Merenkulkualan koulutuksen arviointi

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus

05/2015–08/2017

Suomalaisen merenkulun koulutusta, pätevyysasiakirjojen myöntämistä ja vahdinpitoa ohjaavat Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) yleissopimus (STCW) ja sopimukseen pohjautuva merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusta koskeva direktiivi 2008/106/EY. Sopimuksen ja direktiivin tavoitteena on yhdenmukaistaa kansainvälisellä tasolla merenkulkijoiden koulutus ja määritellä eriasteisiin pätevyysasiakirjoihin vaadittava vähimmäisosaaminen. Yleissopimus edellyttää, että IMO hyväksyy jokaisen maan koulutus- ja pätevyysasiakirjajärjestelmän sekä niiden laatujärjestelmän riippumattoman arvioinnin perusteella. Riippumatonta tahoa edustaa tässä arvioinnissa Karvi. Arviointi on toteutettava joka viides vuosi ja arvioinnin tulokset raportoidaan IMO:lle ja Euroopan unionille. Vain IMO:n hyväksymällä koulutusyksiköllä on oikeus antaa kansainväliseen pätevyysasiakirjaan johtavaa koulutusta.

Arviointi toteutettin yhteistyössä Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) kanssa ajalla toukokuu 2015–elokuu 2017. Arviointi kohdistui merenkulkualan koulutusta tarjoaviin ammatillisiin oppilaitoksiin ja ammattikorkeakouluihin. Arvioinnilla varmistettiin, että suomalaista merenkulkualan koulutusta tarjoavilla organisaatioilla on toimivat laatujärjestelmät ja -menettelyt vähintään STCW-yleissopimuksen (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) laatukriteerit täyttävän koulutuksen toteuttamiseksi ja että koulutusyksikkö täyttää STCW-yleissopimuksen vaatimukset. Kansallisena painopistealueena arvioitiin simulaattorikoulutusta. Arvioinnin toteutti Karvin nimittämä ulkopuolinen arviointiryhmä.

Arviointi perustui koulutusorganisaation tekemään itsearviointiin, tausta-aineistoon ja arviointiryhmän tekemään arviointikäyntiin. Koulutusyksikkökohtaiset arviointikäynnit toteutettiin ajalla huhtikuu 2016 – tammikuu 2017.

Arviointia koskeva kansallinen raportti valmistui syksyllä 2017 ja Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) raportoi arvioinnin tulokset kansainväliselle merenkulkualan järjestölle IMO:lle (International Maritime Organization) ja EU:lle.

Liittyvät julkaisut ja sisällöt

Tiedote arvioinnin tuloksista (linkki päivittyy)
Raportti: Merenkulkualan koulutuksen arviointi (PDF) (linkki päivittyy)

Arviointi toteutettiin lisäksi näillä koulutussektoreilla

korkeakoulutus

Yhteyshenkilöt Karvissa

Kirsi Hiltunen

Kirsi Hiltunen

Yksikön johtaja
Johto ja hallinto, Ammatillinen koulutus, Varhaiskasvatus
+358 29 533 5508 Helsinki
Mirella Nordblad

Mirella Nordblad

Johtava arviointiasiantuntija
Ruotsinkielisen koulutuksen yhteyshenkilö, Korkeakoulutus
+358 29 533 5541 Helsinki