Tietosuoja korkeakoulujen auditoinneissa

Tiedoksi henkilöille, joiden tietoja käsitellään korkeakoulujen auditoinneissa.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
PB 380 (Hakaniemenranta 6)
00531 HELSINKI

kirjaamo@karvi.fi

+358 29 533 5500

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava Jyrki Tuohela
tietosuoja@oph.fi

Miksi henkilötietojasi käsitellään teema-arvioinneissa?

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) tekee korkeakoulujen auditointeja osana lakisääteisiä tehtäviään. Auditoinnit pohjautuvat korkeakoulun itsearviointiin, korkeakoulun toimittamaan muuhun aineistoon ja auditointiryhmän vierailuun korkeakoulussa. Vierailun aikana haastatellaan korkeakoulun henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien edustajia. Jotta haastatteluista voidaan tehdä luotettavia
johtopäätöksiä, tarvitaan osallistujista riittävät taustatiedot. Korkeakoulu voi myös nähdä tarpeelliseksi sisällyttää henkilötietoja itsearviointi- ja muuhun aineistoon.

Näin ollen:
– henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa luotettava auditoinnin toteuttaminen
– henkilötietojen käsittely on tarpeen Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi

Mistä saamme henkilötietosi ja mistä tiedoista on kyse?

Karvi saa auditointia varten tarvitsemansa henkilötiedot auditoitavan korkeakoulun yhteyshenkilöltä. Yhteyshenkilön tulee kertoa sinulle, mitkä tiedot hän Karville toimittaa. Tyypillisesti henkilöstöä ja korkeakoulun sidosryhmiä koskeviin tietoihin sisältyvät nimi, työtehtävä ja taustaorganisaatio ja opiskelijoiden osalta nimi, koulutusohjelma ja vuosikurssi.

Ketkä vastaanottavat henkilötietojasi?

Auditoinnin toteuttavat Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen nimittämä, Karvin ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä ja Karvin henkilöstöön kuuluvat projektipäälliköt. Jos korkeakoulu valittaa auditoinnin lopputuloksesta, tulee auditoinnin aineisto henkilötietoineen myös Karvin
valitusmenettelyn asiantuntijaryhmän käyttöön.

Kauanko henkilötietojasi säilytetään?

Henkilötiedot ovat auditointiryhmän ja auditoinnin projektipäällikköjen käytettävissä siihen asti, kunnes auditointi on päättynyt. Vastaavasti, jos korkeakoulu valittaa auditoinnin lopputuloksesta, säilytetään tiedot valitusmenettelyn asiantuntijaryhmän saatavilla siihen asti, kunnes se on antanut lausuntonsa.
Auditoinnin ja mahdollisen valitusmenettelyn päätyttyä auditoinnin aineisto arkistoidaan pysyvästi.

Auditointiaineistojen käyttö Karvin muussa arviointitoiminnassa

Karvi voi hyödyntää auditoinnin aineistoja myös muussa arviointitoiminnassaan, kuten esimerkiksi koko korkeakoulusektorin kattavissa yhteenvetoarvioinneissa, aineistojen luottamuksellisuus säilyttäen. Yhteenvetoarviointien tulokset julkaistaan yleisellä tasolla, ja tuloksia ei ole mahdollista liittää yksittäisiin korkeakouluihin tai yksilöihin.

Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi suhteen?

Sinulla on oikeus pyytää Karvilta pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista, jos niissä on virhe. Sinulla on myös oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuojaasetusta.