Osaaminen näkyviin Karvin sisäisellä osaamisen kehittämisellä

Blogi osaamisen kehittäminen jatkuva oppiminen

Karvi julkaisee tämän blogikirjoituksen osana Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen järjestämää Osaaminen näkyviin -teemaviikkoa.

Miksi osaamisen huomaaminen ja näkyväksi tekeminen on tärkeää?

Jokaisella meillä on todennäköisesti kokemuksia siitä, miltä tuntuu, kun koemme osaavamme työtehtävämme hyvin: Työ ei aiheuta liikaa stressiä, saamme työstämme onnistumisen kokemuksia ja motivaatiomme työtä kohtaan säilyy hyvänä tai jopa kasvaa. Hymyilyttää, ja työ sujuu kuin itsestään. 
Jotta tällaiseen tilanteeseen päästään, työtehtäviemme kannattaisi olla sopusoinnussa osaamisemme kanssa. (Tervo 2021, 19–20). Jotta voimme hakeutua tehtäviin, joissa vaatimukset kohtaavat osaamistasomme, tulee meillä olla hyvä käsitys osaamisestamme. Siksi tarvitsemme osaamisen huomaamista sekä sen näkyväksi tekemistä. 

Karvin organisaation näkökulmasta henkilöstön osaamisen huomaaminen sekä näkyväksi tekeminen on tärkeää, jotta osaamisen kehittymistä voidaan tukea niillä osa-alueilla, joilla kehittämistä ja tukea tarvitaan. Lisäksi osaamisen huomaamista ja näkyväksi tekemistä tarvitaan, jotta työtehtäviä voidaan organisoida henkilöstön osaamisen ja vahvuuksien perusteella. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on laadukkaan ja vaikuttavan arviointitoiminnan ytimessä. 
 

Miten Karvi tukee asiantuntijoidensa osaamisen näkyväksi tekemistä sekä osaamisen kehittämistä?

Osaamisen kehittämistoimintaa ohjaava arviointiosaamisen ohjelma

Karvin henkilöstön osaamisen kehittämistoimintaa ohjaa arviointiosaamisen ohjelma, johon on kirjattu arviointitoiminnan kannalta strategisesti tärkeät osaamisalueet. Arviointiosaamisen ohjelman tavoitteena on vahvistaa karvilaisten arviointiosaamista sekä Karvin toimintaa oppivana organisaationa, mahdollistaa arviointiosaamisen yhteisöllistä kehittämistä sekä tukea osaamisen johtamista Karvissa. 

Arviointiosaamisen kehittämisen lähtökohtana on ensisijaisesti työssä oppiminen ja yhteisöllinen oppiminen sekä niiden tukena koulutukset, valmennukset ja työpajat. Karvin osaamisen kehittämisen ryhmä suunnittelee ja toteuttaa arviointiohjelman mukaista osaamisen kehittämistä yhdessä Karvin asiantuntijoiden kanssa. 
 

Osaaminen näkyviin sisäisten koulutus- ja keskustelutilaisuuksien avulla

Arviointiosaamisen ohjelman sekä muissa yhteyksissä esille nousseiden koulutustarpeiden perusteella toteutetaan erilaisia koulutustilaisuuksia sekä koulutusmateriaaleja. Koulutusten toteuttamisessa hyödynnetään pääsääntöisesti Karvin omien asiantuntijoiden osaamista. Näin toimimalla pyrimme siirtämään ja jakamaan asiantuntijoilla olevaa hiljaista tietoa Karvin sisäisesti sekä tuomaan näkyville asiantuntijoilta löytyvää osaamista. Myös ulkoisia kouluttajia hyödynnetään tarpeen mukaan.

Karvissa järjestetään kuukausittain kaksi eri keskustelutilaisuutta, joissa Karvin asiantuntijat pääsevät oppimaan toisiltaan sekä jakamaan toisilleen osaamistaan eri aiheista. Toinen tilaisuuksista on nimeltään arviointiporinat. Arviointiporinat ovat asiantuntijoiden kohtaamispaikka, jossa he voivat jakaa ja kehittää arviointiosaamista. Asiantuntijat voivat tulla arviointiporinoille sparrattavaksi ja tuoda ”porisemaan” asioita, joihin he kaipaavat muiden asiantuntijoiden näkemyksiä. Osaamisen kehittämisen ryhmä pyytää Karvin asiantuntijoita valmistelemaan arviointiporinoille esityksiä aiheista, joista heillä on sellaista osaamista, jonka jakamisesta muutkin asiantuntijat voivat hyötyä. 

Toinen kuukausittain toistuva koulutustilaisuus on nimeltään metodiklinikka. Metodiklinikalla metodologian asiantuntijat auttavat muita Karvin asiantuntijoita metodologiaan liittyvissä kysymyksissä sekä luennoivat erinäisistä aiheista, joista Karvin asiantuntijat haluavat oppia lisää. 

Sekä Karvin sisäiset että ulkoiset koulutustilaisuudet kootaan karvilaisille viikoittain lähetettävään Kehitä osaamista -sähköpostiviestiin. Koulutustilaisuuksien lisäksi viesti sisältää hyödyllisiä luku- ja kuunteluvinkkejä. 
 

Työkalu osaamisen näkyväksi tekemiseen

Osana vuoden 2022 Osaaminen näkyviin -viikkoa Karvissa otettiin käyttöön Osaamisen kehutaulu -työkalu. Osaamisen kehutaulu on alusta sekä oman että kollegoiden osaamisen huomaamiseen ja sanoittamiseen. Kehutaulu on digitaalinen ilmoitustaulu, jolta löytyy jokaisen Karvin asiantuntijan nimellä varustettu kehulappu. Kehulapuille voidaan kirjata kehuja sekä kollegalle että itselle. Kehut voivat koskea esimerkiksi hyvin mennyttä työtehtävää tai jotakin kollegan vahvuutta. Taululle voi kirjata huomioita Karvi-työn ulkopuolellakin kertyneestä osaamisesta tai vahvuuksista. Taulu on tallennettuna Karvin intran etusivulle, jotta sen käyttö olisi mahdollisimman helppoa ja jotta kehut ovat jatkuvasti kaikkien karvilaisten nähtävillä.

Kehitys- ja tavoitekeskustelut osaamisen huomaamisen ja kehittämisen tukena

Karvilaisten osaamista ja oppimistarpeita tehdään näkyväksi myös tavoite- ja kehityskeskustelujen kautta. Tavoite- ja kehityskeskusteluja järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Keskusteluissa tarkoituksena on tarkastella töiden organisointiin, kuormittavuuteen ja työhyvinvointiin liittyviä teemoja sekä henkilöstön osaamistasoa ja työlle asetettavia tavoitteita. Tarkastelun pohjalta asiantuntijoille asetetaan henkilökohtaisia osaamisen kehittämistarpeita. Karvin johto välittää tavoite- ja kehityskeskusteluissa esille nousseet osaamisen kehittämistarpeet Karvin osaamisen kehittämisen ryhmälle, joka järjestää kehittämistarpeiden pohjalta koulutuksia ja muita osaamisen kehittämisen menetelmiä. 

Voit halutessasi kysyä lisätietoja Karvin osaamisen kehittämistoiminnasta osaamisen kehittämisen ryhmän koordinaattori Violetta Ylikarjulalta (violetta.ylikarjula@karvi.fi).  

Osaamisen ja oppimisen iloa työhösi!

#OsaaminenNäkyviin #OsaamisenKehittäminen

Lähteet: 

Tervo, Violetta 2021. Työn merkityksellisyyden lähteet Ammattikorkeakoulu Metropolian monimuotototeutuksen liiketalousopiskelijat. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021052110151

Keskustele kirjoituksesta Karvin Facebook-sivulla

Teksti:

Violetta Ylikarjula

Hallintoasiantuntija, Karvi