Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän arviointi ja kehittäminen (meta-arviointi)

Ammatillinen koulutus

03/2016–02/2018

Ammatillisen koulutuksen perustutkinto-opiskelijoiden osaaminen oli arvosanoilla mitattuna hyvää. Lähes puolet opiskelijoista sai tutkinnon osan näytön arvosanaksi kiitettävän, 45 prosenttia hyvän ja 7 prosenttia tyydyttävän. Osaamisalueittain parhaimmat arvosanat saatiin lähes kaikissa arvioiduissa perustutkinnoissa elinikäisen oppimisen avaintaidoista ja heikoimmat työn perustana olevan tiedon hallinnasta. Näytöistä 53 prosenttia suoritettiin työpaikalla ja noin 45 prosenttia oppilaitoksessa. Työpaikalla toteutettujen näyttöjen osuus vaihteli paljon tutkintojen välillä. Arviointijärjestelmää kehitettäessä on huomioitava ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset ja osallistettava useita eri toimijoita kehittämistyöhön.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toteutti vuosina 2016–2017 ammatillisen koulutuksen näyttöperusteisen arviointijärjestelmän meta-arvioinnin. Meta-arvioinnin tarkoituksena oli arvioida näyttöihin perustuvan arviointijärjestelmän toimivuutta, vaikuttavuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja luotettavuutta sekä tuottaa tietoa arviointijärjestelmän kehittämiseksi.

Arvioinnin osana toteutettiin oppimistulosten arviointien synteesianalyysi, johon on koostettu tietoa 21:sta ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arvioinnista. Lisäksi meta-arvioinnin yhtenä osana toteutettiin ammatillisen koulutuksen järjestäjille kysely keväällä 2016.

Meta-arviointia varten koottiin myös ulkoinen asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa ulkoinen arviointi ja olla mukana laatimassa kehitysehdotusta ammatillisen koulutuksen arviointijärjestelmästä yhdessä Karvin asiantuntijoiden kanssa.

Arvioinnista saatujen tulosten perusteella käynnistettiin ammatillisen koulutuksen arviointijärjestelmän kehittämistyö vuonna 2017. Arviointijärjestelmän kehittäminen katsottiin tarpeelliseksi, koska ammatillisen koulutuksen toimintaympäristö ja -rakenteet ovat muutoksessa erityisesti ammatillisen koulutuksen reformin ja uuden lain vuoksi.

Synteesianalyysin, koulutuksen järjestäjille toteutetun kyselyn ja ulkoisen arvioinnin tulokset julkaistiin keväällä 2018.

Raportti: Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän arviointi – koulutuksen järjestäjille toteutetun kyselyn tuloksia arviointijärjestelmän hyödyllisyydestä, luotettavuudesta ja toteutustavoista (linkki päivittyy)

Raportti: Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän arviointi – ulkoisen arvioinnin tulokset ja johtopäätökset (linkki päivittyy)

Raportti: Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän arviointi – Synteesi ammatillisen koulutuksen oppimistulosarviointien keskeisistä tuloksista 2007–2016 (linkki päivittyy)

Lisätietoja arvioinnista:

Paula Kilpeläinen

Johtava arviointiasiantuntija
Ammatillinen koulutus
+358 29 533 5557 Helsinki
Veera Hakamäki-Stylman

Veera Hakamäki-Stylman

Arviointiasiantuntija
Ammatillinen koulutus
+358 29 533 5555 Helsinki