulussa on tunnistettu molempia kiinnostavia osa-alueita. Syksyksi on myös sovittu uusi tapaaminen, jossa katsotaan, mitä kehittämistä yhteinen vertaisoppiminen on tuottanut ja jatketaan keskustelua ehkä jo uudella tasolla.

Oamkin laatupäällikkö Sari Ahvenlampi on iloinen siitä, että keväällä aloitettu työ jatkuu tulevaisuudessa.

– Minusta on hienoa, että vaikka varsinainen vertaisoppimisen prosessi on viety läpi, niin yhteistyö jatkuu vapaamuotoisesti. Näen erityisen hyvänä asiana verkostoitumisen. Olemme kuitenkin molemmissa korkeakouluissa samojen asioiden äärellä.

– Vertaisoppimisesta saa mielestäni tukea omaan työhön. Tulee tietoa siitä, mitä muualla tehdään ja miten. Asioihin tulee tuoreita näkökulmia, ja samalla vahvistuu oma näkemys siitä, olemmeko menossa oikeaan suuntaan, jatkaa tietotuotantopäällikkö Juha-Pekka Pihlajakoski Oamkista. – Tämänkin vuoksi on mielenkiintoista, että voimme myöhemmin palata yhteisesti asioiden äärelle.

Vertaisoppiminen sitouttaa yhteiseen kehittämiseen

Vertaisoppiminen on yhteisöllinen työtapa, jossa opitaan toiselta yhteisöltä ja sitoudutaan yhteiseen kehittämiseen. Vertaisoppiminen on vähintäänkin aktiivista vuorovaikutusta, ja parhaimmillaan pitkäkestoista kehittämiskumppanuutta. Vertaisoppimisen prosessissa rakennetaan sosiaalisia verkostoja, saadaan vertaispalautetta oman organisaation nykytilasta ja rakennetaan yhdessä uusia oivalluksia.


 

Keskustele kirjoituksesta Karvin Facebook-sivulla

Teksti:

Sari Ahvenlampi ja Lotta Linko

Sari Ahvenlampi toimii laatupäällikkönä Oulun ammattikorkeakoulussa ja Lotta Linko toimii laatupäällikkönä Hämeen ammattikorkeakoulussa.