Tietosuoja Karvin korkeakoulutuksen ja vapaan sivistystyön teema-arvioinneissa

Tiedoksi henkilöille, joiden tietoja käsitellään korkeakoulutuksen ja vapaan sivistystyön teema-arvioinneissa.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

PL 380 (Hakaniemenranta 6)
00531 HELSINKI

kirjaamo@karvi.fi

+358 29 533 5500

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava Jyrki Tuohela
tietosuoja@oph.fi

Miksi henkilötietojasi käsitellään teema-arvioinneissa?

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) tekee korkeakoulutuksen ja vapaan sivistystyön teema-arviointeja osana lakisääteisiä tehtäviään. Teema-arvioinnit pohjautuvat yleensä kyselyaineistoihin, korkeakoulujen tai koulutuksen järjestäjien itsearviointeihin tai arviointivierailuihin korkeakouluissa tai oppilaitoksissa. Jotta kyselyaineiston perusteella voidaan tehdä luotettavia johtopäätöksiä, tarvitaan kyselyyn osallistujista riittävät taustatiedot.

Näin ollen:

  • henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa luotettava teema-arvioinnin toteuttaminen
  • henkilötietojen käsittely on tarpeen Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi

Mistä saamme henkilötietosi ja mistä tiedoista on kyse?

Karvi on saanut yhteystietosi organisaatiosi arviointiin nimeämän yhteyshenkilöiden kautta tai julkisilta verkkosivuilta.

Ketkä vastaanottavat henkilötietojasi?

Teema-arvioinnin toteuttavat Karvin henkilöstöön kuuluvat projektipäälliköt tai muu Karvin henkilöstö. Lisäksi arvioinnissa voi olla Karvin nimittämä, Karvin ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä.

Kauanko henkilötietojasi säilytetään?

Henkilötiedot ovat projektipäälliköiden tai arviointiryhmän käytettävissä siihen asti, kunnes teema-arviointi on päättynyt. Arviointidataa voidaan luovuttaa arvioinnin päätyttyä tutkijoiden käyttöön anonymisoituna.

Teema-arvioinnin päätyttyä arviointiaineisto, mukaan lukien henkilötiedot, arkistoidaan pysyvästi.

Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi suhteen?

Sinulla on oikeus pyytää Karvilta pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista, jos niissä on virhe. Sinulla on myös oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.